Page 38 - Forsvarets Forum nr. 3 2020
P. 38

dokument » Soldatutrustning Kapittel 7: 453 millioner
Løsningen de nå har valgt for å få bukt med utfordringene, har en økonomisk ramme på 453 millioner kroner. I tillegg til innkjøp ved bruk av EØS-avtalen artikkel 123 og avrop på rammeavtaler har FLO brukt 17,2 millioner kroner på anskaffelser gjennom Nato Support and Procurement Agency (NSPA).
Når denne saken publiseres, er dermed
416 millioner kroner brukt på hasteinnkjøp. Summen er tilnærmet lik de årlige driftsbud- sjettene for personlig bekledning og utrustning de to foregående årene. Årets budsjett er på
611 millioner.
– Vi har kjøpt inn ganske store volum. Vi har sagt at vi skal håndtere innrykkene i 2020 og 2021 med disse anskaffelsene.
Det forklarer seksjonssjef for økonomi, Bård Hauglid i FLO. Han sier at noe av utstyret, som sokker, forbrukes det mye av. Soldatene trenger mange par. Andre artikler med høyt volum er knapper og merker.
For å kunne gjennomføre innkjøpene har FLO hentet penger fra to steder: sitt eget drifts- budsjett og tilleggsfinansiering fra forsvars- staben. Den største kostnaden, 340 millioner kroner, belastes FLOs driftsbudsjett over tre år (se faktaboks).
FLO sier at det ikke vil påvirke fremtidige innkjøp at de har brukt penger fra tre årsbud- sjetter. For dette er materiell de uansett må skaffe.
For at driftsbudsjettet ikke skulle bli rammet uforholdsmessig hardt, startet FLO også dialog med Forsvarsstaben. Det resulterte i en tilleggs- bevilgning på 113 millioner. Forsvarsstaben sier de ikke har vært involvert i prosessen med forserte anskaffelser, men har sørget for å stille midler til disposisjon for anskaffelse av nødven- dig PBU.
– Burde forsvarsstaben fulgt tettere opp hvordan midlene ble brukt?
– Sjef FLO har fullmakter til å gjennomføre driftsanskaffelser innenfor det regelverket som gjelder. FLO er pålagt, og har, et internkontroll- system hvor blant annet kontroll om virksom- hetens drives i tråd med gjeldende lover og bestemmelser skal gjennomføres. Med avklarte ansvar- og myndighetsforhold, samt krav til et internkontrollsystem, har det vært FSTs opp- fatning at dette har vært tilstrekkelig, svarer Forsvarsstaben i en e-post via kommunikasjons- rådgiver Frank Sølvsberg.
– Hvordan vil det at bruken av EØS-avtalen artikkel 123 bokstav b ikke ble godkjent av FD, få konsekvenser for FLO?
– FST må først sette seg nærmere inn i sakens innhold.
Hasteanskaffelsene som er gjort ved bruk
av avrop på rammeavtaler og artikkel 123, har gitt resultater, ifølge FLO. Ved januarinnrykket et halvt år etter at anskaffelsesgruppen ble satt ned, var det ingen kritiske mangler på depotet da Forsvarets forum besøkte Bardufoss. FLO sier at det heller ikke i april var vesentlige mangler.
Samtidig vurderer FLO og deres samarbeids- partnere løpende om det trengs nye tiltak for å dekke soldatenes behov. Deretter trappes sakte, men sikkert arbeidsmengden til FLO-sjef Petter Jansens arbeidsgruppe ned. Rundt ti personer har vært med i prosjektet. Arbeidsgruppens oppgaver blir tilbakeført til de avdelingene som
vanligvis arbeider med anskaffelser når tiden er inne, opplyser FLO.
Snart ett år er gått siden soldatenes handle- kurver bare delvis hadde det de trengte for året i kongens klær. I august er det igjen storinnrykk i Hæren. Da har FLO et klart mål:
– Vi vil sørge for at vi får mer av PBU-en
som er bestilt av Forsvaret, rettidig levert til brukerne. Sånn at stadig flere som kommer
inn på depotet ved innrykk, blir tatt imot på
en god måte og i tillegg opplever at det de spør om, det får de. At stadig færre hyller står tomme på depotene, forteller sjefen for arbeidsgruppa Ronny Angeltvedt i mai.
Angeltvedt sier også dette om det som kommer frem i saken:
«Vi hadde i 2019 en situasjon hvor lagerbe- holdningene var for små til at vi klarte å forsyne soldatene med PBU i et tilstrekkelig omfang. Det var en situasjon som ikke kunne vedvare. Blant grunnene, som vi gjentatte ganger i så vel møter som via telefon og e-post har forklart til Forsvarets forum, er at ledetiden fra behov via bestilling til utlevering, er lang. En annen grunn er at vi har hatt for lav rammeavtaledekning innenfor enkelte PBU-områder.
Første prioritet for sjef FLO har vært å frem- skaffe materiell til styrkene for høyere bered- skap og bedret operativ evne. Han har derfor gitt oss i oppdrag å lukke avvikene innenfor PBU-området.
Derfor valgte vi i 2019 tilnærmingen, innen- for gjeldende reglement, med å utføre flere anskaffelser tidligere enn prognosene i utgangs- punktet tilsa («forserte» anskaffelser). Anskaf- felsene er gjort for å utruste soldatene med det de skal ha av PBU. Når vi bestiller utstyr, bestil- ler vi for å utruste soldatene med komplette sett. Artiklene som Forsvarets forum har vist stor interesse for, for eksempel plym til Garden, er altså en del av den militære uniformeringen.»
LOUISE THOMMESSEN lt@fofo.no
ANDREA ROGNSTRAND ar@fofo.no
SILJE KAMPESÆTER sk@fofo.no ILLUSTRASJONER: KRISTIN DAVID-ANDERSEN
 PENGENE
FLO har økonomisk ramme på
453 millioner for hasteinnkjøpene.
Brorparten av midlene kommer fra FLOs driftsbudsjett via horisontal samhandel*: Konkret 340 millioner kroner. Disse millionene belastes driftsbudsjettet for 2019 (ca. 62 millioner), 2020 (180-200 millioner) og 2021 (100-120 millioner).
Resten er penger FLO har fått som tilleggsbevilgning fra forsvars- staben, konkret 113 millioner
kroner. Disse pengene er hentet fra midler fra forrige budsjettår som ikke er brukt, og midler holdt
tilbake sentralt i Forsvaret ved inneværende budsjettår.
*Horisontal samhandel går ut på at Forsvarets avdelinger kjøper og selger tjenester av hver- andre. Avdelingene i Forsvaret betaler inn en viss sum til FLO for at logistikkorganisasjonen skal lage avtaler på og levere det utstyret de trenger. Det er dette som utgjør FLOs driftsbudsjett.
 38 JUNI 2020
forsvaretsforum.no   36   37   38   39   40