Page 30 - Forsvarets Forum nr. 3 2020
P. 30

dokument » Soldatutrustning
Kapittel 2: Et brudd på loven
En av artiklene på listen over materiell
som er «uunnværlig for forsvarsformål», er lavendelfargede bereter. Disse kjennetegner medlemmene i Norges Lotteforbund, en frivillig organisasjon som arbeider for å «styrke nasjo- nens forsvars- og beredskapsvilje og dyktiggjøre kvinner til Totalforsvaret». Forbundet finansi- eres over forsvarsbudsjettet.
Konfrontert med dette svarer FLO følgende:
– Hovedtendensen i denne artikkellisten mener vi har en såpass militær nødvendighet, at vi har sett på PBU og den satsen som hver enkelt skal ha ut, som nødvendig, sier Angeltvedt.
Det er bestilt 850 lavendelfargede bereter til totalt 107 100 kroner som en del av hastean- skaffelsene. Forbundet anslår at de trenger cirka 50 bereter i året.
En rekke ferdighetsmerker, deriblant infan- terimerket, idrettsmerket og marsjmerket, står også på listen med materiell som FLO mener er «uunnværlig». Merkene er ikke tegn på at solda- ten innehar en viss kompetanse slik eksempel- vis fallskjermmerket, som også står på listen, er.
På spørsmål om hvorvidt infanterimerkene er kritisk for å utføre tjenesten, svarer FLO at de har søkt å være kritiske i gjennomgangen av artiklene på listen og hatt dialog med brukerne.
– Også der brukerne definitivt kunne tenke seg enda mer på denne listen. Vi har redusert det til et minimum av hva vi mente var militært nødvendig, og har hatt en stram praksis på den hjemmelsbruken som har vært praktisert for disse anskaffelsene, sier Angeltvedt.
Det er kjøpt inn infanterimerker til 94 000 kroner, idrettsmerker for 40 000 og marsjmerker for 95 850. Totalt har FLO kjøpt ferdighetsmer- ker for litt over en halv million kroner med EØS-avtalen artikkel 123 til grunn.
Ti dager etter intervjuet snur FLO angående noen av artiklene Forsvarets forum spurte om. De skriver i en e-post at de har gjort en ny vurdering av de lavendelfargede beretene og ferdighetsmerkene.
– Den fornyede vurderingen konkluderer med at innkjøpet av nevnte artikler ikke opp- fyller vilkåret om at de må være «uunnværlige for forsvarsformål», jf. EØS-avtalen artikkel 123 bokstav b.
Forsvarets forum har spurt FLO om hvordan prosessen med å endre innkjøpsgrunnlaget har vært ettersom merkene og beretene allerede er kjøpt inn. Svaret er at det ikke er en prosess.
– Forsvaret, herunder FLO, arbeider for konti- nuerlig forbedring slik at lignende innkjøp uten
tilstrekkelig hjemmel kan unngås i fremtiden, skriver kommunikasjonssjef Hans Meisingset i en e-post.
– Betyr dette at FLO selv erkjenner at disse inn- kjøpene medfører et brudd på anskaffelsesloven?
– Det betyr at det ikke var riktig å benytte
denne hjemmelen for nevnte artikler. Ja, dette innebærer brudd på anskaffelsesloven.
Forsvarets forum har stilt FLO spørsmål om hvor trygge de er på at resten av vurderingene er riktige, men uten å få et direkte svar.
I anskaffelsesprotokollen, som Forsvarets forum har fått innsyn i, er FLO forpliktet til å begrunne alle kjøpene hvor EØS-avtalen artik- kel 123 er brukt. I mange av protokoller står den samme begrunnelsen. FLO mener materiellet skal anvendes til militært bruk og eventuelle stridssituasjoner og således er tenkt brukt som «krigsmateriell»:
– Det er med andre ord materiell som er produsert eller utviklet med tanke på militæ- rets særlige bruk, og produktenes egenskaper etterspørres normalt sett ikke i det sivile mar- ked. Som følge av tidsnøden Forsvaret har for
å skaffe seg dette materiellet, er det heller ikke mulig å gjennomføre innkjøpene på en mindre inngripende måte enn å unnta anskaffelsene
i sin helhet fra anskaffelsesregelverket, jf. den alminnelige proporsjonalitetsvurderingen ved bruk av unntak fra EØS-avtalen.
I tillegg har Forsvarets forum bedt om å få vite hvordan de nesten 200 millionene som
er brukt på disse innkjøpene er fordelt på
ulike plagg. Den oversikten viser at de største summene er brukt på ryggsekker, inkludert stridssekker, som har kostet over 34 millioner kroner. Stridssekken er en del av grunnsatsen til soldater i mange avdelinger og brukes daglig i grønn tjeneste.
Det er også brukt over 25 millioner på utstyrsbagger, og nesten 23 millioner på feltbelter.
                        30 JUNI 2020
forsvaretsforum.no

   28   29   30   31   32