Page 20 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2023
P. 20

 AKTUELT | TEKNOLOGI
20
KUNSTIG INTELLIGENS
Hvilke fagmilitære råd kan ChatGPT gi? Henger forsvarssjefens jobb i en tynn tråd? Forsvarets forum spurte roboten selv, og fikk svar fra kunstig intelligens.
TEKST: STIAN EISENTRÄGER OG CHATGPT
OM MILITÆR SAMMENHENG:
Kan du benyttes i militær sammenheng? I så fall hvordan?
Som en AI-modell utviklet av OpenAI, kan jeg ikke benyttes direkte i militære operasjoner eller krigføring. Men jeg kan brukes til å generere informasjon og analysere data, noe som kan bidra til beslutningsstøtte og beslutningstaking innen militære og strategiske områder.
For eksempel kan jeg brukes til å:
› Generere rapporter om aktuelle hendelser og utviklingen i en bestemt region
› Analysere militære styrker og kapasiteter til ulike aktører
› Svare på spørsmål om historiske hendelser og militære konflikter
› Simulere ulike scenarier og vurdere deres mulige konsekvenser.
Men det er viktig å
merke seg at jeg er programmert til å følge etiske retningslinjer og internasjonal lov, og jeg vil ikke benyttes til noe formål som strider mot disse prinsippene.
OM FORSVARET DE NESTE 30 ÅRENE:
Hva vil være de viktigste faktorene for norsk forsvarsplanlegging de neste 30 årene?
1. Internasjonale sikkerhetsutfordringer: Nye og voksende sikkerhetsutfordringer, inkludert terrorangrep, cyberkriminalitet, og trusler mot sivile og militære mål, vil påvirke norsk forsvarsplanlegging.
2. Klimaendringer: Klimaendringer vil føre til nye sikkerhetsutfordringer, inkludert stigende havnivåer, naturkatastrofer, og en økning i migrasjon. Norsk forsvarsplanlegging vil måtte ta disse utfordringene i betraktning.
3. Teknologisk utvikling: Hurtig teknologisk
utvikling, inkludert utviklingen av nye våpen- og forsvarssystemer, vil påvirke norsk forsvarsplanlegging og kreve en løpende oppdatering av forsvarskapabiliteter.
4. Økonomiske begrensninger: Norsk økonomi vil påvirke norsk forsvarsplanlegging, og det vil være nødvendig å balansere økonomiske hensyn med behovet for å opprettholde en effektiv forsvarskapasitet.
5. Samarbeid med allierte og partnerland: Norsk forsvarsplanlegging vil avhenge av samarbeid
med allierte og partnerland for å håndtere felles sikkerhetsutfordringer. Det vil være viktig å opprettholde og styrke disse alliansene for å sikre en effektiv forsvarskapasitet.
OM PRIORITERINGER I DET NORSKE FORSVAR:
Hvilke militære kapasiteter bør Norge prioritere de kommende 30 årene?
Prioriteringen av norske militære kapasiteter de kommende 30 årene vil avhenge av en rekke faktorer, inkludert internasjonale sikkerhetsutfordringer, økonomiske begrensninger, og politiske hensyn. Men her er noen områder som kan være viktige for Norges forsvarsplanlegging:
1. Cyber- og informasjonssikkerhet: Det vil være viktig å styrke Norges evne til å beskytte seg mot cyberangrep og sikre informasjonen som er viktig for nasjonens sikkerhet.
2. Maritime kapasiteter: Norge vil fortsette å være avhengig av sin maritime kapasitet for å beskytte sine territoriale farvann, sikre sine ressurser, og delta i internasjonale operasjoner.
3. Special Operations Forces: Norges spesialstyrker vil fortsette
å være en viktig kapasitet for å håndtere trusler og utfordringer som krever en høy grad av fleksibilitet og beredskap.
4. Forsvarsmateriell: Norges forsvarsmateriell vil måtte oppgraderes og moderniseres for å opprettholde en effektiv forsvarskapasitet og være konkurransedyktig med nye teknologier og våpen.
5. Samarbeid med allierte og partnerland: Samarbeid med
allierte og partnerland vil fortsette
å være en viktig faktor for Norges forsvarsplanlegging, både for å håndtere felles sikkerhetsutfordringer og for å opprettholde en effektiv forsvarskapasitet.
    18   19   20   21   22