Page 45 - Forsvarets Forum nr. 3 2020
P. 45

– Får ikke velge selv
– Det er relativt få som pr. juni 2020 ikke allerede har konvertert til den kategorien de hører hjemme i. Konvertering skal være basert på frivillighet i implementeringsperioden. Sam- tidig er OMT besluttet av Stortinget, og det er ikke lagt opp til at man kan velge om man skal konvertere eller ikke.
Det opplyser oberstløytnant Jostein Borkhus i Forsvarssta- bens HR-avdeling.
Militærordningen med offi-
serer og spesialister i to utfyl-
lende kompetansesøyler går i
2020 inn i siste året av innfø-
ringsperioden. Ved utgangen
av fjoråret var tallene henholdsvis 41 prosent offiserstillinger og 59 prosent spesialiststillin- ger, ifølge tall fra Forsvarets årsrapport for 2019.
– Forsvarssjefen forventer at alt militært personell har konvertert til den kategorien de hører hjemme i innen utgangen av 2020, uav-
– Gir ikke bedre forsvar
– Enn så lenge tror jeg ikke innføringen av OMT har bidratt til et bedre forsvar, snarere det motsatte. Vi ser ikke at det har resultert i lengre ståtid, og jeg vet at det har ført til at enkelte har sluttet i Forsvaret.
– Når det er sagt, er det for tidlig å trekke en endelig konklusjon – vi må la det virke litt, sier Torbjørn Bongo.
Forbundslederen i Norges offisers- og spesia- listforbund (NOF) mener antallet ansatte i Forsvaret med offisersdistinksjoner, som ikke har krigsskole, er så lavt nå at tvang ikke bør være et aktuelt virkemiddel
– Det opplever jeg at vi har forståelse fra Forsvarsstaben. Det er viktig at vi opptrer prag-
– Bør unngå tvang
– Jeg håper det ikke kommer til at militært ansatte blir tvunget til å konvertere ved utgan- gen av 2020. Det er en situasjon Forsvaret bør gjøre alt man kan for å unngå. Da vil Kol i så fall måtte vurdere på hvilken måte vi på best mulig kan bistå våre medlemmer juridisk. Ingen offiserer med krigsskole eller tilsvarende utdan- ning skal bli overført til OR-søylen dersom de ikke selv ønsker det.
Det sier leder for Krigsskole utdannende offiserers landsforening (Kol), Kim A. Sabel.
Kan være vanskelig. I Kol har i all hovedsak medlemmene utdanning fra krigsskole, men det finnes også de uten. Da handler det blant annet om tidligere avdelingsbefal som har annen høyere sivil utdanning, sier Sabel.
– Presset om å konvertere fra OF til OR opp- leves nok sterkest for dem i offisersøylen som
hengig av hvilken merkelapp stillingen de for tiden besitter får, ifølge Borkhus.
Forsvaret jobber for at alle ansatte får god infor- masjon om den nye ordningen. En offiser skal ha militær og akademisk utdanning. Det kan være å ha gjennomført og bestått krigsskole, at en har krigsskolenes kvalifiseringskurs, grunn- leggende offiserskurs eller grunnleggende offi- serspåbygning kombinert med bachelor på 180 studiepoeng.
– Øvrige er enten sivile eller militære spesia- lister. En militær spesialist kjennetegnes ved at vedkommende har dybdekompetanse innenfor et fag av praktisk eller akademisk art, skriver Borkhus i en epost.
– Kan det bli nødvendig med tvang som et virke- middel for å få fullført implementeringen?
– For den enkelte er det viktig å tenke over at OMT er en ønsket utvikling. Den skal gjøre at vi kan bli så gode som overhodet mulig i jobben
matisk, og ansatte bør ikke nekte å konvertere av hvilken som helst grunn heller, sier Bongo.
Dialog. Han mener det er en forutsetning at de som står overfor det som kan virke som tvang snarere enn et valg, blir fulgt opp.
– Hvis vi ønsker at de skal
bli, må vi behandle dette per-
sonellet på en bra måte. Så da bør vi heller satse på dialog.
– Jeg mener man er nødt til å sette seg ned å snakke med dem det gjelder. Og hvis noen velger å bli i OF-søylen, vil det uansett ikke
ikke har krigsskole eller tilsvarende. Dette gjel- der også i all hovedsak tidligere avdelingsbefal, men også flere som i sin tid ble yrkestilsatt som offiserer. Jeg har forståelse for at konvertering kan være vanskelig for dem det gjelder: de som har vært offiser i mange år og
nå plutselig ikke skal være det lenger. Å være offiser gjennom mange år skaper en profesjons- identitet som det er vanskelig å gi slipp på, sier Sabel.
Fellesskap. Han påstår likevel
at innføringen av OMT i all hovedsak har gått bra. Sabel mener at Forsvaret har vært flinke
til å kommunisere mulighetene på en positiv måte. At de som konverterer, bidrar til noe
som er nytt og nødvendig for Forsvaret, samt at konvertering skal foregå frivillig og uten tvang.
vår slik at Forsvaret kan skape mest mulig ope- rativ evne. De beste karrieremulighetene vil du finne i den søylen du tilfredsstiller kompetanse- kravene til. Når den nye stillingsstrukturen kommer på plass blir det enklere å se hvilken kategori den enkelte hører hjemme i og har best utviklingsmuligheter i. Da bør det ikke være nødvendig å snakke om «tvang».
Det er ikke avgjort hvordan Forsvaret hånd- terer det personellet som eventuelt gjenstår for konvertering etter implementeringsperiodens slutt.
– Å fortsette som offiser om man ikke har offisersutdanning, vil gi færre muligheter for karriereutvikling og bør ikke anses som et alternativ.
SVEIN ARSTAD sa@fofo.no
spenne bein på den nye ordningen, sier Bongo. Forbundslederen sier imidlertid at NOF er
villige til gi juridisk bistand om nødvendig for personell som ikke ønsker å konvertere.
– Men vi både håper og tror at det ikke skal bli nødvendig å kjøre saker for å avklare hvor de juridiske grensene går. Vi satser på at vi skal finne hensiktsmessige løsninger for den enkelte i dialog med arbeidsgiver.
ØYVIND FØRLAND OLSEN ofo@fofo.no
Ifølge Sabel handler det mye om at ansatte i Forsvaret, uavhengig om de tilhører i OR- eller OF-søylen, skal føle et felleskap, og med OR-søy- len etableres et nytt «vi», som det skal være positivt å være del av. Sabel sier at Forsvaret må være forsiktige med å tvinge noen over i OR-søy- len, noe han mener er juridisk problematisk.
– Samtidig handler det også om at offiserer uten krigsskole, som ikke ønsker å konvertere, kanskje må realitetsorienteres litt. Dette perso- nellet vil utvilsomt konkurrere dårligere og få færre karrieremuligheter i offiserssøylen i den nye ordningen. Det er viktig at man er ærlig på det også.
ØYVIND FØRLAND OLSEN ofo@fofo.no
      JUNI 2020 45


   43   44   45   46   47