Page 7 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2023
P. 7

  LEDER
Ansvarlig redaktør
STIAN EISENTRÄGER 400 41 885 – se@fofo.no
 Kunstig intelligens kan redde Forsvarets arkiver
Forsvaret er en viktig institusjon med en lang historie og en rekke oppgaver som går ut på å beskytte landet og befolknin- gen. Samtidig som Forsvaret utfører sine operative oppgaver, samler det også på en stor mengde informasjon som doku- menterer etatens handlinger og beslut- ninger. Derfor er det viktig at Forsvaret tar vare på sine arkiver, spesielt arkivene fra internasjonale operasjoner, som er viktig dokumentasjon i erstatningssaker.
Arkivmaterialet Forsvaret har samlet opp gjennom årene, er en viktig kilde til informasjon om det som har skjedd i fortiden. Dette materialet er viktig for å bevare historien om Forsvarets virke og beslutninger, men også for å sørge for at den informasjonen som er nødvendig for å kunne avgjøre erstatningssaker, fort- satt er tilgjengelig. Derfor er det viktig at Forsvaret tar vare på sine arkiver, slik at materialet fortsatt vil være tilgjengelig for framtidige generasjoner.
En av de største utfordringene ved arkivbevaring er at informasjonen ofte er lagret på eldre, digitale lagringsme- dier, som CD-rom, gamle harddisker og minnepinner. Disse mediene har en begrenset levetid, og det er en risiko for at informasjonen på dem vil gå tapt over tid. For å sikre at informasjonen fremde- les vil være tilgjengelig, er det viktig at
Forsvaret hele tiden sørger for at filfor- matene er kompatible med dagens stan- darder, slik at informasjonen fremdeles kan leses.
Det er også viktig at Forsvaret tar hen- syn til sikkerheten til sine arkiver. Infor- masjonen som er lagret i arkivene, er ofte sensitiv, og det er derfor viktig at den blir beskyttet mot uautorisert tilgang. Derfor bør Forsvaret sørge for at arkivene blir lagret i sikre lokaler, og at de blir beskyt- tet av tilfredsstillende sikkerhetsrutiner.
For å sørge for at arkivene blir enkle å bruke, er det også viktig at Forsvaret organiserer og katalogiserer arkivene på en systematisk måte. Dette vil sørge for at informasjonen er enkel å finne, og at det blir enklere å gjøre undersøkelser og analyser av materialet i fremtiden.
Kunstig intelligens (KI) har et stort potensial innen arkivfaget. KI-teknolo- gier som maskinlæring og naturlig språk- behandling kan brukes til å automatisere en rekke arkivprosesser, forbedre søke- funksjonaliteten og gjøre informasjon mer tilgjengelig for brukerne.
For eksempel kan KI brukes til å klas- sifisere og tagge dokumenter automatisk, noe som gir en mer effektiv sortering og organisering av arkivmaterialet. Dette gjør at det blir enklere for brukerne å finne frem til den informasjonen de er på
jakt etter. KI-teknologier kan også brukes til å gjøre søk mer effektive ved å tilby autofullføring og intelligente søkeforslag basert på tidligere søk og kontekst.
KI-teknologier kan også være nyttige for å bevare og å beskytte eldre arkivma- teriale. For eksempel kan KI-teknologier brukes til å oversette tekst fra et gammelt skriftspråk til et moderne språk eller til å gjenopprette tekst som har blitt skadet over tid.
I tillegg kan KI-teknologier også bidra til å øke tilgjengeligheten til arkivmateri- ale ved å tillate digitalisering og tilgjen- geliggjøring av materialet på internett. Dette vil gjøre det enklere for brukerne å få tilgang til arkivmateriale uansett hvor de befinner seg, og vil bidra til å øke interessen for arkivmaterialet.
Alt i alt har KI et stort potensial innen arkivfaget og kan bidra til å forbedre arkivprosessene, gjøre informasjonen mer tilgjengelig for brukerne og bidra til å bevare og beskytte eldre arkivmate- riale. Det er viktig at arkivfaget utnytter dette potensialet, slik at vi kan sikre at viktig informasjon blir bevart og tilgjen- gelig for fremtiden.
BLA OM, OG FÅ DEG EN OVERRASKELSE >>>
  ABONNEMENT ELLER NY ADRESSE?
23 36 19 05 - abonnement@fofo.no PRIS ÅRSABONNEMENT: 599,00 kr
Dette produktet er trykt etter svært strenge miljøkrav og er Svanemerket, CO2-nøytralt og 100 prosent resirkulerbart.
GRAFISK PRODUKSJON: Mediamania FORSIDE: Krister Sørbø TIL TRYKK: 08.02.23 ISSN 0809-845X
 NO - 4660
 7 FORSVARETS FORUM
FORSVARETS FORUM 7   5   6   7   8   9