Page 96 - Forsvarets Forum nr. 3 2020
P. 96

  Program Mime
Mimes programorganisasjon
i Forsvarsmateriell står bak den nylig inngåtte intensjonsavtalen med Kongsberg Defence
& Aerospace AS.
Mime er et integrert virksomhets- program mellom Forsvarsmateriell og Forsvaret som koordinerer og samordner blant annet anskaffelsesprosjekter, brukertiltak og innovasjon. Dette skal bidra til digital transformasjon og effektivisere måten Forsvarsmateriell utruster Forsvaret på. Investeringene som Forsvarsmateriell og Forsvaret skal gjøre innen kampnær IKT beløper seg til flere milliarder kroner i årene fremover.
– Program Mime er banebrytende for raskere og smidigere anskaffelser av moderne, kampnære IKT-løsninger til Forsvaret. Takket være tett samarbeid mellom Forsvaret og sentrale funksjoner i Forsvarsmateriell legger vi til rette for økt operativ evne i Forsvaret og bidrar til mer effektive prosesser, sier direktør for program Mime, Morten Gjellerud I For- svarsmateriell IKT-kapasiteter.
 Nytt artilleri til Hæren
 Innhold fra Forsvaret
FORSVARESMATERIELL
Innhold fra Forsvaret
Anskaffelsen av nytt artilleri fra Sør-Korea har gått på skinner. Mot slutten av året overleveres det nye artillerisystemet formelt.
Artillerisystemet kalles VIDAR og består av K9 skyts, K10 ammunisjonskjøretøy samt tilhørende logistikk og utdanning. VIDAR er et artillerisystem som i stor grad baserer seg på allerede ferdig utviklede og verifiserte ytelser. Kontrakten omfatter til sammen en leveranse av 24 skyts med tilhørende ammunisjonskjøre- tøy K10, med opsjon på ytterligere 24 skyts.
Forsvarets behov. Ytelser som mobilitet, beskyt- telse og ildkraft tilfredsstiller Forsvarets behov og krav. Fra kontrakt for nytt artilleri ble signert desember 2017 mellom Forsvarsmateriell og sørkoreanske Hanwha Defence Cooperation har fremdriften i prosjektet gått i henhold til plan.
De første artillerisystemene som kom til Norge har vært gjennom omfattende verifise- ring og kvalifisering for å finjustere artilleriet
til norske forhold og rutiner. Test- og verifika- sjonsavdelingen i Forsvarsmateriell er ansvarlig for gjennomføring og registrering av alle resul- tatene. Resultatene gir beslutningsgrunnlag for eventuelle justeringer frem mot serieleveran- sen. Dataene som samles inn under skytingene, oversendes til Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) som er ansvarlig for å oppdatere ildled- ningssystemet ODIN med skytedata for K9.
Moderne artilleri. – Jeg er imponert over leverandørens evne til å levere i henhold til
sine forpliktelser. Jeg er også stolt over å ha en høykompetent test- og verifikasjonsavdeling som kan teste så krevende materiell som vi her mottar på en pålitelig måte. Sammen med en troverdig leverandør med et godt produkt gjør dette Forsvarsmateriell i stand til å levere et nytt
 96 JUNI 2020

   94   95   96   97   98