Page 37 - Forsvarets Forum nr. 3 2020
P. 37

           Kapittel 6: FLOs forklaring
Forsinkede prosjekter og utgåtte ramme- avtaler er to av årsakene til at FLO har måttet gjennomføre hasteinnkjøp for nærmere en halv milliard kroner.
Bak disse forklaringene er det flere nyanser. For eksempel at det til enhver tid er mange rammeavtaler som skal holdes ved like. I avde- lingen Strategiske anskaffelser i FLO er det i dag 37 årsverk satt av til merkantile saksbehandlere – de som lager rammeavtaler og kontrakter
fra oppstart til avtale er signert. I tillegg til 22 årsverk for avtaleforvaltere, de som følger opp avtaler, og 43 årsverk for innkjøpere.
Totalt er det 152 årsverk i avdelingen. Seks flere enn i 2018. Det er likevel for få, sier FLO.
– Det er ubalanse mellom antall avtaler og tilgjengelig kapasitet. Knyttet til PBU-området gjelder dette primært den delen av divisjonen Strategiske anskaffelser som arbeider med rammeavtaler, skriver kommunikasjonssjef Hans Meisingset i en e-post.
Han forteller at anskaffelser er en kompleks prosess med mange aktører. FLO er én, og FMA er en annen. Oberstløytnant Espolin Johnson
bekrefter at arbeidskapasitet er en utfordring også der. I hans avdeling er det 15 ansatte: ni personer jobber direkte opp mot FLO i for- bindelse med nye avtaler. Disse ansatte har også andre oppgaver, som å ivareta og forvalte materiellet.
– Vi i FMA skulle gjerne hatt en større kapa- sitet til å arbeide med rammeavtaler. Fordi vi er helt på grensen av det vi kan absorbere for
å etablere nye rammeavtaler. Det medfører at vi sliter med å gjøre også en del av de andre arbeidsoppgavene vi har, sier han.
Det trengs nok ansatte til å vedlikeholde avtaler og nok utstyr på lager til å tåle sving- ningene som oppstår dersom leveransene blir forsinket. Dersom noen mister en sokk eller en underbukse, må det være ekstra tøy i hyllene. Men lagrene som daglig forsyner norske solda- ter, fylles blant annet opp av de samme avtalene som det nå ikke er god nok dekning på.
Med andre ord: At FLO i lengre tid ikke har hatt nok avtaler på plass, har også bidratt til at de har tært på lagrene.
– Lagerbeholdningene våre av PBU har gått gradvis nedover, for å være generell, og til slutt så blir det en mismatch mellom behovet ute hos brukerne og det vi har på lager, sier Meisingset.
Lavere lagerkapasitet er ikke utelukkende
et problem knyttet til rammeavtaler. I en årrekke og i den inneværende langtidsplanen for Forsvaret har det blitt vurdert som mer kostnadseffektivt å få utstyr gjennom avtaler med leverandører. Dette i stedet for å oppbevare utstyr i store lagerbygg. En av FLOs utfordrin- ger er at det tar lengre tid – og flere hoder – å bestille underbukser og hjelmer fra en leveran- dør enn å hente det ut fra et lager i fjellet.
    JUNI 2020 37   35   36   37   38   39