Page 24 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2024
P. 24

24
På LTSK har kanskje noen gått
i fornektelse, da flyttesaken
fremstår såpass urealistisk
at de ikke har troen på at det
kommer til å skje. Vedtaket
kom for over sju år siden, og så har det
ikke skjedd noen ting, sier Ørjan Stef-
fensen. Han er avdelingstillitsvalgt for
Befalets Fellesorga-
nisasjon på Kjevik
og hovedinstruk-
tør på Boeing P-8
Poseidon.
Innen utgangen
av 2026 skal det være
over. Da skal Luftfor-
svarets skolesenter
(LS), med LTSK og
Luftforsvarets spe-
sialistskole (LSS), ha
flyttet til Trøndelag
og nye Luftforsvarets
skoler på Værnes
(LSV).
Stortinget vedtok
i 2015 at flyttingen
skulle være ferdig
i n n e n u t g a n g e n
av 2025. Ingenting
nytt er bygd på Vær-
nes for å gjøre klart
til å få den tekniske skolen nordover.
Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp)
utsatte nylig tidsfristen fra 2025 til 2026
fordi byggene til den tekniske skolen
sannsynligvis ikke vil bli ferdige før da.
Kjevik fortsetter dermed å utdanne tek-
nikere for Luftforsvaret, enn så lenge.
Samtidig som vedtaket om avvikling
svever over leiren på Sørlandet, har
Luftforsvaret en mangel: teknikere.
For å utdanne teknikere, må det være
instruktører for å lære dem opp. Majo-
riteten av instruktørene på Kjevik vil gå
av kontraktene sine når 2025 kommer,
ifølge Steffensen. Det er fordi de går på
såkalte «beholdekontrakter», hvor den
enkelte mottar en økonomisk kompen-
sasjon for ikke å si opp før skolen blir
flyttet, noe som var satt til 1. januar
2026. Dersom kontrakten avsluttes før
dette, må de som har en slik kontrakt,
betale tilbake beløpet de har fått ekstra.
Steffensen forteller
at en god del av dem
som går av på grunn
av alder, har sagt seg
villig til å stå len-
ger, men at de ikke
ønsker å være med
på flyttingen til
Værnes.
– Det er sammen-
satt. Det handler
ikke nødvendigvis
bare om flyttingen,
men personellbe-
handlingen i Forsva-
ret, sier Steffensen.
Teknikermangel
er ikke noe nytt for
Luftforsvaret. Stef-
fensen forteller at de
har hatt trøbbel med
å rekruttere, spesielt
ettersom Kjevik fort-
satt skal avvikles og det enda ikke er satt
noen dato for oppstart av den tekniske
skolen på Værnes. Hovedinstruktøren
sier de har forsøkt å si ifra om dette opp-
over i systemet. Så lenge de ikke får det
påfyllet de trenger av folk, frykter Stef-
fensen det kan gå utover den operative
driften.
– De plattformene som vi opererer,
P-8, F-35, Bell 412 og AW101, risikerer
å måtte stå på bakken. Dette kan også
være fordyrende, så må man leie inn
eksterne aktører for å drifte dem, om det
er mulig å få tak i det, sier han.
HOVEDSAKEN | K JEVIKS SAK TE DØD
FAKTA OM KJEVIK
•
Kjevik leir har utdannet
personell til Luftforsvaret
siden 1946.
•
Hovedkvarteret til
Luftforsvarets skolesenter
(LS), med Luftforsvarets
tekniske skole (LTSK),
ligger her.
•
Tidligere lå også
Luftforsvarets
spesialistskole (LSS) her,
men den er nå flyttet til
Værnes.
•
Luftforsvarets skolesenter
skal som følge av et vedtak
i Stortinget flytte fra Kjevik
til Værnes innen utgangen
av 2026. Opprinnelig skulle
dette ha skjedd innen
utgangen av 2025.
«Det
handler ikke
nødvendigvis
bare om
flyttingen, men
personell-
behandlingen i
Forsvaret.»
ØRJAN STEFFENSEN,
AVDELINGSTILLITSVALGT
FOR BEFALETS
FELLESORGANISASJON PÅ
KJEVIK
KJEVIK ❱❱❱ FRUSTASJONEN
KJEVIK
VÆRNES
ØRLAND
   22   23   24   25   26