Page 52 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2021
P. 52

 SPLITTELSENE I
ALLIANSEN
SPLITTELSE 6:
KAMPEN OM GASSEN
En mindre motsetning, som også kan skape problemer i fremtiden, er gassledningen Nord Stream 2, som går gjen- nom Østersjøen fra Russland til Tyskland. Nord Stream 2 eies av den delvis statlige russiske gassgiganten Gazprom. Når rørledningen er ferdig, vil Russland kunne unngå å sende gass gjennom Polen, dagens transittland på vei til Tyskland.
– Polen og USA er bekymret. At Polen kan omgås, gjør landet utsatt for russisk press, sier Bundt.
Rørledningen gjør også Ukraina mer utsatt for press, siden russisk gass vil kunne sluses rundt ukrainsk terri- torium.
I 2019 innførte USA sanksjoner mot alle selskaper som samarbeider med Gazprom om å gjøre rørledningen ferdig. Siden Joe Biden var imot utbygging av rørledning da han var visepresident, er det ikke sikkert at han vil endre politikken på dette området som amerikansk president.
Olsen sier at Nord Stream-konflikten foreløpig ikke har hatt særlig påvirkning på Nato. Men Russland har brukt gassledninger og energileveranser som pressmiddel tidli- gere. Så langt hevder Kreml at Nord Stream 2 er et rent kommersielt prosjekt.
ISTANBUL mh@fofo.no HELLAS TYRKIA
FREMTIDEN
Hva er så Natos fremtid i dette? Marianne Riddervold, forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi), mener at Europa vil bli nødt til å ta et større ansvar for sitt eget forsvar.
– Jeg tror at det blir store endringer i for- svars- og sikkerhetspolitikken i Europa. Det må komme en sterkere europeisk pilar i det transatlantiske samarbeidet. Slik sett
var Donald Trump en vekker. Selv om det nå kommer en ny ledelse, har vi sett at vi kan ikke ta USA hundre prosent for gitt, sier hun.
Riddervold tror at mange av fremtidens sikkerhetsutfordringer krever politisk sam- arbeid like mye som militært.
– Sikkerhetsutfordringer som helse, desinfor-
masjon og cyberangrep. Nato er en territoriell for- svarsmakt. På mange måter er en politisk organisasjon bedre rustet når man står overfor slike trusler. Det krever tillit, samarbeid og utveksling av informasjon, sier hun.
VYBORG
RUSSLAND
NORD STREAM 2
GIR GASS: Nord Stream 2 skal frakte gass fra Russland til Vest-Europa.
52 FORSVARETS FORUM
NORD STREAM
GREIFSWALD
POLEN TYSKLAND
Viseadmiral Olsen understreker at Nato har overlevd interne konflikter tidligere.
– Generelt er ikke indre spenninger i Nato noe nytt. Etter at alliansen ble grunnlagt i 1949, tok det tid å bygge opp en organisasjon. Allerede Suez-krisen
skapte store spenninger innad, sier han.
I 1966 trakk Frankrike seg ut av Natos felles militære kommando, fordi presi- dent Charles de Gaulle mente Nato var for dominert av USA og Storbritannia. Det var ikke før i 2009 at Frankrike igjen ble et fullverdig medlem av alliansen. Før og under Irak-krigen i 2003 var det også motsetninger innad Nato da flere Nato-land ikke ville støtte den amerikanske invasjonen
av Irak.
– Konsensus-tankegangen gjør at du alltid vil
få indre spenninger, sier Olsen.
– Det er ekstremt stor forskjell på å skape konsensus
med 12 versus med 30 medlemsland.

   50   51   52   53   54