Page 33 - Forsvarets Forum nr. 3 2020
P. 33

 Hun sier at Forsvaret i utgangspunktet har ansvar for å planlegge riktig, men når situasjo- nen først oppstår, for eksempel sokkemangel ved innrykk i Indre Troms, kan det være vanskelig å finne et godt alternativ.
Grensene som regulerer når artikkel 123 skal brukes, er litt uklare, sier Dragsten. Bestemmel- sen skal ifølge juristen, hovedsakelig brukes når det er sikkerhetshensyn og andre forsvarshen- syn som gjør at man ikke bør være tvunget til å bruke det alminnelige regelverket.
Goud Fjellheim er partner i advokatfirmaet Haavind og spesialist innen offentlige anskaf- felser. Han har også sett listen med varer som av FLO er definert som «uunnværlig for for- svarsformål» og stiller spørsmål ved bruk av unntaksbestemmelsen.
– Etter en gjennomgang av eksemplene du viser til, og listen for øvrig, ser det ut til å være en god del varer som jeg ikke klarer å se at er omfattet av artikkel 123, skriver han i en e-post.
Fjellheim mener at mange av varene som
er anskaffet, ikke er laget med tanke på ute- lukkende militært bruk, men også et sivilt. Da er det ifølge EØS-artikkelen viktig at det gjen- nomføres konkurranse. Varene som FLO har kjøpt inn, kan sies å ha et «delt»-formål, skriver advokaten.
– Det er blant annet vist til en stor mengde klær som anorakker, bukser, jakker, gensere og hansker som neppe er tilpasset militærets sær- lige bruk.
Advokaten skriver at de har gjennomgått FLOs liste. Der kan de ikke finne noen artikler som klart faller innenfor unntaket i EØS-avta- len artikkel 123.
I tillegg påpeker Fjellheim følgende: Det at FLO tidligere har kunngjort en konkurranse og inngått en rammeavtale for plaggene, er en indikasjon på at logistikkorganisasjonen tidli- gere ikke har ansett EØS-avtalen artikkel 123 som anvendelig. Dette basert på en tanke om at
oppdragsgiver alltid gjør det som er enklest. FLO bekrefter at det tidligere har vært ram-
meavtale på artiklene som nå er kjøpt inn.
Dersom en aktør har brutt loven for offent- lige anskaffelser, kan de bli bøtelagt, og avtalen kan bli gjort ugyldig. Dragsten forklarer at boten normalt ligger på mellom 7 og 12 prosent av kontraktens verdi.
Når FLO velger å sette til side prinsip- per som kunngjøring og konkurranse i markedet, skal innkjøpene godkjennes av Forsvarsdepartementet.
– Vi er ikke kjent med den konkrete saken, og vi kan ikke se at vi har fått en henvendelse om den, sier Odin Standal, avdelingsdirektør ved investeringsavdelingen i FD, i et intervju med Forsvarets forum.
– Skulle dere ha fått det?
– Slik saken er presentert av dere, så ser det sånn ut.
At innkjøpene er ikke meldt inn til eller god- kjent av FD, bekrefter FLO 8. juni.
FLO har stilt til to intervjuer med Forsvarets forum. Etter 26. mai har FLO insistert på at
all kommunikasjon går via e-post. Forsvarets forum har gjentatte ganger bedt om
intervju med ledelsen i FLO, inkludert sjef Petter Jansen. Dette er ikke blitt imøtekommet. Da FLO blir frem-
lagt juristenes vurderinger, svarer Angeltvedt, som ledet hastean- skaffelsesgruppen, at anskaffel-
sene har vært underlagt ordinær kvalitetssikring internt.
– Hva gjelder interne pro- sesser og rutiner, herunder instruksverk, ser FLO at det mangler en søknad til Forsvars- departementet. Slike formalfeil er beklagelige, men kan fore- komme i store og kompliserte anskaffelsesprosesser.
– Erfaringene vi har opparbeidet oss med hensyn til disse forholdene, herunder formalia, gjør oss til en sterkere forsyningsorganisasjon. Forsering av anskaffelsene har gitt meget
gode resultater i 2020. Vi forventer å kunne opprettholde et høyt nivå også fremover, og innkjøpssituasjonen for PBU går nå inn i en mer normalisert form, skriver Angeltvedt i en e-post.
Resten av FLOs tilsvar kan leses i slutten av saken.
         JUNI 2020 33
   31   32   33   34   35