Page 95 - Forsvarets Forum nr. 3 2020
P. 95

 KRISESAMARBEID: Forsvaret og sivile etater må ofte samarbeide ved kriser. Her fra nasjonal helseøvelse ved Orkanger i forbindelse med Trident Juncture. FOTO: JOHANNA GARLI
 TOTALFORSVARET
Totalforsvaret er statens viktigste og kraftigste verktøy for å håndtere hendelser eller kriser som rammer flere sektorer samtidig.
Totalforsvaret er en fellesbetegnelse for det militære forsvaret og den sivile beredskapen i Norge.
Begrepet omfatter gjensidig støtte og samarbeid mellom sivil og militær side for å forebygge, plan- legge for og håndtere kriser i fred, sikkerhetspolitiske kriser, væpnet konflikt og krig.
 MEST HVERDAG: Etter nesten to år med hverdag i Helsedirektoratet havnet Lars Terje Olsen midt i krisen. FOTO: KAMILLA THRANA HAUGLAND
– Det burde jeg selvfølgelig hatt, men det hadde jeg ikke. Det krever at du leser deg opp slik at du skjønner hva deres oppgave egentlig er i en nasjonal setting, og også hva det er de ikke driver med. For det er like viktig, sier Olsen og legger til:
– Der har jeg kanskje en liten fordel da jeg også har en sivil master i offentlig styring og ledelse og kan noe om disse beslutningssirklene.
Effektiv krisehåndtering. Olsen forteller at funksjonen hans som liaison bidrar til effektiv krisehåndtering under pande- mien så lenge han klarer å bringe frem hva som foregår, hvilke beslutninger som forventes i nær fremtid, og hvilke innspill som beslutningene hviler på. Da fyller han rollen sin bra.
og så tror jeg også at det kan gjøres enda bedre. Men det forutsetter at da må jeg på en måte forutse hva man trenger å vite? Og det er jo ikke så lett. For mor- gendagens krise er alltid annerledes enn den som var i går, sier Olsen.
Kommunikasjonsansvarlig JOHANNA GARLI
– Det tror jeg at jeg har klart å gjøre,
For Forsvaret har det i løpet av den pågående pandemien vært svært viktig å ha en liaisonoffiser i Helsedirektoratet.
Gjensidig forståelse
Totalforsvaret omfatter i vår tid all støtte fra Forsva- ret til sivilsamfunnet og all støtte fra sivilsamfunnet til Forsvaret.
For å få til slik støtte mellom sivil og militær side er man avhengig av gjensidig forståelse av tankesett og handlingsmønstre og god kommunikasjon. Det kan være mer utfordrende enn det høres ut som i utgangs- punktet, da etatene både styres og agerer nokså ulikt. Tradisjoner og kulturer kan være forskjellige, og man jobber ulikt.
I vår tid kan man tenke seg at kommunikasjon kan løses raskt og effektivt da «alle» kun er et tastetrykk unna. Så enkelt er det dessverre ikke.
«EN TILLITSFULL RELASJON MÅ BYGGES OVER
Dersom samarbeid i krise og krig skal fungere, må gjensidig forstå- else og innsikt være bygget opp
i god tid på forhånd – det er for sent å bli kjent når det smeller!
For å sikre samarbeid og sam- TID» virke må man opparbeide kom- munikasjonslinjer og -vaner på
forhånd. En tillitsfull relasjon må bygges over tid.
Til dette er liaisonoffiseren av stor og kanskje uvur- derlig nytte. En dyktig liaisonoffiser sørger for felles situasjonsforståelse mellom de involverte, sørger for kommunikasjon og er gjerne i forkant under krisens utvikling ved å vite hvordan aktørene tenker og hva de kan komme til å trenge eller spørre om. Vedkommende kjenner aktørenes styrker og svakheter og kan på faglig grunnlag komme med egne råd og innspill.
For Forsvaret har det i løpet av den pågående pande- mien vært svært viktig å ha en liaisonoffiser i Helsedi- rektoratet. Helsedirektoratet sitter i førersetet for faglig innretning av helsevesenet, og det er avgjørende at For- svarets sanitet både deler situasjonsbildet og er à jour med tanke på de vurderinger som gjøres og de råd som gis. Helsedirektoratet må på samme vis få korrekte og ajourførte oppdateringer om status i Forsvaret, for å få rett bilde av situasjon og ressurser. Etter min vurdering har dette under den pågående krisen sørget for godt samarbeid, og vår liaisonoffiser har virkelig vist effekt av langvarig innsats.
her&nå
Generalmajor
JON GERHARD REICHELT Sjef for Forsvarets sanitet
  JUNI 2020 95
   


   93   94   95   96   97