Page 34 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2024
P. 34

34
millioner kroner ekstra i året i drift-
skostnader, og det skulle spares rundt
320 millioner kroner på å redusere for-
nyelsesbehovet på Kjevik for de neste 20
årene. Nedleggelsen av Kjevik skulle til
sammen spare om lag 1 milliard kroner
i et 20-års perspektiv. Investeringene på
Værnes skal ifølge regjeringens forslag
koste 270 millioner kroner. Der proses-
sen er nå, kan ikke Forsvarsbygg si noe
om hva byggene endelig vil koste.
– Kostnadsbildet for EBA på Værnes
er sammensatt og må ses i sammenheng
med ulike funksjoner og brukere. Det er
både en flyplass og en garnison. Værnes
har blant annet en rolle som mottak av
alliert forsterkning, som oppsetnings-
sted og kurssted for Heimevernet og
som kontorlokasjon for flere avdelinger
og enheter. Kostnaden til å etablere
den planlagte flyttingen fra Kjevik vil
avhenge av valgt ambisjonsnivå for å se
slike sammenhenger og avhengigheter,
sier Jensen.
Kjevik er kategorisert som en «rød
leir» hos Forsvarsbygg. Det vil si at for-
legningene på Kjevik har en funksjonali-
tet og et inneklima under ønsket nivå, og
at de ikke har fått større oppgraderinger
de siste 20–30 årene. På grunn av dette
er kun kritiske utbedringer gjort på byg-
ningsmassen på Kjevik med tanke på
helse, miljø og sikkerhet. Jensen forteller
at vedlikeholdsetterslepet på Kjevik er
beregnet til 135 millioner kroner, og at
oppgraderingsbehovet er beregnet til
287 millioner kroner for å få byggene
slik at standarden er den samme som da
de ble bygd. Men en endring eller økning
i behovet med tanke på dagens bruk av
Kjevik vil være mer kostbar enn som
så, ifølge Forsvarsbygg. Det er fordi det
medfører at begge leirene driftes videre,
noe som koster mer enn å bare drifte én.
Kjeviks leder i Norges offisers- og
spesialistforbund, Leif Arild Westberg,
reagerer på tallene fra Forsvarsbygg.
Han sier det finnes et dokument som ble
produsert i forbindelse med forsvarssje-
fens ønske om å se på muligheten for å
flytte befalsskolen fra Sessvollmoen til
Kjevik. Dette dokumentet er gradert, så
Forsvarets forum har ikke fått innsyn.
I dokumentet diskuterer Forsvarsbygg
kostnadsbildet av dette, og at for eksem-
pel en plasthall er priset til et etterslep
på 18-19 millioner kroner, samt et ved-
likeholdsbehov på samme sum de neste
20 årene, altså 37,5 millioner kroner, sier
Westberg..
– Plasthallen kostet i sin tid 600.000
kroner og tilhører HV 07/08. Skifte av
duk koster anslagsvis 300.000 NOK.
Dette viser hvor upresist beregningene
av kostnadene knyttet til Kjevik er, sier
Westberg.
Samtidig peker han på at Forsvars-
bygg sier at skolehangaren på Kjevik
har fått en pris på 92,9 millioner kro-
ner om man slår sammen etterslepet og
vedlikeholdsbehovet. Westberg sier det
ikke er meldt inn saker i et fremtidig
vedlikehold.
– Bygget sjekkes årlig for eventuelle
lekkasjer og andre feil og mangler som
kan oppstå på et slikt bygg. Alt er i
orden, sier han.
I tillegg mener Westberg at et eldre
bygg aldri tilbakeføres til ny standard,
og at Kjevik kun har brukt
en brøkdel av de rundt 320
millionene som ble satt av
til vedlikehold av leiren i
2015–2029.
Manglende byg-
ninger på Værnes,
s o m v a r å r s a k e n
til at flyttingen ble
utsatt ett år, er ikke
det egentlige proble-
met, sier Westberg.
Han mener man-
glende rekruttering
og evne til å beholde
kompetanse er noen
av grunnene til at det
ikke er tilstrekkelig
antall flyteknikere.
Luftforsvaret bør
iverksette tiltak for
å erstatte instruk-
tører fremfor å få
gjennomført flyttin-
gen av den tekniske
skolen, mener han.
– Jeg ser at dette er sannsynligvis siste
mulighet for å kunne påvirke prosessen.
Lykkes vi ikke nå, vil konsekvensene
bli svært alvorlige for Luftforsvaret, sier
han.
❱❱❱ OPPTATT ELEVFORLEGNING
Da vedtaket ble gjort i Stortinget i 2016,
var ett av argumentene at Værnes hadde
betydelig ledig kapasitet. Dette har
endret seg. Elevforlegningen som tid-
vis sto tom i 2016, blir nå brukt av ame-
rikanske og ukrainske soldater. Dette
merket Luftforsvarets spesialistskole da
de flyttet fra Kjevik over nyttår. Elevene
som skal utdannes våren 2024, må bo på
hotell i Stjørdal.
– De ansatte vil bli ivaretatt, men elev-
ene som vi får, er det ikke plass til, sier
Per Kristian Kirkbakk, skolesjef for LSS.
Kirkbakk sier planen er at det skal
være bygd forlegning tilsvarende rom-
mene som leies på hotell til sommeren
2024. Selv skulle han ønske at Luftfor-
svaret ventet til de nye elevforlegnin-
gene var klare, også fordi hans ansatte
da måtte flytte i julen.
– Jeg synes det var en kjip julegave å
gi til familier, sier Kirkbakk.
Luftforsvaret sier at de foreløpig ikke
vet kostnaden ved å plassere elever på
hotell.
– Avtalen koster ikke Forsvaret noe
før den tas i bruk, sier Stian Roen, tals-
person for Luftforsvaret.
Etter hvert som LSS
kommer i gang på Vær-
nes, vil det bli uten
sjef Kirkbakk. Han
har valgt å si opp job-
ben fordi han ikke vil
flytte.
– Det er vondt å slutte
i Forsvaret, men det
er ikke vanskelig å
prioritere familien,
sier han.
Skolesjefen ved
L S S f o r t e l l e r a t
siden flytteordren
kom til avdelingen
rundt påsken 2023,
har de hatt en stor
flukt av personell. I
april 2023 var det 38
ansatte i LSS. I løpet
av fjoråret forsvant
16 av disse. Elleve
personer har blitt
ansatt for å fylle opp
igjen, men fire av disse er allerede borte.
❱❱❱ ALT OVERALT PÅ EN GANG
Pr. januar 2024 er deler av staben til
Luftforsvarets skolesenter, Baseforsvar-
staktisk skole og Luftforsvarets spesia-
listskole på plass på Værnes. Stabssjef
og nestkommanderende i Luftforsva-
ret, Øivind Gunnerud, sier flyttingen
fra Kjevik går i henhold til planen som
ble lagt i 2017.
Når det gjelder faren for å miste
instruktører til å lære opp teknikere,
enten fordi de ikke vil flytte, eller fordi
de pensjonerer seg, har Gunnerud troen
på at mange av de svært flinke tekni-
kerne på Kjevik vil hjelpe dem å komme
i gang på Værnes.
«Lykkes vi
ikke nå, vil
konsekvensene
bli svært
alvorlige for
Luftforsvaret.»
LEIF ARILD WESTBERG,
KJEVIKS NOF-LEDER
HOVEDSAKEN | K JEVIKS SAK TE DØD
   32   33   34   35   36