Page 87 - Forsvarets forum 4-2018
P. 87

Rygge. 134 luftving Rygge ble opprettet 1. august 2018 og
     ledes av luftvingsjef oberst Kristian Lyssand. Luftvingen består  her&nå
     av Luftforsvarets base Rygge og Luftforsvarets base Garder-
     moen. Gardermoen vil ledes av en stasjonsgruppe der oberst-     Brigader
     løytnant Kenneth Øvland er sjef. Luftvingstaben er under      AAGE LONGVA
     oppbygging og skal understøtte skvadronene og avdelingene      Stabssjef i Luftforsvaret
     på de to basene.                        P-8: Fem P-8-fly kjem i 2022. Dei
                        skal vere operative i 2024. Dei to  Det umulige mulig
                         første besetningane er allereie
                          på plass. FOTO: WERNER JUVIK Ved å forsøke det «umulige» når man det muliges høyeste grad
                                       (August Strindberg)
                                       August måned er en tid der mange av oss skifter jobb
                                       og endrer tjenestested. Vi får nye arbeidskollegaer og nye
                                       og spennende utfordringer, og gjerne kommer nye ansatte
                                       til. August er også måneden for iverksetting av omstillings-
                                       vedtak, ofte med endring av organisasjonstilhørighet eller
                                       avvikling av aktivitet og avdelinger. Dette medfører erfa-
                                       ringsmessig usikkerhet eller motstand blant personellet,
                                       spesielt om det ikke ligger forutsigbarhet for fremtid. Slik er
                                       det også når Luftforsvaret nå gjennomfører den største inn-
                                       gripende endringen siden opprettelsen av forsvarsgrenen.

                                       Fra august måned i år effektueres flere tiltak. Luftforsva-
                                       rets ledelse som inkluderer Luftforsvarsstaben, Nasjonalt
                                       luftoperasjonssenter (NAOC), Luftoperativt inspektorat
                                       (LOI) og Flytryggingsinspektoratet er omorganisert. En
                                       tydeliggjøring av roller ansvar og myndighet innenfor
                                       hovedperspektivene virksomhetsstyring, luftoperasjoner og
                                       fagoppfølging har her vært sentralt for å ha nødvendig sty-
                                       ringskraft. Etableringen av Rygge flystasjon er godt i gang
                                       med opprettelsen av 134 luftving ved Rygge. 135 luftving
                                       ved Gardermoen er lagt ned, og restorganisasjonen er nå en
                                       stasjonsgruppe underlagt 134 luftving. Redningshelikopter-
                                       tjenesten med Sea King over hele landet organiseres midler-
                                       tidig under egen ledelse på Sola for blant annet å håndtere
                                       bytte til nye redningshelikoptre. Luftforsvaret har mottatt
                                       en sensoravdeling fra Cyberforsvaret, der flere nye med-
                                       arbeidere tilkommer Luftforsvaret. Arbeidet med Evenes
                                       er påbegynt, og resultatet vil bli en sammensatt og robust
                                       operasjonsbase i nord. Personell for opplæring som beset-
                                       ningsmedlemmer til de nye maritime overvåkingsflyene
                                       P-8 er identifisert, og de første er sendt til opplæring. Stadig
                                       flere får opplæring på F-35, og ytterligere tre nye fly er rundt
                                       hjørnet. Noen få linjer i dette avsnittet – stor betydning for
                                       den enkelte!

                                       Luftforsvaret er i en krevende periode med mange
                                       endringer. Samtidig er det fremdeles politiske føringer som
                                       ikke er avklart. Omstilling er blitt en del av vårt daglige
                                       virke. Å takle usikkerhet ligger i Forsvarets og demokratiets
                                       natur. I en svært krevende tid evner personellet på en for-
     sig gjer vi mykje av det same, men det  forma best mogleg? Det var morosamt å  billedlig måte å fokusere på oppdragene som gis, tross ulik
     blir lettare og betre, fortel piloten. jobbe med innføringa av EK på fregatt- arbeidssituasjon og framtidsutsikt. Fellesnevneren synes
                      ane, og dette blir ei ny utfordring, seier  å være og løse oppdrag til det beste for noe større enn den
     Samansmelting. Samstundes som per- Haukeland.           enkelte selv.
     sonell frå 333 skvadron blir henta inn  Han òg trur Poseidon vil vere viktig
     til dei nye P-8-besetningane, får miljøet  framover.        Hver eneste dag overvåkes luftrommet og havområdene.
     kompetanse frå 717 skvadron.    – Dei to systema P-3 og DA-20 skal  Radarkjeden er kontinuerlig på beredskap, helikoptre støt-
      – Eg har jobba som systemoperatør  fases ut, så da er det ein gyllen mogleg- ter politiet, spesialstyrkene og det sivile samfunn forøvrig,
     på elektronisk krigføring (EK) i fire år,  heit til å vere med på det som er fram- maritime patruljefly gjennomfører sine oppdrag over havet
     vore seksjonsleiar i fire år og har jobba  tida for dei to miljøa, seier løytnanten. i nord og vest, C-130 støtter nasjonens initiativ på andre
     med elektronisk krigføring på fregatt,               kontinent, kampfly er på beredskap for Norge og Nato.
     fortel løytnant Håkon Haukeland.                  Luftmakt er en viktig styrkemultiplikator for alle fellesope-
      Den breie erfaringa vil komme godt                rasjoner. I samspillet med de andre forsvarsgrenene skapes
     med når Haukeland blir ein del av                  det førsteklasses nasjonal operativ verdi. Samtidig må Luft-
     OT&E-besetninga.                          forsvaret belage seg på at det kommer flere augustmåneder
      – Det er ei interessant oppgåve å vere  Presse- og informasjonssoldat  i årene fremover.
     med på. Korleis kan vi utnytte platt- SVEIN OLAV SÆTER

                                                          AUGUST 2018  87
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92