Page 88 - Forsvarets Forum nr. 3 2020
P. 88

  Gode erfaringer
med bistand
Heimevernet har høstet gode erfaringer med sin bistand til det sivile samfunnet under korona-situasjonen.
Onsdag 11. mars ble øvelsen Cold Response avviklet én uke før tiden. Dagen etter meldte Forsvaret at det var parat til å tilby sivilsamfunnet støtte i forbindelse med koronavirus-utbruddet i Norge.
Etter det har Heimevernet spilt en sentral rolle.
– Tilbakemeldingene har i all hovedsak vært positive. Vi har fått gode erfaringer internt, men også med tanke på samvirke med det sivile. Først og fremst med politiet, sier oberstløytnant Arne Helling, som er sjef for Territorielt operasjonssenter (TOS) i Heimevernsstaben.
Mange oppdrag. Det hele startet lørdag
14. mars med at HV-02 ble satt inn for å bistå på Oslo lufthavn. HV-soldater skulle hjelpe til med mottakskontroll. To dager senere ble dette oppdraget endret til å støtte politiet med utvidet grensekontroll på Gardermoen. Dette oppdraget varte fram til 7. april.
Fra 17. mars støttet HV-05, HV-12, HV-14, HV-16 og HV-17 politiet med utvidet grense- kontroll mot Sverige og Finland. Fra og med 24. mars ble også HV-01 en del av dette bidraget.
5. mai avsluttet HV-01, HV-12, HV-14 og HV-16 bistanden sin, mens HV-05 og HV-17 fortsatt gir støtte til politiet med utvidet grensekontroll i distriktene sine.
Skarpt oppdrag. På mange måter har situasjonen minnet mye om det HV skal gjøre i en reell krise eller krigssituasjon. Helling er i så måte fornøyd med at planene har fungert selv om mye har skjedd fort og at man har stått i situasjonen over lang tid.
– TOS har kjørt prosedyrene som en skarp situasjon. Og det har fungert. Vi har gjort det vi har planlagt vi skal gjøre, uavhen-
gig av hvilken situasjon vi har vært i, sier Helling.
Også distriktene har høstet gode erfa- ringer i møter med sine respektive politi- mestere. I tillegg har TOS hatt en liaison fra Politidirektoratet og en fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap på plass hele tiden.
– Prosedyrene med at bistandsanmod- ningene kommer til POD, så blir de sendt til Forsvarets operative hovedkvarter, før de ender som et oppdrag til HV, har også fungert veldig bra, konkluderer Helling.
Presse- og informasjonspesialist JONNY KARLSEN
HEÆIMRENVERNInEnhTold fra FInonrshvoalrdetfra Forsvaret 88 JUNI 2020
Hva gjør du når du begynner som sjef for 27
lokale HV-områder i et ansvarsområde like stort
  som Danmark?
Den nye sjefen for Trøndelag Heimeverns- distrikt, Jens Christian Junge, tok med seg sjefs- sersjanten og nestkommanderende på road trip.
Den lokale faktor. Tolv dager på veien og over 300 mil førte dem til HV-soldater som løste skarpe oppdrag i snøkledde fjell mot svenske- grensen, og ut til flate øyer mot havet.
– Som ny sjef var det viktig så raskt som mulig å få et godt inntrykk av både topografi og demografi i ansvarsområdet, sier den nye sjefen for de 5500 trønderske HV-soldatene.
– Ingenting er bedre enn å reise ut til mine 27 områdesjefer som har den daglige kontakten med ordførere og lokalt politi og kjenner sin egen teig ned til fingerspissene.
– Grunnfjellet. Som sjef for HV-12 er oberst Junge teigeier for Trøndelag med daglig ansvar for lokal planlegging og ledelse av operasjoner i fred, krise og krig innen eget kommandodistrikt. Med egne og tildelte styrker.
– Våre områdesjefer er på mange måter selve grunnfjellet i det desentraliserte og lokale HV. Områdesjefene har stor tillit og stort handlings- rom i det å løse oppdragene på den lokale måten som fører til den optimale sluttilstanden. Med et så stort kontrollspenn som de fleste distriktssje- fer har, er det viktig med selvgående og oppegå- ende områdesjefer.
– Ansvarsområdet er jo faktisk på 42 000 kva- dratkilometer, sier Junge.
Trøndelag er bare 700 kvadratkilometer min- dre enn Danmark.
   Teigeier på «road trip»


   86   87   88   89   90