Page 34 - Forsvarets Forum nr. 3 2020
P. 34

dokument » Soldatutrustning
Kapittel 5: Vester og hjelmer
Utover de 193 millionene bruker FLO 205,6 millioner. De som står i tjeneste for landet, trenger også utstyr som beskytter dem i skarpe situasjoner. Rammeavtalene på noe av dette er i ferd med å løpe ut.
Dagen før FLO stiller til intervjuet med For- svarets forum i mai for å svare på spørsmål om hasteinnkjøpene, kommer det frem at de også har hasteanskaffet stridsvest, komplett vest, ballistisk hjelm, lett hjelm, kjeledress og støvler.
Utstyret anskaffes ved at FLO gjør såkalt avrop på en avtale. Å gjøre et avrop betyr å bestille varer på en gjeldende avtale med en leverandør.
Siden brorparten av rammeavtalene på dette utstyret – som blant annet er ment å beskytte soldaters vitale organer – går ut på dato som- meren 2020, må FLO ta ut så mye utstyr de kan på avtalene de fortsatt har. Dette for å sikre at det er nok vester og hjelmer til å kle opp norske soldater de neste tre årene.
At disse avtalene snart ville gå ut på dato, var kjent for Forsvaret. Det er ikke uvanlig at man lar være å fornye avtaler når eldre utstyr skal byttes ut med nyere modeller. Da er ikke innkjø- pene FLOs bord, men Forsvarsmateriells. Vester og hjelmer er et slikt tilfelle.
FMA jobber med investeringsprosjekter for nye vester og hjelmer. Disse skal erstatte varian- tene som i dag er i bruk ute i avdelingene, for- klarer oberstløytnant Torstein Espolin Johnson, sjef for Soldatsystemavdelingen i FMA.
– Vi snakker om et investeringsprosjekt som FMA har ansvar for. Man har valgt å kjøpe nye vester i stedet for å lage ny avtale på samme materiell.
FMA ble opprettet i 2016. I dag har etaten ansvar for å kvalitetssjekke alt materiellet som kjøpes inn til Forsvaret, og godkjenne det for bruk samt å inngå avtaler på helt nytt materiell. Når avtalen skal fornyes og lagrene skal fylles opp, tar FLO over.
Kort sagt: FMA investerer, og FLO forsyner.
Innkjøpene av nye vester og hjelmer er igang- satt, men det er gjort justeringer i prosjektene underveis. Siden 2014 har tidsfrister og utbeta- linger blitt skjøvet på, som gjør at nytt utstyr ikke leveres som planlagt, forteller Espolin Johnson.
FLO sier at de nye vestene og hjelmene ikke blir levert før i 2023. Frem til da må de selv fortsette å levere dagens modell til soldater i tjeneste. Leveranser de ikke hadde planlagt for.
– Prosjekter som blir implementert senere enn planlagt – hvor mye har dette påvirket de forserte anskaffelsene?
– Når det gjelder det utstyret som det nå er bestilt ekstra av, så kunne det vært trolig unn- gått hvis det hadde vært en tidligere leveranse, sier Espolin Johnson.
Han sier at forskyvninger i prosjektene har blitt godkjent av Forsvarsdepartementet. FD bekrefter at prosjekter på nye vester og hjelmer pågår, og at det er forsinket i forhold til opprin- nelige planer. Forsvarets forum har derfor spurt FD om hvilket ansvar de har for å sørge for at ikke prosjektfrister blir flyttet så det oppstår mangler.
– Vi har ansvaret for at sektoren gjennom- fører materiellprosjektene i henhold til sine planer. Så må vi gå inn og se på avviksforklaring på de prosjektene, sier Odin Standal, avdelings- direktør ved investeringsavdelingen i FD.
Hasteanskaffelsene som FLO nå gjøre er etter- lyst i Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret. Alle de tre forsvarsgrenene opplyser til Forsvarets forum at manglene på vester og hjelmer har vært blant de mest kritiske manglene de siste årene.
    34 JUNI 2020
forsvaretsforum.no   32   33   34   35   36