Page 9 - Forsvarets Forum nr. 4 / 2023
P. 9

                 LEDER
Ansvarlig redaktør (konst.) MIKAL HEM
959 17 179 – mh@fofo.no
 Et ledelsesproblem
En oppsiktsvekkende rettssak i Oslo tingrett denne høsten har avslørt used- vanlig uprofesjonelt lederskap i Forsva- ret. En offiser i Heimevernet som var frabeordret sin stilling, gikk til sak mot Forsvaret for å få jobben tilbake.
Ifølge tidligere sjef i Heimevernet, generalmajor Elisabeth Michelsen, utviste offiseren «giftig lederskap», «sviktende omsorg» og var en «helse- risiko for ansatte».
23. november falt dommen: Offise- ren fikk medhold i at frabeordringen er ugyldig.
Dommen er ikke rettskraftig. Staten hadde ikke bestemt seg om den anker da Forsvarets Forum gikk i trykken. Uansett hva utfallet av en eventuell ankesak blir, er det vanskelig å lese den 40 sider lange dommen som noe annet enn en ydmykende utlevering av Michelsens ledelse.
Én side er de byråkratiske feilene som ble gjort underveis. Først forsøkte Michelsen å fjerne offiseren fra stillin- gen ved bruk av arbeidsgivers styrings- rett. Da det viste seg å være feil bruk av styringsretten, valgte Michelsen i stedet å frabeordre offiseren fra stillin- gen, noe retten mener hun heller ikke hadde tilstrekkelig juridisk grunnlag til.
Verre er Kafka-prosessen offiseren er blitt dratt gjennom av Forsvarets
ledelse. Vedkommende fikk beskjed om at han hadde ansvaret for at det eksis- terte en fryktkultur på arbeidsplassen han ledet. Han fikk derimot aldri vite hva han hadde gjort som skulle ha skapt denne fryktkulturen.
Dermed var det umulig for ham å vite hva han skulle gjøre for å rette opp det angivelige problemet. Uten å vite konkret hva han hadde gjort galt, kunne offiseren heller ikke forsvare seg mot anklagene.
I retten kom det frem at både For- svarets bedrifthelsetjeneste, Forsvarets stressmestringsteam og Forsvarets per- sonell- og vernepliktssenter (FPVS) ble koblet på saken. I alle tilfeller ble deres involvering avsluttet av Michelsen, uten begrunnelse og uten at offiseren ble informert.
Michelsen gikk også mot rådene fra bedriftshelsetjenesten, FPVS og forsvarssjefens internrevisjon, som alle mente prosessen ble håndtert feil.
«Retten har vanskelig for å se hvilke tiltak arbeidsgiver forventet at saksø- ker skulle ha gjennomført, utover de som ble igangsatt. Saksøker kan ikke holdes ansvarlig for de valgene Sjef HV gjorde, da hun avlyste igangsatte tiltak og valgte å se bort fra rådene fra bedriftshelsetjenesten om hvordan saken burde håndteres. Hun informerte ikke engang saksøker om hvilket tiltak
hun avlyste», står det i dommen. Ansvaret for dårlig ledelse går helt til toppen. Forsvarssjefen og hans stab er til syvende og sist ansvarlig for alt som skjer nedover i organisasjonen. Etter hva Forsvarets forum erfarer, er også mange i Forsvarsstaben misfor- nøyde med ledelsen og arbeidsmiljøet
der.
I våres ble Michelsen utnevnt av for-
svarssjef Eirik Kristoffersen til leder for avdeling for profesjon og kultur i For- svarsstaben. Den nyopprettede avde- lingen skal følge opp og støtte arbeidet mot mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret. At dette skjedde mens Mic- helsen sto midt i håndteringen av en personalkonflikt i sin egen driftsenhet, fremstår som en underlig avgjørelse av Kristoffersen.
1. november overtok generalløy- tnant Ingrid Gjerde over som sjef for Forsvarsstaben. Hun blir da nummer to i Forsvaret, etter forsvarssjefen. Både Gjerde og Kristoffersen har en omfat- tende jobb foran seg med å rydde opp i Forsvarets ledelsesproblemer.
  J Ø
I L
M
R
K
E
T
 Redaksjonen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler
for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig publisering, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund. PFU behandler klager mot mediene i presseetiske spørsmål, opp mot Vær Varsom-plakaten. Norsk Presseforbund pfu@presse.no
presse.no
M E
2041 0652 Trykksak
KONTAKT REDAKSJONEN
E-post: tips@fofo.no
BESØKSADRESSE: Øvre Slottsgate 4, 0157 OSlo POSTADRESSE: Postboks 1550 Sentrum, 0015 Oslo
FORSVARETS FORUM 9   7   8   9   10   11