Page 33 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2024
P. 33

FORSVARETS FORUM 33
I stortingsvedtaket fra 2016 står det
at «skolene vil være geografisk
lokalisert i Trondheim, på Vær-
nes og på Ørland, for å utnytte
synergier opp mot de operative
miljøene.» Med en flyfaglinje på plass på
Fosen videregående skole høsten 2023,
Norges første flyingeniørutdanning på
trappene på NTNU i Trondheim, Luft-
krigsskolen i Trondheim, kampbasen
på Ørland og etter hvert Luftforsvarets
skolesenter på Værnes, legges det opp
til at man kan ha en livslang karriere i
Luftforsvaret i Trøndelag.
Å kunne bytte jobb og arbeidssted
uten å måtte flytte halve landet beskri-
ver prosjektleder for Luftforsvarets
skole på Værnes, Eivind Kroken, som
«kongstanken» eller «Luftforsvaret 2.0».
– Det er litt den der sulten på at det
kommer til å bli bedre, den har jeg som
sitter her, savnet litt. Det er veldig lett
for meg å si, men Værnes kan bli bra for
Luftforsvaret, sier han.
Kroken har hatt stillingen som pro-
sjektleder siden 1. august 2023, et drøyt
halvt år. Han tror det sikkert er gode
grunner til at Værnes ikke er mer klar
for å ta imot den tekniske skolen, men
han mener Luftforsvaret burde satt opp
tempoet i omstillingen tidligere.
– Min erfaring er at når en avgjørelse
kommer, så må du hoppe i det med begge
beina og bare gjøre det, for våt blir du
uansett. Står du bare og dypper tærne,
blir det verre og verre, sier han.
Pengene til å bygge den tekniske sko-
len er ikke bevilget ennå, ettersom det
må godkjennes i Stortinget hva som fak-
tisk skal bygges. For å spare tid der de
kan, sier Kroken at Forsvarsbygg har pre-
kvalifisert løsningene for bygningene
til den tekniske skolen, slik at når alt
papirarbeidet er klart, er entreprenørene
på plass med én gang. Prosjektlederen
mener tiden løper fra dem, selv om flyt-
tingen ble utsatt ett år.
– Jeg tror alle vet det blir en dipp i
teknisk utdanning, men jo fortere vi
tar dippen, jo fortere kan vi begynne
stigningen, sier han.
Prosjektlederen sier det er nok av
areal å ta av på Værnes, man må bare
bestemme seg for hvor ting skal stå.
Hangarene som allerede står der er ikke
egnet til den tekniske skolen, så det vil
komme et helt nytt bygg. Det bygget er
planlagt å bygges på et område i leiren
som i dag blir brukt som idrettsplass.
– De får en hangarløsning i tillegg
til skoledriftssted, klasserom, kontor
og slikt. Det blir en kjempefin løsning
hvor de får gjort alt, sier han.
Hvor høy prisen for flyttingen av Kje-
vik til Værnes er, synes Kroken er van-
skelig å svare på ettersom det er flere
regnestykker i ett med bygningskost-
nader, kompetanseheving og kjøp av
sivile, for å nevne noen. Men prisen på
kun byggingen gir han et estimat på:
– Byggekostnadene her er bare spe-
kulasjoner. Antagelig snakker vi om
hundrevis av millioner, sier han.
❱❱❱ AMBISJONSNIVÅET AVGJØR PRISEN
På Værnes er det foreløpig satt opp
midlertidige bygninger og kontorer,
eksisterende kontorer er oppgradert, og
forlegninger er tilpasset, ifølge kommu-
nikasjonssjef i Forsvarsbygg, Frode Vik
Jensen. Med dette sier Jensen at de har
tilpasset bygningsmassen for trinn 1 og
2 av Luftforsvarets etablering. I løpet av
sommeren har de planlagt midlertidige
løsninger for kvarter frem mot det som
er planlagt bygget i løpet av 2026/2027.
– For Luftforsvarets virksomhet er
det planlagt et undervisnings-, skole-,
og kontorbygg samt befalsforlegninger
for elever og ansatte, sier han.
Ifølge stortingsvedtaket fra 2016
skulle nedleggelsen av Kjevik frigi 35
FAKTA OM VÆRNES
•
Værnes garnison
er base for HV-12 og
Vertslandstøttebataljonen.
•
Garnisonen ligger tett inntil
Trondheim lufthavn i Stjørdal
kommune i Trøndelag.
•
Forsvarets
logistikkorganisasjon har
flere enheter i Regional
logistikkledelse Midt
på Værnes. Avdelingen
forvalter det amerikanske
forhåndslageret av materiell
og utstyr i Trøndelag, Marine
Corps Prepositioning Program-
Norway.
•
Garnisonen blir den
fremtidige basen for
Luftforsvarets skolesenter.
VÆRNES ❱❱❱ KONGSTANKEN
KJEVIK
VÆRNES
ØRLAND
   31   32   33   34   35