Page 44 - Forsvarets Forum nr. 3 2020
P. 44

aktuelt » Vil ikke konvertere
»600 av deres medlemmer under 30 år i Forsvaret i løpet av 2018. Det utgjør nesten 10 prosent av den totale medlemsmassen.
– Vi var overrasket over at det var så mange i denne aldersgruppen. Tiltakspakker for å beholde personell blir ekstremt viktig for å få mer effekt ut av OMT, mener Jahren.
Han tror at dersom man ikke får systemet til å fungere karriere- og lønnsmessig, vil det kunne gjøre det vanskeligere å beholde personell.
Vurderer å slutte. Major Per Ivar Kjølnes fortel- ler om kolleger som vurderer å slutte i Forsvaret dersom de blir tvangskonvertert. Også blant dem som er tidlig i karriereløpet.
– Jeg har snakket med en yngre kollega som har en master i militære studier, men mangler krigsskolens kvalifiseringskurs. Av den grunn er personen usikker på om det blir tvangskon- vertering eller ikke og vurderer sterkt å gå over
til de sivile dersom vedkommende ikke får fort- sette som offiser.
– Opplever du at spørsmålet om konvertering er basert på frivillighet?
– Egentlig ikke. Jeg ønsker ikke å konvertere frivillig og er tilsatt i Hæren som major. Og jeg har et sterkt oppsigelsesvern. Så jeg vet ikke hvordan de har tenkt å håndtere det. Skal de si meg opp som major og tilsette meg på nytt som OR?
Kjølnes har tidligere tjenestegjort innenfor FN-systemet, blant annet UNMISS i Sør-Sudan samt i Jordan ved nasjonalt støtteelement. Han trekker fram at som spesialist vil det kunne inn- skrenke jobbmulighetene utenlands.
– Som OR forsvinner mange av mulighetene til å jobbe i stabsstillinger innenfor FN eller Nato-systemet. Det finnes veldig få slike stillin- ger, selv på høyere OR-nivå.
Tvangskonvertering. Kjølnes understreker at han ikke er motstander av det nye systemet. Det er tvangskonverteringen han er uenig i, og at alle skjæres over en kam. Selv har han bestemt seg for å sitte stille i båten og avvente prosessen.
– Det er ikke noe jeg tenker på daglig, men jeg er engstelig for at det blir en prinsippsak. Skal de absolutt ha meg inn i OR-søyla så kom- mer jeg til å ta kontakt med fagforeningen og be dem ta saken videre.
SVEIN ARSTAD sa@fofo.no FOTO: KRISTER SØRBØ
»»»
  ØKT STÅTID: Soldater i Brigade Nord på skarpskytingsøvelse. En av målsetningene med OMT er å få spesialistene til å jobbe lenger i Forsvaret. FOTO: OLE-SVERRE HAUGLI/FORSVARET
44 JUNI 2020 forsvaretsforum.no


   42   43   44   45   46