Page 31 - Forsvarets Forum nr. 3 2020
P. 31

Kapittel 3: Avtalene som gikk ut
   Nå til hvorfor FLO har gått til hastean- skaffelsene. Frosten ligger allerede på bak- ken da oberst Ann Karin Sondov tar imot Forsvarets forum i FLOs lokaler på Kjeller en novembermorgen i 2019. Hun, som er sjef for Forsyning, forteller at det handler om utløpte rammeavtaler.
– Det er der vi har sviktet litt i FLO. At vi ikke har evnet å ha på plass den rammeavtaledeknin- gen som vi burde hatt hele tiden. Det er FLOs ansvar, forteller Sondov.
Rammeavtaler er løsningen FLO og FMA bruker for å sikre forsyning av for eksempel sokker. Det gjør at Forsvaret slipper kunngjør- ing og konkurranser for hvert eneste sokkeparti de ønsker å kjøpe, men kan ta ut varer på en gjeldende kontrakt i stedet. For kunngjøring og konkurranse er to viktige prinsipper når For- svaret skal kjøpe varer og tjenester i tråd med regelverket for offentlige anskaffelser.
Regelverket skal sikre tillit til at samfunnets ressurser, skattepengene, blir brukt på en mest mulig effektiv måte. Det skal også bidra til at offentlig sektor opptrer med integritet slik at allmennheten kan stole på at anskaffelsene skjer på en ryddig måte.
Sondov sier at FLO «ikke har evnet» å fornye rammeavtalene. Det betyr at FLO ikke har fått på plass en ny avtale i god nok tid før den forrige har gått ut på dato, og leveransene av materiell stopper opp.
Ifølge en oversikt Forsvarets
forum nylig har fått innsyn i, er
status 10. juni at FLO har ramme- avtale på 51,5 prosent av PBU- artiklene soldatene skal ha i grunn- satsen sin. Noen av artiklene er det Forsvarsmateriell (FMA) og Forsvarets spesialstyrker (FS) som har ansvaret for å inngå rammeavtaler på. For plaggene som er FLO sitt bord, mangler over en tredjedel rammeavtaler per juni i år.
En del av artiklene FLO har hasteinn- kjøpt, er ikke en del av soldatenes grunn- sats. Disse er ikke med i beregningen over, men har også manglet rammeavtale.
Det tar tid å inngå nye rammeavtaler. Fra man begynner prosessen til varen er levert, kan det fort gå opp mot to år. Det er under intervjuet med Sondov i november det blir klart at løsningen på PBU-problemet vil koste nesten en halv milliard.
– Vi har forsert anskaffelser for rundt 400 millioner kroner for å klare å dekke opp til et nivå der vi kan levere mye bedre enn det vi har gjort, sier forsyningssjefen.
Kort fortalt. FLO har ikke
hatt rammeavtalene de trenger
for å få PBU, det tar lang tid å etablere nye avtaler. De bruker unntakshjemmelen for å kunne anskaffe store deler av tøyet til sol- datene – og det raskt.
      KONTRAKTER OG RAMMEAVTALER
LOVEN: Forsvaret, som et statlig organ, må følge Lov om offentlige anskaffelser (LOA) når de kjøper inn varer. I tillegg til den interne instruksen Anskaffelses- regelverket for forsvarssektoren (ARF) og tilhørende forskrifter.
KUNNGJØRING OG KONKURRANSE: To viktige prinsipper i regelverket er at de aller fleste avtaler som inngås mellom Forsvaret og sivile leverandører, skal være basert på kunngjøring og konkur- ranse. Jo høyere sum, desto viktigere blir konkurranseprinsippet.
Det handler om å få mest mulig for skattepengene og like muligheter til å delta i konkurransen. Leverandøren med best produkt til best pris inngår en kontrakt med Forsvaret.
RAMMEAVTALER: Avtalene varer som regel i fire år. De inneholder bestem- melser om blant annet pris og volum på kontraktene som inngås. Avtaleformen foretrekkes fordi den er tid- og ressurs- besparende.
Forsvaret slipper å utlyse konkur- ranser hver gang det skal gjøres en sokkebestilling.
JUNI 2020 31

   29   30   31   32   33