Page 36 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2024
P. 36

36
– Hvis vi nå får bekreftet at det kom-
mer et investeringsprosjekt denne våren
slik statsråden har uttalt, kan vi lage en
mye mer detaljert plan som skaper en
mye bedre forutsigbarhet for personel-
let, sier han.
Stabssjefen forteller at Luftforsvaret
også har hatt to andre store oppdrag
siden 2016 i form av nedleggelsen av
basene deres i Bodø og på Andøya. Han
mener det ville vært vanskelig å legge
ned tre steder samtidig, og at de derfor
har gjort det i tur og orden, med Kjevik
sist i køen.
– Hvis du ser bakover i tid, så skulle
vi ideelt ha klart å få til ting raskere. Er
det noe vi har erfart med omstilling, så er
det å trekke det ut i langdrag ikke heldig
for personellet, sier han.
Samtidig som disse tre stedene skulle
legges ned, har Luftforsvaret fått de nye
systemene AW101, P-8 Poseidon og F-35.
Gunnerud påpeker at forgjengerne til
disse systemene ble anskaffet på rundt
samme tid, noe som gjorde at de også
byttes ut omtrent samtidig. Helst skulle
han ønsket at man faset inn de nye
systemene etter hverandre, men Gun-
nerud synes Luftforsvaret har vist at de
får til det de skal.
– Men jeg skal ikke legge skjul på at
det er mye omstilling på én gang. Så vil
nok dette roe seg litt ned etter hvert
som vi har fått de store systemene på
plass. Likevel vil utvikling være noe
som Luftforsvaret alltid er opptatt av,
sier stabssjefen.
For å sikre seg mer teknisk personell
har Luftforsvaret hentet personell fra det
sivile. Gevinsten med det er at de kan
skru opp og ned bemanningen avhengig
av hvordan deres egen teknikerbehold-
ning har vært, sier stabssjefen. Da Gun-
nerud blir spurt om ikke dette koster
mye, sier han at det avhenger av hvordan
man ser på det.
– En person som du ansetter, som du
LUFTFORSVARET
❱❱❱ ALT OVERALT PÅ EN GANG
KJEVIK
VÆRNES
ØRLAND
HOVEDSAKEN | K JEVIKS SAK TE DØD
ANDØYA:
•
I 1951 la Nato frem ønsket om en militær flystasjon
på Andøya. Året etter startet byggingen. I 1957 ble
flystasjonen åpnet.
•
I 2016 ble det bestemt at Andøya flystasjon skulle
legges ned, og at de maritime overvåkningsflyene
skulle flyttes til Evenes. Dette skjedde i 2023.
•
Årsaken til nedleggelsen var at regjeringen
ønsket å samle aktiviteten på Evenes, og at
dette var løsningen som ga best operativ
evne til lavest kostnad.
•
I 54 år opererte P-3 Orion fra Andøya.
BODØ:
•
Flystasjonen i Bodø var Norges største med blant annet sine to
jagerflyskvadroner og en avdeling av 330 skvadronen.
•
I 2012 tapte Bodø kampen om å bli den fremtidige kampflybasen
for F-35 mot Ørland. Samtidig ble det besluttet at Bodø flystasjon
skulle legges ned.
•
Regjeringen la vekt på at hovedtyngden av nye kampfly
skulle legges til en base som gir optimale betingelser for
kampflyvirksomhet i et langsiktig perspektiv.
•
Evenes ble valgt som fremskutt kampflybase, da regjeringen
mente det var en fordel at den lå lenger nord enn Bodø for å gi
bedre rekkevidde og utholdenhet i operasjonsområdene lengst
mot nord.
KJEVIK:
•
I 2016 ble det besluttet i Stortinget at Kjevik leir skulle legges ned,
og at Luftforsvarets skolesenter skulle flyttes til Værnes.
•
Ifølge vedtaket skulle hovedtyngden av Luftforsvarets
skoleaktivitet samlokaliseres i Trøndelagsregionen for å utnytte
synergier mot de operative miljøene.
•
Flyttingen av skolen skulle skje innen 2025 for å minimere
kompetansetapet.
•
Nedleggelsen av Kjevik ville ifølge regjeringen gi reduserte
kostnader på om lag 1 mrd. kroner i et 20-årsperspektiv i tillegg til
forventede reduserte kostnader til rekruttering og utdanning og
stordriftsfordel når teknisk utdanning er geografisk samlokalisert
med de operative avdelingene.
   34   35   36   37   38