Page 69 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2021
P. 69

den sino-afghanske jernbanen, som knyt- ter provinsen Jiangsu på Kinas østkyst til den nordafghanske grense- overgangen Hairatan. Det første toget lastet med afghansk glimmer dro fra Hairatan til Kina i september 2019.
I stedet for å motar- beide belte-vei-initiati- vet burde USA forsøke å påvirke det – særlig ved å slutte seg til Den asiatiske infrastruk- turbanken, en multi- lateral utviklingsbank med 103 medlemsland, inkludert Afghanistan og de fleste amerikan- ske allierte.
IRAN OG CHABAHAR
Afghanistan er også et
lovende utgangspunkt
for samarbeid med
Iran, selv om timingen
må koordineres med atomforhandlinger. Biden-administrasjonen
vil forsøke å åpne en dia-
log med Teheran så fort
som mulig samt å slutte
seg på nytt til atomavta-
len som Trump oppga i
2018. Det nylige attentatet på en iransk atomfysiker, sannsynligvis utført av Israel, kan komplisere disse planene. Etter drapet godkjente den ytterliggående delen av det iranske parlamentet en lov som for- byr diplomati med USA hvis sistnevnte ikke hever sanksjonene innen tre uker etter Bidens innsettelse. Men den påtrop- pende presidenten har allerede fremmet en gjeninnføring av den iranske atomav- talen offentlig og kan vise til at ultimatu- met fra Iran ikke har vært medvirkende i hans beslutning.
En annen kompliserende faktor er Irans presidentvalg, berammet til juni 2021. For å appellere til en nedbrutt befolkning (og for å utsette mulige sam- taler og sanksjonshevelser til etter valget) er det sannsynlig at Irans ytterliggående
til å legge et fundament for videre samarbeid mellom Washington og Teheran.
INDIA OG PAKISTAN
USA bør også kartlegge mulige områder for samarbeid med India og Pakistan. Begge er viktige destinasjoner for afghansk eksport. I 2018 eksporterte for eksempel Afghanistan varer til en verdi av 360 millioner dollar til India og 380 millioner til Pakistan. Heving av amerikanske sanksjo- ner mot Iran ville tillatt India og andre å bygge vei- og jernbaneforbin- delser som trengs for å utvide denne eksporten gjennom Chabahar. Dypere indiske økono- miske bånd til Afgha- nistan ville også anbrakt en plattform for indisk deltakelse i en regional innsats knyttet til freds-
prosessen. Biden-administra-
sjonen har en mulighet til å få bukt med tunnel- synet som har preget de
to siste tiårene.
Samtidig ville en konsekvent og sam-
arbeidende regionalpolitikk hjulpet USA med å justere forholdet til Pakistan. Straks amerikanske styrker er trukket ut, mili- tærbasene i Afghanistan er avviklet og rutene er åpnet for allierte gjennom Iran, vil USA bli mindre avhengig av logistisk samarbeid med Pakistans militære. Koor- dinering med andre regionale partnere, spesielt Kina, vil også hjelpe med å sikre vital pakistansk støtte til en eventuell politisk avtale mellom afghanske myndig- heter og Taliban. For å garantere en slik avtale trenger Islamabad hjelp til å stenge ned Taliban-milits og logistiske fasiliteter på eget territorium. Pakistan debatterer etter sigende dette avtaleaspektet på høyt nivå i militære samtaler med Afghanistan,
 TIL FORHANDLINGSBORDET: Medlemmer av Talibans delegasjon på vei inn til åpningen av fredssamtalene mellom den afghanske regje- ringen og Taliban i Qatar, 12. september 2020. FOTO: AP/HUSSEIN SAYED
«Afghanistan er også et lovende utgangspunkt for samarbeid med Iran»
flanke vil kreve kompensasjon for tap knyttet til USAs oppheving av atomav- talen.
Biden-administrasjonen bør uan- sett prøve å overtale skeptiske iranske velgere til å satse på nytt engasjement med USA. Selv før de gjenopptar bila- terale forhandlinger med Teheran, kan Biden-admininstrasjonen aktivt oppmun- tre amerikanske og andre selskaper til å investere i Chabahar, en gest som både Afghanistan og Iran ville ønsket velkom- men. Biden-administrasjonen kunne også tjent på interessene den deler med Iran i nedkjempelse av Den islamske stat (IS) – en felles interesse som Trump-administra- sjonen har ignorert eller avvist. Selv små utvekslinger av informasjon i kampen mot ekstremistgruppen kunne bidratt
           FORSVARETS FORUM 69   67   68   69   70   71