Page 7 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2024
P. 7

FORSVARETS FORUM 7
L E D E RAnsvarlig redaktør (konst.)
MIKAL HEM
959 17 179 – mh@fofo.no
En fryktkultur
FORSVARETS FORUM 7
Redaksjonen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler
for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig
publisering, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens
Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund.
PFU behandler klager mot mediene i presseetiske spørsmål, opp mot
Vær Varsom-plakaten. Norsk Presseforbund pfu@presse.no
KONTAKT REDAKSJONEN
E-post: tips@fofo.no
BESØKSADRESSE: Øvre Slottsgate 4, 0157 OSlo
POSTADRESSE: Postboks 1550 Sentrum, 0015 Oslo
M
I
L
J
Ø
M
E
R
K
E
T
2041 0652
Trykksak
presse.no
Under lokalvalget i 2021 ble et knippe
rekrutter på Setermoen forhindret fra
å stemme. Ifølge Forsvaret skyldtes det
hele en misforståelse.
– Om de skulle få stemt, måtte pro-
blemstillingen ha blitt løftet før fredag.
Det ble ikke tatt opp som en sak av
noen i troppen, uttalte en talsperson
for Hæren den gangen.
Foreldre Forsvarets forum snakket
med hadde derimot en annen
versjon av historien. Rekruttene
kom ikke til stemmelokalet
fordi de hadde fått feil informa-
sjon fra sine ledere i Forsvaret.
Dette ble ikke publisert da
Forsvarets forum skrev om
saken. Årsaken er at ingen av
rekruttene turte å snakke med
media. De var redd for represalier fra
overordnede og for å gjøre seg upopu-
lære i leiren.
Dette er en problemstilling journa-
lister som jobber med Forsvaret møter
jevnlig. Vi hører om dårlige boforhold,
ulykker eller lovbrudd, men når vi
undersøker sakene, blir folk stumme.
Ofte får Forsvarets forum vite om
kritikkverdige saker gjennom de ver-
nepliktiges foreldre. I mange tilfeller
kan vi ikke skrive om det vi hører, fordi
soldatene frykter at det vil skape pro-
blemer for dem om det blir kjent at de
har kontakt med pressen.
Det er ikke bare soldater i første-
gangstjeneste som er redde for å snakke
med media. Også erfarne soldater
vegrer seg for å stå frem, i frykt for å
fremstå som illojale mot Forsvaret.
I hvilken grad soldater møter repre-
salier av å snakke med media, er van-
skelig å slå fast. Det er uansett ingen
tvil om at det er en utbredt oppfatning i
Forsvaret om at det straffer seg å snakke
med pressen. En uformell straff for sol-
dater er å måtte «stille kasse» – kjøpe
en kasse øl til avdelingen man jobber
i – dersom man blir eksponert i media.
Dette er stikk i strid med budskapet
fra Forsvarets øverste leder. Forsvarssjef
Eirik Kristoffersen har gjentatte ganger
oppfordret vernepliktige og ansatte til
åpenhet.
– Jeg oppfordrer alle i Forsvaret til å
snakke med media. Snakk med lokale
media, skriv kronikker, bruk den
ytringsfriheten vi har i Norge for det
den er verdt, sa Kristoffersen i Forsva-
rets egen podkast i november.
Hvorfor tar ikke folk i Forsvaret
sjefen sin på ordet? Er ikke Kristof-
fersen tydelig nok når han formidler
informasjon nedover i systemet? Gir
han forskjellige beskjeder innad i
organisasjonen og utad i media? Det
som er sikkert er at ansatte i Forsvaret
enten ikke har hørt forsvarssjefens
oppfordring til åpenhet, eller ikke
tror på den.
Åpenhet er styrke, også for Forsva-
ret. Når mediene avdekker kritikk-
verdige forhold, gir det Forsvaret en
mulighet til å rydde opp. Nå legges
kritiske stemmer under lokk. Mener
Kristoffersen alvor når han oppfordrer
til åpenhet, må alle i organisasjonen få
vite at det ikke skal straffe seg å snakke
med pressen.
«Åpenhet er en styrke,
også for Forsvaret.»
   5   6   7   8   9