Page 94 - Forsvarets Forum nr. 3 2020
P. 94

  Midt i krisen
Lars Terje Olsen har fått oppleve liaisonering i både hverdag og krise. Han er Forsvarets sanitets liaison- offiser i Helsedirektoratet.
 – Det har vært en bratt læringskurve, sier oberstløytnant Lars Terje Olsen.
Han har vært Forsvarets sanitets liaison ved Helsedirektoratet siden ordningen kom på plass i august 2018.
Liaisonen fordeler arbeidsuka mellom Helse- direktoratet og Forsvaret, med hovedvekt på å være til stede hos Helsedirektoratet. Koronapan- demien har vist hvor viktig liaisonfunksjonen er i det daglige for å virke effektivt under kriser.
Uten instruks. Arbeidsdagen hans starter ved halvåttetiden om morgenen ved Helsedirekto- ratets hovedkontor i Oslo. Den består av blant annet brifer og møter. Selve oppdraget som liaison går ut på å sørge for at det er samme situ- asjonsbilde begge steder. Men noen inngående instruks for hvordan arbeidet skal utføres, det har han ikke fått.
– Jeg har ikke et krav til en spesiell leveranse. Det jeg skal være, er jo forbindelse mellom de to
FHOÆRRSEVNARETInSnhSolAd fNra IFTorsEvaTret Innhold fra Forsvaret 94 JUNI 2020
etatene slik at informasjon flyter og at beslut- ninger formidles der det er nødvendig. Jeg repre- senterer Forsvaret generelt og Forsvarets sanitet spesielt, sier Olsen.
Avtale om utplassering. Forsvarets sanitet job- bet i mange år med å få på plass en avtale om utplassering av en permanent liaisonoffiser ved Helsedirektoratet. Behovet for å kunne utveksle informasjon mellom etatene i hverdagen var stort. Det var også behovet for å være beredt ved eventuelle kriser.
– Hvis du ikke øver på det, hvis du ikke planlegger med det, så kommer det heller ikke å virke i en krigs- eller krisesituasjon, fastslår Olsen.
– Derfor er det nødvendig å ha daglig forbin- delse mellom Helsedirektoratet og Forsvarets sanitet. Man kan si at hvis ikke du gjør dette daglig, så blir det hvert fall ikke gjort i en krise.
Krevende måneder. De siste månedene har naturlig nok vært ekstra krevende. Olsen fortel- ler at det er utfordrende å ha oversikt over alt som skjer, holde seg oppdatert og være til stede der det trengs.
– Veien blir jo litt til mens man går. Som liai- son lærer man seg etterhvert hvilke møter man får mest ut av, hva som bør prioriteres, og hvem i organisasjonen som må orienteres når. Å ha denne kunnskapen og erfaringen betyr mye i en krisesituasjon, forklarer Olsen. Pandemien er den første krisen hans som liaison.
Sanitetsoffiser. Han er ikke utdannet helseper- sonell, men er en tradisjonell sanitetsoffiser med variert bakgrunn. I bagasjen har han befals- skole, krigsskole, stabsskole og variert tjeneste
i inn- og utland i forskjellige sanitets- og avde- lingssjefsstillinger. Kunnskap om Helsedirekto- ratet som organisasjon hadde han ikke da han takket ja til jobben.
  


   92   93   94   95   96