Page 93 - Forsvarets Forum nr. 3 2020
P. 93

 naepidemien. Det betyr at de norske ansatte ikke får dra hjem til Norge på permisjon.
– Vi gjør så godt vi kan med å finne på gode velferdstiltak. Jeg opplever at folk er flinke til å støtte hverandre, sier Hansen.
For å gi litt avveksling i hverdagen har sykehuset kjøpt inn fargerike «scrubs» (sykehuskjortler). Det
har blitt innført vaffelfredager og teambuilding-aktiviteter.
– Personellet her er oppfinnsomme. En av pasientene våre var isolert på sykehuset i 50 dager og fylte år på slutten av oppholdet. De norske syke- pleierne bestemte seg for å gjøre i stand et bursdagsselskap for pasienten, i isola- sjon. Mange av pasientene har uttrykt at de er takknemlige og berømmer pleien de får her, forteller Hansen.
Høyrisikoområde. Kabul er fortsatt
et høyrisikoområde. Oberstløytnant Christian Medby, anestesiolog og Han-
sens nestkommanderende, sto inne på sykehusets akuttavdeling da han fikk vite om angrepet på fødeavdelingen på sykehuset inne i Kabul i mai.
– Sykehuset ble satt i alarmbered- skap. Det sto fem traumeteam klare til å ta imot pasienter, men det kom ingen til oss. I utgangspunktet behandler vi bare allierte soldater og soldater fra de afghanske sikkerhetsstyrkene, men ved spesielle omstendigheter kan vi ta imot sivile. Denne gangen ble de sårede tatt hånd om av et afghansk sykehus, fortel- ler Medby.
INA NYÅS MOE Kommunikasjonsrådgiver Forsvarets operative hovedkvarter
SAMARBEID: Et multinasjonalt team samarbeider om en alvorlig syk COVID-19 pasient.
FOTO: FORSVARET
Ser vi konturene av et nasjonalt romoperasjonssenter i Luftforsvaret?
Militær romvirksomhet
I USA etableres en egen militær Space Force, delvis sidestilt med de andre forsvarsgrenene. I Norge gir for- svarssjefen fagmyndighet for militær romvirksomhet til Sjef Luftforsvaret.
Senterets rolle vil knyttes til etablering av forståelse for rommet som domene, oppfølging av rombaserte prosjekter, kontroll av fremtidige satellitter og andre gjøremål som er direkte knyttet til romoperasjoner. Luftforsvaret vil styre romoperasjoner på samme måte
«DET ER KREVENDE
Å OPERERE I ROMDOMENET»
som Hæren styrer landoperasjoner og Sjøforsvaret styrer sjøoperasjoner.
Ansvaret for rombasert jordover- våking, navigasjon og satellittkom- munikasjon er, som før, tildelt andre avdelinger i Forsvaret. Gjennom Forsvarsdepartementets program Space er samkjøringen av prosjekter
og aktiviteter tilknyttet rommet blitt mye bedre de siste årene, samtidig med en økt satsing på romdomenet.
Sjef FOH har samtidig fått en ny rolle, Space Coor- dinating Authority. Det betyr å integrere, koordinere
og prioritere bruken av tilgjengelige romtjenester
og rombaserte produkter i Forsvarets operasjoner og øvelser. Det innebærer blant annet å integrere rombil- det i det fellesoperative bildet, koordinere rombasert overvåking av store havområder, prioritere bruken av båndbredde via verdensrommet samt etablere operative behov for Forsvarets evne til rombasert navigasjon og tidsangivelse.
Hovedkvarteret har ikke direkte kontroll over de fysiske domenene. Det er de taktiske styrkesjefene som styrer operasjoner i sine respektive domener. FOH er ansvarlig for fellesoperasjoner og større øvelser. Romoperasjoner og bruk av rombaserte tjenester og produkter vil bli håndtert gjennom fellesfunksjoner og fellesoperative prosesser i hovedkvarteret på lik linje med land-, luft-, sjø- og cyberdomenet.
Det er krevende å operere i romdomenet. Det svært viktige sivil-militære samarbeidet med blant andre Norsk romsenter, Statsat, Space Norway, Kongsberg og Kystverket med flere, må derfor videreføres. Forsvarets forskningsinstitutt, som er og har vært en av de vik- tigste driverne innen sivil og militær romforskning
og romutvikling i mange tiår, er også en meget viktig samarbeidspartner.
Norsk militær romvirksomhet er i vekst, og etable- ringen av en romorganisasjon i Luftforsvaret er starten på noe helt nytt i Norge. FOH ser fram til et fortsatt godt samarbeid og ønsker Luftforsvaret, resten av Forsvaret og sivile samarbeidspartnere lykke til videre på denne meget spennende reisen.
her&nå
Oberstløytnant EIRIK LUDVIGSEN SSO Space
 JUNI 2020 93
     91   92   93   94   95