Page 89 - Forsvarets Forum nr. 3 2020
P. 89

 Da politiet fikk oppdraget med indre Schengen-grensekontroll, var Heimevernet umiddelbart gripbart.
Ressursene som fant hverandre
Korona-situasjonen traff oss for fullt i mars. Pandemien utgjorde en usynlig trussel, eller fiende, om man vil, som var kapabel til å slå ut kritiske samfunns- funksjoner. I denne første fasen av utbruddet var det helt avgjørende for Norge å få smitten under kontroll. På kort varsel ble det derfor innført grensekontroll med reisende fra indre Schengen.
I en innledningsvis uoversiktlig situasjon ble politiet utfordret på kapasitet til å løse grenseoppdraget og sam- tidig ivareta våre kjerneoppgaver innen vakt og bered- skap. Heldigvis har vi etablerte og velfungerende rutiner for å be om bistand fra Forsvaret i slike situasjoner.
Etter 22. juli ble samvirke pekt på som et viktig prin- sipp for krisehåndtering og nasjonal beredskap. Befolk-
«SETT FRA MITT STÅSTED HAR HEIMEVERNET LØST OPPDRAGET PÅ EN SOLID MÅTE»
ningen forventer at samfunnets samlede ressurser utnyttes i kriser. Det er også en selvsagt forventning om at ressursene evner å samhandle når det gjelder.
Historien om da korona-situasjo- nen traff Norge, er også historien om ressursene som fant hverandre.
Da politiet i Øst søndag 15. mars fikk oppdraget med å gjeninnføre indre Schengen-gren-
sekontroll på Oslo lufthavn og på grensen mot Sverige, var vår primære forsterkningsressurs umiddelbart grip- bar. Forsvaret var allerede engasjert i et helseoppdrag på Oslo lufthavn. Mannskaper fra Heimevernet var derfor på plass ved oppdragets start dagen etter. Fra 24. mars bisto Heimevernet også på grensen mot Sverige, blant annet på Svinesund.
Vi høstet mange nyttige erfaringer i ukene samhandlin- gen varte. Sett fra mitt ståsted har Heimevernet løst opp- draget på en solid måte. Håndteringen viser at Forsvarets rutiner for maktbruk i fredstid er konser- vative og tilbakeholdne. Det gjør at tillit bygges, og at totalforsvaret utvikles i en tid der det stadig blir mer utfordrende å skille mellom ytre og indre trusler mot statens sikkerhet.
Som politimester ønsker jeg å takke for den gode bistanden vi har fått fra Forsvaret. Samhandlingen vi har fått til, og måten vi sammen løste dette oppdraget, bidro til at vi beskyttet innbyggerne mot ytterligere import av dødelig virus. Fordi rutinene for bistand er klare, var det enkelt for politiet å «trykke på knappen» og utløse Forsvarets bistand da krisen kom.
her&nå
Politimester
IDA MELBO ØYSTESE Øst politidistrikt
 FJELL TIL FJORD: Den nye sjefen for Trøndelag Heimevernsdistrikt, Jens Christian Junge (t.v.), og sjefssersjanten i HV-12, Thore-Allan Grønning, kjørte over 300 mil for å bli bedre kjent med Trøndelag. FOTO: RUNE HAARSTAD
En spesiell jobb. Det å være distrikts- sjef i Heimevernet er på mange måter en spesiell sjefsjobb, og det er viktig å kjenne godt til ansvarsområdet sitt. Selv om det selvfølgelig er de lokale HV-om- rådene som sitter på detaljoversikten.
– I hverdagen brukes det mye tid på lokalt samarbeid, samvirke og nettverksbygging med sivile partnere og lokale myndigheter som politi, fyl- kesmenn, kommuner, blålysetater og objekteiere, forklarer sjefssersjanten i HV-12, Thore-Allan Grønning.
– Selv om Heimevernet er en militær organisasjon som trener på militære oppdrag i krise og krig, er vi også på
mange måter til for samfunnet, poeng- terer oberst Junge.
– Det er jo nettopp det at vi er en militær organisasjon med klare kom- mandoforhold og struktur, som gjør oss så gripbare for det sivile samfunnet som vi nå har reist rundt for å bli bedre kjent med.
CMT-sjef
RUNE HAARSTAD
 JUNI 2020 89
   










































































   87   88   89   90   91