Page 43 - Forsvarets Forum nr. 3 2020
P. 43

 OFFISER: Den jobben jeg utfører i Hærstaben er, ut fra min vurdering, en offisersjobb, sier major Per Ivar Kjølnes.
– De som konverterer, får uttelling i form av karriere, lønn og muligheter for å begynne på utdanning. Det finnes en konverteringstabell som tilsier at er man kapteinløytnant eller kaptein, så går man over til å bli OR7 automa- tisk. Den sier Forsvaret at forsvinner ved slutten av året. Hvis man er kapteinløytnant eller kaptein og har bakgrunn som spesialist, så er det ikke sikkert man blir OR7 i fremtiden. Hvordan dette vil gjøres etter 1. januar 2021, er det usikkerhet rundt, sier Jahren.
Motiverte. – Mange opplever nok at dersom man ikke konverterer nå, så kan det få konse- kvenser for videre karriere i Forsvaret. Vi opple- ver at man innfører mekanismer slik at de som konverterer, får en belønning, mens de som ikke gjør det, får en straff.
– Det siste vi trenger i en slik ordning, er et stort antall spesialister som går rundt og er mis- fornøyde. Vi trenger motiverte folk. Legger man for stort press, vil man også kunne få folk som slutter. Dette er personell og kompetanse vi har behov for.
Økt ståtid. Han opplever likevel ikke at det ikke er noen stor motstand mot OMT.
– Det er mye bedre å motivere ansatte ved å fortelle om hvilke muligheter som ligger i å gå over til OR-søylen. Jeg vet det er laget veiledere for linjeledere og sjefer for hvordan man skal gjøre dette. Opplever ansatte at man blir tvun- get, så tror jeg det bare vil skade prosessen og skape større motvilje.
Jahren understreker at man ikke kan måle om OMT har vært en suksess ved å se på konver-
teringsprosenten ved utgangen av året.
– Hovedmålsettingene er økt ståtid, mer erfa-
ring på lavere nivå og bedre tilrettelegging for horisontal karriere. Om dette lykkes, ser man først flere år frem i tid.
Slutter tidlig. Å øke ståtiden blant spesialistene er viktig for å forhindre at kompetansen for- svinner ut av Forsvaret. I slutten av mars publi- serte Forsvarets forskingsinstitutt rapporten: «Hvorfor slutter spesialistene i Forsvaret?» De mest sentrale faktorene var nye utfordringer, ønske om å ta en sivil utdanning og faktorer knyttet til kompetanse og karrieremuligheter i Forsvaret. Én av tre spesialister som hadde slut- tet i Forsvaret, oppga karrieremuligheter som hovedårsaken.
I følge BFOs oversikt sluttet
»»» JUNI 2020 43


   41   42   43   44   45