Page 5 - Forsvarets Forum nr. 2 / 2021
P. 5

         LEDER
Ansvarlig redaktør
STIAN EISENTRÄGER 400 41 885 – se@fofo.no
LIVET PÅ HJEMMEFRONTEN
 Hver gang norske soldater drar ut i internasjonale operasjoner, berøres også de mange pårørende som blir igjen hjemme: Barn, livspartnere, foreldre, søsken og andre.
I denne utgaven av Forsvarets forum møter du både barn og voksne som forteller om hvordan det er å være hjemme, når den de elsker drar i krigen.
Det er krevende å være på opp- drag ute, men den vanskeligste jobben er ofte å være hjemme, som Forsvaret skriver på sine Hjemme- helt-sider.
Mange barn lever med for- eldre som er mye borte, men for- svarsbarna har en ekstra belastning i form av uro for at noe skal skje når de drar til områder med krig og kon- flikt. Det er en stor følelsesmessig påkjenning for barn når mamma eller pappa reiser ut i internasjonale operasjoner, viser en studie fra 2015 om barn i alderen 6 til 17 år.
Barn har stor lojalitet til forel- drene, og holder gjerne tankene sine for seg selv når de ser at de voksne
er bekymret. Mange i studien fortalte at de ikke ønsker å bry sine foreldre med det de er redde eller lei seg for.
«Det er en klar sammenheng mellom samlivsbrudd og antall deployeringer», sa Forsvarets sam- livsundersøkelse fra 2011. Omtrent halvparten av de som har vært ute i internasjonal operasjon tre eller flere ganger, har vært gjennom et samlivsbrudd.
Men disse parene vet Forsvaret i dag altfor lite om. Mye har endret seg siden 2011, og vi trenger mer kunnskap, sier Forsvarets perso- nell- og vernepliktsenter. Målet er å komme i gang med en ny sam- livsundersøkelse i løpet av året.
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress startet i 2019 prosjektet Veteranfamilier og psykisk helse, som blant annet ser på hvilke konsekvenser det får for familier at familiemedlemmer deltar i internasjonale operasjoner. Resul- tatene fra denne skal komme innen 2023.
Selv om Forsvaret ikke vet nok
om hvordan de har det, har danske forskere kommet frem til at: «Interna- sjonale operasjoner gir risiko for for- høyet familiestress, økt konfliktnivå og økt skillsmissestatistikk».
Danske studier viser at forsvars- familier ofte er veldig ressurssterke, men at de har noen kjennetegn. Blant de som har vært i internasjo- nale operasjoner og opplevd drama- tiske hendelser, sliter i noen tilfeller familiene hjemme også mer.
I Norge har vi for lite kunnskap om hvordan hverdagslivet påvirkes for norsk militærpersonell i uten- landstjeneste og deres familier. Men ingenting tyder på at det er noen dans på roser.
Veteranene og deres pårørende på hjemmefronten fortjener all den hjelp og støtte de kan få. Regjerin- gen, som sender norske kvinner og menn i krig, må her være sitt ansvar bevisst.
På sidene 24 til 43 kan du lese fem historier om hvordan disse familiene har det.
 ABONNEMENT ELLER NY ADRESSE?
23 36 19 05 eller via forsvaretsforum.no/minside - E-post: abonnement@fofo.no
Dette produktet er trykt etter svært strenge miljøkrav og er Svanemerket, CO2-nøytralt og 100 prosent resirkulerbart.
GRAFISK PRODUKSJON: Mediamania
F • Forsvarets forum ønsker å rette seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Den
som mener seg rammet av urettmessig omtale i bladet, oppfordres til å kontakte redaksjonen. Det er også anledning
å reise klage til: Pressens Faglige Utvalg, Rådhusgt. 14, 0158 Oslo, Tlf.: 22 40 50 40.
2041 0652 Trykksak
HOVEDREDAKSJONEN
BESØKSADRESSE: Bygning 65, Akershus festning POSTADRESSE: Postboks 1550 Sentrum, 0015 Oslo
NORD-NORGE-KONTORET
BESØKSADRESSE: Istindportalen, Heggelia
POSTADRESSE: Istindportalen, Kapellveien 2, 9325 Bardufoss
   NO - 4660
FORSVARETS FORUM 5
M
Ø
J
L
I
M
E
R
K
E
T


   3   4   5   6   7