Page 26 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2024
P. 26

26
HOVEDSAKEN | K JEVIKS SAK TE DØD
P-8 Poseidon er et maritimt overvåk-
ningsfly, F-35 er et kampfly og Bell 412
og AW101 er helikoptre.
I et undervisningsrom i underetasjen
på et skolebygg på Kjevik går Håvard
Hansen rundt og kontrollerer at de fire
elevene til stede gjør ting riktig. De sitter
på hver sin pult, som ligner mer på en
arbeidsbenk, og jobber konsentrert med
ledninger av avklippertenger. Hansen er
instruktør i termineringsfag, noe han
har vært siden 2011. «Elevene er veldig
flinke», sier Hansen med et smil. Idet
han blir spurt om nedleggelsen av Kje-
vik, endrer det lystige smilet seg til en
mer alvorlig mine.
Hansen har ingen planer om å bli
med til Trøndelag. Han gjennomførte
videregående befalsutdanning 1 og 2
der, og ukependlet dermed til Værnes
i tre måneder i to omganger. Termine-
ringsinstruktøren sier han føler seg litt
tvunget til å slutte. Egentlig vil han fort-
sette, men han får ikke til å kombinere
det med å pendle til Værnes. Familien
hans er heller ikke så ivrige på å flytte,
forteller instruktøren.
– Jeg har begynt å lete etter jobb sivilt
og har vært i noen jobbintervjuer alle-
rede, sier Hansen.
Det er flere ting ved flyttingen som
uroer Hansen. Han sier det blant instruk-
tørene snakkes om at det er få som blir
med, siden de fleste er etablert på Sørlan-
det og ikke vil flytte til Værnes. I tillegg
mener han det er noen prosesser rundt
flyttingen som ser hastige gjennomførte
ut, samtidig som det fortsatt ikke er satt
noen spesifikk dato på når den skal skje,
ei heller hvordan.
– Vi har ikke fått noe informasjon, iall-
fall ikke vi som er lenger nede i systemet,
sier Hansen.
❱❱❱ ELDREBØLGEN
Egil Høy-Petersen er ikke lenger ansatt
i Forsvaret, men er fortsatt instruktør
på den tekniske skolen. Han begynte i
Forsvaret i 1982 med tre år flyteknisk
utdanning på Kjevik. Etter det var han
ni år på Andøya, før han kom tilbake til
Sørlandet i 1994 og jobbet i drøyt 20 år
med F-16. De siste årene har han vært en
del av AW101-utdanningen. Det eneste
som forandret seg da kontrakten hans
med Forsvaret gikk ut, var at unifor-
men ble byttet ut med en tjukk genser
og jeans.
– Jeg sitter enda i samme stol, gjør
egentlig veldig mye av den samme job-
ben og blir med til prosjektet er fullført,
sier instruktøren, som nå er ansatt av
Justis- og beredskapsdepartementet.
Høy-Petersen sier at han er avslappet
med tanke på flyttingen, ettersom det
ikke gjelder ham. Men han stiller seg
likevel uforstående til behovet.
– Hvorfor skal man flytte på noe som
har fungert og vært drevet på en
god måte i så mange år? spør
han. Samtidig er den tidli-
gere forsvarsansatte redd
flyttingen vil koste mer
enn det smaker.
I AW101-prosjek-
tet Høy-Petersen er
i, har de nå gått over
fra prosjekt til drift,
noe som på norsk
betyr at Sar Queen
har tatt over for Sea
King som det nye
redningshelikopteret
i Norge. Dette skjedde
i desember 2023. De
som har kompetanse
på helikopteret, har
kontrakter som går ut
i 2026 samtidig som
de ikke vil flytte, sier
Høy-Petersen. Han
mener at om man skal
ha folk som kan Sar
Queen, må man alle-
rede i 2024 begynne
å ta inn nye folk man
kan lære opp. Og før
man kommer inn på
skolen, trenger man
ifølge den arbeidende
pensjonisten minst to
år i praksis.
– Slik som jeg ser det, så vil det ikke
være noe AW101-utdanning i Forsva-
ret etter 2026 slik som det er nå. Det vil
stoppe helt opp, sier han.
❱❱❱ «THE GO-TO NATION»
De siste fire og et halvt årene har Mor-
ten Erik Svendsen Hougen vært sjef for
den tekniske skolen. Ifølge ham selv
har han i sin 35 år lange yrkeskarriere
ikke jobbet hardere. Ikke bare fordi det
er mye å gjøre som sjef, men også fordi
han har forsøkt å holde flokken samlet,
hindret at skolen på Kjevik har forvitret
og sørget for at den nye skolen på Vær-
nes kommer på plass. Skolen på Kjevik
har mange vakanser på grunn av tilfel-
dig avgang og pensjonering. Hougen
beskriver det som at når alt kastes opp
i luften, så må folk ta noen valg.
– Man har vært på jobb her i 20 år,
man trives, har kollegene og kanskje
sine beste venner her, så ser man at
miljøet splittes opp. I denne
fasen av en omstilling
er det normalt alltid
stor avgang, men vi
har klart å stoppe
tilfeldig avgang ved
skolen, sier han.
Den tekniske sko-
len skal ha etterlyst
rekrutteringstiltak
for å sikre seg nye
instruktører når de
som nærmer seg pen-
sjonsalder forsvinner.
Dette har de ikke fått
på plass, så skolen har
rekruttert direkte selv
eller gjennom søk-
nadsrunder. Ettersom
Kjevik er under ned-
legging, er det ikke
så attraktivt, mener
skolesjefen. Likevel
har skolen produsert
mer utdanning hvert
eneste år, og nådde
toppen i 2022-23, sier
Hougen. Fremover vil
det snu.
– Nå går enda flere
folk i pensjon, sier
han.
Hougen berømmer
sine medarbeidere for
utholdenheten deres og ikke minst kva-
liteten på det de har levert. Den tekniske
skolen på Kjevik var først ute i verden
med typekurs i henhold til European
Military Airworthiness Requirements,
som er et sett med sikkerhetskrav til
flygende materiell, på både F-35, P-8
Poseidon og AW101. Dette mener Hou-
gen beviser at den tekniske skolen på
Kjevik er verdens beste - enn så lenge.
«Jeg er
derfor veldig
bekymret
for hvordan
Luftforsvaret
skal sikre
seg teknisk
kompetanse-
produksjon
videre i
fremtiden»
MORTEN ERIK SVENSEN
HOUGEN, SKOLESJEF KJEVIK
   24   25   26   27   28