Page 66 - Forsvarets Forum nr. 2 / 2021
P. 66

        PORTRETTET
SOFIE NYSTRØM
eg vet at de sitter og føl- ger med på meg.
Sofie Nystrøm smiler, men ikke veldig bredt. Hun snakker om det å være et mål for spionasje, noe hun vet at hun er.
– Det er bare en rea- litet. Når du er en av lederne i Etterretnings- tjenesten, vet du at du er på alle mållistene der ute, sier hun.
– Jeg tenker ikke mye på det. Det er sånn vår verden er.
I midten av juni går hun over i stillingen som sjef for Nasjonal sikkerhetsmyndighet –
NSM. Selvsagt er hun et mål for dem som ønsker å få uberettiget tilgang til Norge gjennom cyperspace. Noen av forsøkene skjer i det skjulte via dype onlineopera- sjoner. Andre derimot ... Ikke så skjult. Hun har observert «rare» biler. Hun har opplevd at fremmede med utenlandsk aksent tar bilder av henne. For Nystrøm er dette en realitet som sitter forankret i ryggraden. En konsekvens av å jobbe med
det hun gjør.
– Jeg er rustet for det, men det er sånn
det er. Og det er vi trent for å håndtere, alle vi som jobber i de hemmelige tjenestene. Er du ikke komfortabel med det, tenker jeg at du kanskje ikke bør jobbe i den typen virksomheter.
– Hva gjør du når du oppdager at noen fotograferer deg?
– Da tar jeg bilde tilbake. Jeg doku- menterer, varsler, informerer de riktige kanalene.
– Hvem er «disse aktørene»?
– Muligens statlige aktører.
– Har du opplevd at noen har forsøkt å hacke deg?
– Det kan jeg ikke kommentere.
Siden 2002 har Nystrøm hatt en rekke høythengende lederroller innen både privat og offentlig sektor. I tillegg til E-tjenesten har hun de siste 20 årene
jobbet for blant annet Senter for informa- sjonssikring, den amerikanske software- giganten Symantec, med base i Oslo, DNB og Telenor samt NTNU Center for Cyber and Information Security. I årene mellom 2002 og 2004 jobbet hun i nettopp Nasjo- nal sikkerhetsmyndighet som sjef for avdelingen NorCert, nå en del av Nasjo- nalt cybersikkerhetssenter. Avdelingen har ansvar for å koordinere og håndtere alvorlige dataangrep mot norske mål.
At hun nå skal tilbake til NSM, beskri- ver hun som å «komme hjem».
– Å lede Nasjonal sikkerhetsmyndig- het er nok en av de mest krevende og spennende jobbene i Norge, sier Nystrøm.
– Både sett i lys av det Norge trenger, utfradettrusselbildetsomtegnesavbåde PST og Etterretningstjenesten, og også det krevende landskapet som er rundt trus- lene fra aktørene der ute.
– Dette er Jobben?
– Dette er Jobben.
– Du gleder deg?
– Veldig. Vi går jo rett inn i et stortings- valg og det som kan bli en krevende høst. Jeg er beredt på at det blir mye aktivitet og mye spenning. Vi går jo fra et 2020 med et rekordhøyt antall cyberangrep mot høy- verdige norske mål, sier Nystrøm.
I fjor slo etterretningskomiteen i det amerikanske Senatet fast at Russland påvirket det amerikanske valget i 2016. Kan det samme skje i Norge? Kanskje, mener Nystrøm.
– Vi skal ikke være naive å tro at det ikke kan gå. Jeg tror det norske samfun- net er bedre rustet til å stå imot forsøk på påvirkning enn USA var, men vi må følge med og være forberedt på å forhindre det. Vi kan allerede se spede forsøk på det.
– I sosiale medier?
– Ja, nyhetskanaler, sosiale medier, omtrent de samme plattformene som vi så ble brukt i USA, selv om det ikke går an å sammenligne direkte. Men virkemidlene er like: Spre falsk informasjon, splitt og hersk, sier hun.
Det er ingen tvil om at det samlede trusselbildet mot Norge skjerper seg, mener Nystrøm.
– Det ser vi spesielt gjennom de to siste
globale kampanjene fra statlige aktører mot Stortinget.
I september i fjor ble Stortinget utsatt for et cyberangrep der hackerne fikk til- gang til e-postkontoene til flere politikere. I samme angrep ble mer en ti offentlige og private virksomheter forsøkt hacket. Noen med stor nasjonal betydning. Etter flere måneders etterforskning gikk PST ut og sa at det etter all sannsynlighet var russisk militær etterretning som sto bak. Angrepet skal ha vært del av en internasjonal kam- panje som hadde pågått siden 2019.
Russland har hele tiden nektet for at det var de som sto bak.
I mars i år ble Stortinget på nytt hac- ket. Denne gangen var det gjennom et angreppåe-post-ogkalenderserveren til Microsoft, Microsoft Exchange. Ifølge Microsoft ble angrepet sporet til Kina og den kinesiske hackergruppen Hafnuim. De mener også at gruppen er støttet av kinesiske myndigheter.
– Dette er snakk om dype operasjoner der tusenvis av cyberoperatører i andre stater jobber hver eneste dag for å få høy- verdig informasjon og tilgang i forskjel- lige land, sier hun.
Å forhindre denne typen – og verre – angrep kaller hun «et kappløp av dimen- sjoner».
– Og tempoet vil bare øke i tiden kom- mer, sier Nystrøm.
– En av de største truslene mot Norge er spionasje og sabotasje mot norske mål. – At antallet cyberangrep er rekordhøyt,
hva forteller det oss?
– At det som tidligere var en usynlig trussel, har nådd overflaten. Den geopo- litiske situasjonen drar seg til. Det brukes sammensatte operasjoner for å finne ut hva motstanderen har som intensjoner. Vi er Nato i nord og er på flanken mot Russ- land, og det er en ekstremt viktig faktor i forhold til hvor viktig Russland ser på informasjon herfra, sier Nystrøm.
Kommer gradert eller sensitiv infor- masjon i hendene på feil aktører, er det ikke bare Norges forsvars- og beredskaps- evne som kan bli sårbart. I andre land har det nylig vært flere tilfeller av såkalt «ransomware»-angrep mot sykehus, altså
              66   64   65   66   67   68