Page 28 - Forsvarets Forum nr. 3 2020
P. 28

 dokument » Soldatutrustning
Kapittel 1: Dusk og pynteknapper
Omtrent samtidig som rekruttene henter ut klær på depotene i Indre Troms, settes det
på vegne av sjefen for FLO, Petter Jansen, ned
en gruppe som skal nøste opp i problemene med mangler. De kommende månedene skal gruppen i dialog med forsvarsgrenene og For- svarsmateriell «forsere anskaffelser», det vil si hasteinnkjøpe tøy og utstyr, for opp mot en halv milliard kroner.
Grunnen er at flere av avtalene som skal gi Forsvaret tilgang på helt grunnleggende mate- riell, er gått ut på dato. Dette blir et tema senere i saken.
Først: 193 millioner. Det er summen Forsva- ret skal bruke på leveranser som ingen har fått konkurrere om.
Disse innkjøpene gjøres med en unntaksbe- stemmelse i reglene om offentlige anskaffelser som gir Forsvaret mulighet til å direktekjøpe materiell. Unntaket er EØS-avtalen artikkel 123 (se faktaboks). Benyttes denne artikkelen, tren- ger ikke Forsvaret legge til rette for kunngjøring eller konkurranse som ellers er påkrevd når de inngår avtaler. Forsvaret omgår nå
prosessen fordi varene ansees for å være «uunn- værlig for forsvarsformål».
Rundt et bord i et konferanserom i Oslo sitter fire menn fra FLO og to fra Forsvarsstaben. To av dem er økonomer, en er jurist, to er kommuni- kasjonsrådgivere, og den siste har ledet gruppen
i FLO som ble opprettet for å løse problemet. Han heter Ronny Angeltvedt og er direktør for FLO forsyning. Angeltvedt skal sørge for at det er nok sokker og ulltrøyer neste gang nye verne- pliktige rykker inn.
– Vi har sett at mangelen på PBU har gitt en direkte operativ effekt som ikke har vært aksep- tabel. Derfor har det vært av militær nødven- dighet å få til disse innkjøpene, i en avgrenset periode, sier Angeltvedt under dette møtet i mai.
Angeltvedts gruppe er kommet frem til at det skal gjennomføres 56 enkeltanskaffelser hvor EØS-avtalen artikkel 123 legges til grunn. Tidli- gere har FLO kjøpt de samme varene gjennom standard rammeavtaler med leverandør.
Blant varene FLO skal kjøpe, er blant annet de grå ullsokkene som har vært savnet i flere
av Forsvarets avdelinger, i tillegg til feltbelter, stridssekker og ullundertøy. Disse settes på en liste som Forsvarets forum får innsyn i, og det er disse plaggene FLO har brukt mest penger på.
I tillegg står forgylte knapper til Hærens gal- launiformer, dusk i hatten til gardesoldatene, Sjøforsvarets tropiske uniformer og en rekke andre merker og medaljer på listen over ting som er «uunnværlig for forsvarsformål».
Den tropiske uniformen består av kritthvite bukser og jakker. På listen omtales plaggene
som paradeuniformer. Sjøforsvaret opplyser at antrekket også benyttes som tjenesteuniform av attacheene i Washington samt personell
i Italia og Tyrkia. Uniformen kan i tillegg ha sabel, geheng og pyntesnoren portepé. FLO har brukt 126 250 kroner på bukser og jakker til uniformen.
Det er også brukt nærmere 240 000 kroner på forgylte avdelingsmerker til Sjøforsvaret.
Nøkternhet har stått sentralt når de har plukket ut hva slags plagg og utstyr som skal inn på listen, understreker FLO. De har sortert artikler i flere runder. Bare det mest nødvendige skal kjøpes inn.
Angeltvedt ønsker ikke å gå i detalj på vurde- ringene av enkeltartikler. De skal ikke nødven- digvis vurderes som enkelte plagg, men som del av en helhet.
– I sum er PBU en del av kampsystemet som militær nødvendighet, og derfor er vi trygge på at hjemmelsgrunnlaget er godt med tanke på de innkjøpene som er gjort, sier Angeltvedt.
 EØS-avtalen artikkel 123
Artikkel 123 gir forsvarssektoren anledning til å gjennomføre en mer fleksibel anskaffelsesprosess enn anskaffelser etter Lov om offentlige anskaffelser (LOA), Anskaffelsesregel- verket for forsvarssektoren (ARF) og tilhørende forskrifter.
FLO sier de har brukt bokstav b i artikkelen i forbindelse med innkjøpene.
«Bestemmelsene i denne avtale skal ikke hindre en avtalepart i å treffe tiltak:
[...]
b) som angår produksjon av eller handel med våpen, ammunisjon og krigsmateriell eller andre varer som er uunnværlige for forsvarsformål, eller forskning, utvikling eller produksjon som er uunnværlig for forsvarsformål, såfremt disse tiltak ikke endrer konkurransevilkårene for varer som ikke er bestemt for direkte militære formål; [...]»
Ifølge Anskaffelsesregelverket for forsvarssektoren (ARF) skal anskaffelser som faller inn under denne artikkelen, og som er planlagt gjennomført uten konkurranse, vurderes og godkjennes av Forsvarsdepartementet.
28 JUNI 2020 forsvaretsforum.no
   26   27   28   29   30