Page 96 - Forsvarets Forum nr. 4 / 2023
P. 96

                MENIGES MENING
MIKAEL B. LEONHARDSEN LANDSTILLITSVALGT
 96
 «Skal jeg velge folkehøgskole
eller førstegangstjeneste?»
Forsvaret har et reelt samfunns- oppdrag om å forsvare landet. I ytterste konsekvens kan sol- datene bli nødt til å ta liv eller miste sitt eget. Det er et oppdrag som krever bevisste refleksjoner
rundt hvordan samfunnet ser på sol- datene, hvordan soldatene ser på seg selv, og hvordan man ønsker å frem- stå.
Militær profesjon, kultur og hold- ninger er allerede på dagsorden i Forsvaret. Tematikken og arbeidet er tydelig nok for ansatte og ledere lengst bak frontlinja. Verneplikts- rådet er samtidig av den oppfatning at dette ikke er kommunisert godt nok til de i førstegangstjenesten og deres lagførere.
Profesjoner er bestemte yrker som anvender sin ekspertise til å utføre samfunnsnyttige tjenester (snl.no). Å forsvare landet er et viktig sam- funnsoppdrag, og soldater i første- gangstjenesten er derfor å anse som profesjonsutøvere. Det samme gjelder ansatte. Det er ikke urimelig å hevde at samfunnet har høye forventninger til de profesjonelle, både hvordan de behandler hverandre, og hvor godt de løser oppdraget som er gitt. Selv om
om de ville ta ett år på folkehøgskole eller gå inn i førstegangstjenesten. Folkehøgskole tilbyr elevene et godt skolemiljø, kunnskap, venner fra hele landet, utfordringer og selvrealisering. Mange utenfor Forsvaret tenker at forrige setning også er førstegangs- tjenesten oppsummert. TV-serier med sitater om å «bli den beste versjonen av seg selv» underbygger oppfatnin- gen av Forsvaret som en selvrealise- ringsplattform.
Forsvaret tilbyr mye av dette, men i tillegg kommer ansvaret og realiteten bak hvorfor Norge trenger soldatene. I ytterste konsekvens kan soldatene bli nødt til å ta liv eller miste sitt eget, og det lærer en ikke på folkehøgskole. Hver enkelt soldat må ta dette inn over seg. TVO mener det er for dår- lig kommunisert til soldatene som er inne til tjeneste, og ikke minst til ungdommene utenfor organisasjonen.
VERNEPLIKT SOM PENSUM I SKOLEN
Det er for lite informasjon om verne- plikten i skolen. Grunnloven slår fast at statens borgere har en alminnelig plikt til å verne om landet sitt, og for- svarsloven definerer en verneplikt på inntil 19 måneder.
det profesjonelle miljøet og yrkesstolt- heten internt trolig vil øke, noe som kan bidra til økt tillit, økt forsvarsvilje og bedre operativ evne.
Den ytre er at det trolig kan bidra til at Forsvarets omdømme skifter fra organisasjonen som sammenlignes med folkehøgskoler, til et forsvar som i større grad rekrutterer unge voksne som ønsker å innfri samfunnets for- ventninger til en soldat.
SOLDATAKSJONEN 2024
Temaet for Soldataksjonen 2024 er «beredskap» med følgende mål for aksjonen: Alle skal vite sin rolle i krise og krig, alle skal kontinuerlig være mentalt klare til strid samt å øke forståelsen og bevisstheten rundt soldatprofesjonen og Forsvarets sam- funnsoppdrag.
Aksjonen er helårlig og starter 1. januar 2024. TVO forventer at alle sol- dater inne til førstegangstjeneste får god forståelse om sin militære funk- sjon i tråd med krigens folkerett, mer mental trening og eierskap til rollen som profesjonsutøver.
Både myndigheten og ansvaret som følger med førstegangstjenesten er ikke det samme som det unge men- nesker blir møtt med på folkehøg- skole. Forsvaret er Norges sterkeste maktmiddel. Det bør være helt klart for alle, både de som er i og utenfor Forsvaret. TVO håper sjefer på alle nivåer bidrar til å bygge et bevisst forhold til militær profesjonsutøvelse. Det bør være et kontinuerlig tema gjennom hele tjenesteløpet.
TVO har tro på at vi klarer å styrke den militære profesjonen. Verne- pliktsprogrammet 2023–2025 sitt slagord er «en styrket verneplikt er et styrket forsvar», men tilsvarende er kanskje en styrket profesjon og kultur et styrket forsvar?
«Det er for lite informasjon om verneplikten i skolen.»
Verneplikten gjelder samtlige norske borgere, men til tross for det kjen- ner ikke alle til den. Derfor bør verneplikten bli en del av pensum i skolen.
mange er bevisst sin rolle som profe- sjonsutøver, er det nok mange som ikke reflekterer over dette, spesielt soldatene inne til førstegangstjeneste og lagførerne.
FOLKEHØGSKOLE OG FORSVARET ER DET SAMME, ELLER?
Mange soldater sier at de var i tvil
Å tilegne seg kunn- skap rundt dette er i dag opptil hver enkelt. Vi mener norske ungdommer bør få informasjonen de trenger om den straffesanksjonerte plikttjenesten. Informasjonen bør komme allerede før Forsvaret sender
ut egenerklæringsskjema.
Vi tror at det å bygge eierskap til
den militære profesjonen har en indre og en ytre konsekvens. Den indre er at
  

   94   95   96   97   98