Page 90 - Forsvarets Forum nr. 3 2020
P. 90

  Hedret
FLO-ledere
Fire av lederne i FLO har fått heder. – Vi vet alle hvem som er arkitekten bak suksessen i FLO, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen om FLO-sjef Petter Jansen.
Jansen har fått Forsvarets hederskors. Forsvarsmedaljen med laurbærgren er gitt til stabssjef Suzanne M. Amundsen, juri- disk direktør Anne Elisabeth Langfoss og direktøren for FLO Strategiske anskaffelser, Torstein Lidtveit Øygarden.
– Vi har et logistikksystem som virker meget godt, og som gjør seg bemerket også i Nato, sier forsvarssjefen.
– Slike ting skjer ikke av seg selv. Det er mennesker som med betydelig engasje- ment og kunnskap bygger opp solide og velfungerende systemer, sa forsvarssjefen da han hedret de fire.
Løftet Forsvaret. Hederskorset ble utdelt til Jansen for hans «fremragende virke og særlig fortjenstfulle innsats og arbeid i og for Forsvaret gjennom en årrekke». Jan- sen «har løftet FLO og Forsvaret opp til et moderne konsern som leverer tjenester og samhandler med sivile aktører på en meget profesjonell og effektiv måte,» heter det.
– Vi vet alle hvem som er arkitekten bak suksessen i FLO, sa forsvarssjefen og pekte direkte på Jansen.
Respektert partner. Bruun-Hanssen trakk frem de individuelle bidragene som treklø- veret Amundsen, Langfoss og Øygarden har levert innenfor anskaffelser, effektivisering og styring.
Stabssjef Amundsen ble hedret for «sin sentrale rolle i profesjonaliseringen av logistikken i Forsvaret», og hun har «bidratt sterkt til å gi Forsvaret en respektert posisjon som strategisk partner i næringslivet».
Juridisk direktør Langfoss ble hedret blant annet for sin innsats med å «utvikle et unikt samarbeid mellom For- svaret og noen av de største nordiske logistikkbedriftene».
FLO SA-sjef Øygarden fikk medaljen
for å ha «forbedret og profesjonalisert Forsvarets innkjøpsorganisasjon», noe som har «resultert i store innsparinger for Forsvaret».
Tidligere denne våren fikk også brigader Ulf Dahl, som inntil nylig var sjef Nasjonalt logistikkoperasjonssenter, Forsvarsmedaljen med laurbærgren.
Seniorrådgiver FRODE BJERKÅS
FHOÆRRSEVNARETInSnhLoOld fGraIFSorTsvIaKretKORGANISASJON 90 JUNI 2020
Forsvarets transportskole gikk fra operasjon til operasjon i tre måneder. På Island gjorde både koronaen og været at det måtte til nye løsninger.
 Iceland Air Policing (IAP) ble slutten på
en krevende og lærerik tremånedersperiode for Forsvarets transportskole. Siden januar 2020 har transportskolen – og spesielt RSOM-kom- paniet – gått fra operasjon til operasjon, med Cold Response 20 og IAP som de viktigste. RSOM-kompaniet er en spesialisert avdeling for å ta imot og føre frem militære avdelinger. Kom- paniet har kompetanse på havneoperasjoner, togoperasjoner og transportkontroll.
Støttet F-35. – Under operasjon IAP har RSOM- kompaniet og samarbeidspartnerne støttet deployering og redeployering av Luftforsvarets F-35-bidrag til Island, sier kompanisjefen, kap- tein Richard Brun.
Han forteller at kompaniet leverte støtte og rådgiving til IAP og ledelse av lasting av fly og fartøy.
– Kompaniet og samvirkeavdelinger stilte
Innhold fra Forsvaret
med seks personer for å løse oppdraget på Island, sier han.
Gruppen ble bygget opp med spesialist- kompetanse på transportkontroll og havne- og terminaloperasjoner.
Kansellerte flygninger. Koronasituasjonen gjorde at planlagte flygninger ble kansellert. Det krevde alternative løsninger. Gruppesjef og stabssersjant Bjørnar Stensen og personel- let hans fikk på kort varsel koordinert med transportavdelingen i FLO Forsyning og FOH. Det førte til at KV Harstad ble engasjert som en ekstra ressurs i transporten.
Gruppesjef og skvadronsmester Stine Fjuk var ansvarlig for å ta imot fartøyene på norsk side. Hun møtte også på problemer:
Måtte bytte havn. – Kranen på kaien hadde begrensninger på maks 11 meter i sekundet
   Ganske så normalt, ganske så unormalt


   88   89   90   91   92