Page 91 - Forsvarets Forum nr. 3 2020
P. 91

 ISLANDSTEST: Patruljeringen over Island krevde nye løsninger fra RSOM-kompaniet på Forsvarets transportskole. FOTO: HEDVIG ANTOINETTE HALGUNSET
Erfaringene etter Trident Juncture 2018 var at Norge trenger flere RSOM-kapasiteter.
Bedre mottakskapasitet
RSOM står for «Reception, Staging and Onward Movement» og er en sentral del av det operative logis- tikkonseptet, spesielt i forbindelse med alliert mottak.
Under Trident Juncture ble det for første gang i Norge etablert en RSOM-bataljon. Tanken om å etablere en RSOM-bataljon som del av Forsvarets styrkestruktur ble da etablert. Dette skal nå realiseres.
Behovet er stort. Mottak av allierte forsterkningsstyr- ker til Norge, og eventuelt forflytninger av norske avdelinger, krever betydelig evne til koordinering, ledelse og utførelse av RSOM-aktiviteter. Bataljonen som er under etablering, er ansvarlig for disse viktige oppgavene.
I praksis innebærer dette ansvar for ledelse av flyter- minaler, havneterminaler og togterminaler for mottak av personell og materiell (reception), kapasitet til å sette opp områder for å samle materiell og personell (staging) og gjøre disse klar til videre transport (onward movement) til operasjonsområdet.
Ved lange transportakser vil avdelingen også kunne sette opp områder for å fylle drivstoff, hvile og spise. Transportkontrollgruppene vil
«UNDER TRIDENT JUNCTURE, BLE DET FOR FØRSTE GANG I NORGE ETABLERT EN RSOM-BATALJON»
rapportere flyten av personell og materiell i teateret.
Forsvarets transportskole (FTS) var kadre til RSOM-bataljon under Trident Juncture. FTS vil også utgjøre kadre-elementet i RSOM-bataljonen fremover. Alle militært ansatte ved FTS inn-
går derfor i RSOM-bataljonens styrkestruktur.
Og avdelingen skal forsterkes. Fremover vil det være behov for påfyll av kompetanse innenfor alle fagområ- dene. RSOM-kompaniet, for eksempel, trenger personell som er interessert i erfaring og kompetanse innen koor- dinering, planlegging og ledelse av RSOM-operasjoner.
Transportskolen skal levere kompetanse av høy kvalitet til hele Forsvaret, utøve fagansvar og være ledende innen transportfaget. Avdelingens virkeområde spenner over hele transportfaget, fra grunnleggende vognfører- og kjøreinstruktørutdanning til utførelse
av taktiske transporter i internasjonale operasjoner og fra gjennomføring av grunnleggende kurs innen trans- portkontroll til planlegging og gjennomføring av større nasjonale deployeringer i og utenfor Norge.
Som en operativ fellesavdeling løser vi oppdrag både nasjonalt og internasjonalt. Hovedoppgaven er mottak av allierte i fred, krise og krig og deployering og rede- ployering av nasjonale styrker hjemme og ute. Ingen- ting av dette blir mindre viktig fremover.
her&nå
Oberstløytnant
MAY BRITH VALEN-ODLO
Sjef, Forsvarets transportskole
 vind. Med vindkast på 22 meter i sekundet ble det utfordringer, og vi måtte til slutt avbryte lossingen, sier hun.
Hun fant raskt et bedre sted å ta imot fartøyene og fikk godkjent byttet av havn.
Til tross for været kom fartøyene seg trygt frem til nytt havneområde, og loss- ingen ble sluttført.
– Samvirket med kommersielle aktø- rer fungerte særdeles godt, sier Stine Fjuk.
De smitteforebyggende tiltakene gjorde at det gikk an å bruke havner, sivilt mannskap, kraner og andre ressur- ser som planlagt.
– Dette er også en meget nyttig erfa- ring som vi tar med oss videre, sier hun.
Satt på bakken. Kompanisjefen sier operasjonen fikk en fantastisk avslut- ning med støtte fra 134 luftving og deres C-130.
– Da alle sivile fly ut fra Island var satt på bakken, kom luftvingen og
hentet hjem resterende personell fra operasjonen, forteller han.
Oppdraget ga flere gode erfaringer for både bataljonen og kompaniet. Han trekker frem erfaringene fra samvirke med bidraget fra Luftforsvaret, med KV Harstad på svært kort varsel og fra gjen- nomføring av oppdrag under unormale forhold – det vil si korona.
– Disse erfaringene var nyttige, og vi tar dem med oss videre, sier han og takker alle som var involvert, for samarbeidet.
– Et ganske så normalt oppdrag ble i stedet en test hvor avdelingen viste at den er i stand til å løse operasjoner til tross for uforutsette hendelser og begrensninger, fastslår Brun.
Seniorrådgiver HANS MEISINGSET
 JUNI 2020 91
   
   89   90   91   92   93