Page 97 - Forsvarets Forum nr. 3 2020
P. 97

 og moderne artillerisystem til Hæren, sier sjef Landkapasiteter i Forsvars- materiell, brigader Ivar
Halset.
Etter tester i januar
og februar i år nærmer
nå tiden seg for mot-
tak av hovedserien og
leveranse til Hæren.
Hovedserien leveres i
fire del-leveranser i løpet av sommeren i år. Formell overlevering til Hæren er planlagt mot slutten av 2020.
Bjerkvik. Samtidig med kontraktinn- gåelsen ble det inngått en avtale for logistikkstøtte i materiellets levetid og en avtale for etablering av et teknisk
PÅ VEI: Vidar ble testet i januar og februar. Nå kommer snart hovedserien til Norge. FOTO: KRISTER SØRBØ
kompetansesenter ved Forsvarets Verksted Bjerkvik. Hanwha Defence Coorporation skal overføre testutstyr, treningsmateriell og teknisk kunnskap til verkstedet slik at de kan stå for vedlikehold og teknisk utdanning for de norske systemene. Kompetansesen- teret vil dermed få en sentral rolle i å opprettholde kompetanse og tilgjenge- lighet i systemets levetid og vil kunne tilby tjenester til andre samarbeidsna- sjoner med tilsvarende system.
Jannicke Hauan Strand
Senior kommunikasjonsrådgiver Forsvarsmateriell
 Nylig signerte vi en intensjons- avtale om strategisk samarbeid innen kampnær IKT med Kongs- berg Defence & Aerospace.
Viktig samarbeid
med sivilt næringsliv
Dette signaliserer tydelig vår felles målsetting om å inngå et kontraktuelt strategisk partnerskap i neste fase.
Den teknologiske utviklingen holder et rivende tempo. Strategisk samarbeid mellom forsvarssektoren og forsvarsindustrien, spesielt IKT-næringen, er et betydelig virkemiddel for å digitalisere forsvarssek-
«INDUSTRIEN
SKAL PÅ MANGE OMRÅDER VÆRE VÅRT UTVIKLINGSMILJØ OG SAMTIDIG VÅR LEVERANDØRT»
toren. Gjennom et strategisk samarbeid med sivil industri får Forsvaret hurtigere tilgang til ny teknologi og vil kunne følge utviklingen tettere.
Svært mange av produktene til de store forsvarsbedriftene har utviklet seg gjennom et tett sam- arbeid mellom industrien selv, Forsvarets forskningsinstitutt og forsvarssektoren.
Gjennom det såkalte trekantsamarbeidet får vi blant annet bedre dynamikk i teknologiutviklin- gen. Vi erfarer at det utvikles innovative produkter som dekker brukernes behov, samtidig som pro- duktene også skal kunne hevde seg i internasjonal konkurranse.
Et strategisk samarbeid med IKT-næringen og for- svarsindustrien er et langsiktig og gjensidig forplik- tende samarbeid som videreutvikler partene, der forsvarssektoren og utvalgte partnere samarbeider om å ivareta definerte deler av eksisterende og fremtidig IKT-portefølje.
En følge av samarbeidet er raskere fremtaking av riktige, moderne og kosteffektive løsninger. Det tilla- ter Forsvaret å kunne fokusere mot sin primære virk- somhet, som er sentralt for å utvikle morgendagens forsvar.
Utviklingen av kampnær IKT er et oppdrag som skal realiseres av Forsvarsmateriell i tett samarbeid med Forsvaret som bruker. Intensjonsavtalen med Kongs- berg er et viktig skritt på veien for å utvide vårt strate- giske samarbeid med norsk forsvarsindustri.
Kongsberg bringer med seg et stort nettverk av part- nere og underleverandører. Industrien skal på mange områder være vårt utviklingsmiljø og samtidig vår leverandør.
Dette understøtter Forsvarsmateriells ansvar for å utruste Forsvaret med relevant og tidsriktig materiell for å bidra til Forsvarets operative evne.
her&nå
Kontreadmiral BJØRGE AASE Nestkommanderende/ investeringsdirektør Forsvarsmateriell
  JUNI 2020 97
  


   95   96   97   98   99