Page 112 - Forsvarets Forum nr. 3 / 2021
P. 112

  112
SOLDATNYTT
 MUGG, SOPP OG NESEBLOD
VIL VI HA DET SÅNN?
  Forsvaret vil ha flere inn til førstegangstjeneste. Tillitsvalgtordningen mener Forsvaret først må klare å ta vare på soldatene de har.
TEKST: JOHN BIRGER MORUD
står på, mener hun.
– Det er ikke snakk om å gjøre enkle
tiltak. Over tid har standarden på militære bygg blitt dårligere, noe som i stor grad skyldes et for stort fokus på å bygge nytt og ikke ta vare på det vi allerede har. Dette klarer vi ikke rette opp på kort sikt, sier Natvig.
Hun mener at Forsvarsbygg har for dårlig kapasitet, og at problemene er for dype til at dette har noen enkle løsninger. Forsvarsbygg forklarer at de prioriterer de midlene de har ut fra Forsvarets behov.
– Forsvarsbygg forstår bekymringen som uttrykkes om vedlikehold, og at dette kan lede til forfall. Forsvarsbygg priorite- rer midler med utgangspunkt i Forsvarets behov. Det betyr kort og godt at drift og vedlikehold til den delen av porteføljen som Forsvaret aktivt bruker, kommer først. Og like viktig og like høyt på prio- riteringslista ligger å ivareta sikkerhet for besøkende og brukere samt reparasjoner som er helt nødvendige, skriver Forsvars- bygg i en e-post til Forsvarets forum.
Spørsmålet om man skal ta inn flere vernepliktige er vanskelig, mener Natvig. – Spørsmålet blir jo: Skal vi ta godt vare på de vi har, eller hente enda flere verne-
pliktige for å styrke beredskapen?
IForsvarets langtidsplan er det for- mulert at det skal tas inn flere verne- pliktige soldater i årene som kommer. Tillitsvalgtordningen i Forsvaret (TVO) mener at Forsvaret først må klare å ta vare på de soldatene de har.
– Vi har soldater som har rapportert om neseblod og hodepine etter å ha oppholdt seg på Forsvarets kaserner. Vi har funnet mugg og sopp på bygg som egentlig burde vært stengt ned.
Det sa landstillitsvalgt Anette Hyldmo under Forsvarets forums debatt under Arendalsuka: Hvordan er det å være sol- dat i 2021?
Sammen med Eirik Sjøhelle Eiksund og Anniken Strønen Riise representerte Hyldmo de vernepliktige under debatten som ble holdt på kystvaktfartøyet KV Nor- nen. Viseadmiral Elisabeth Natvig repre- senterte forsvarsledelsen.
Boforhold for norske vernepliktige var et viktig tema under debatten.
– Å fikse problemene har tatt enda lengre tid enn håpet. Vi har et systemisk problem i Forsvaret som ikke er fort gjort å ordne opp i, sier Natvig.
NESEBLOD OG HODEPINE
Problemet fra kasernene har vært kjent lenge. I januar så TVO seg nødt til å gjen- nomføre egne inspeksjoner av Forsvarets bygg. Der fant de sjokkerende resultater.
– Fremveksten av muggsopp ble knyt- tet sammen med den økte forekomsten av neseblod på noen av Forsvarets kaserner, sier Hyldmo.
Det er også rapportert om hodepine og annet ubehag for vernepliktige på mili- tære områder.
De har ved flere anledninger informert
forsvarsledelsen om problemene. Natvig forteller at forsvarsledelsen er klar på at det ikke er gode nok standarder på mange av boforholdene til vernepliktige.
– MÅ PRIORITERE
Selv om mange har boforhold under det som hverken forsvarsledelsen eller TVO tilsynelatende synes er greit, er det fortsatt planlagt å hente flere vernepliktige i tiden som kommer. De nye soldatene skal etter regjeringens langtidsplan bidra til å styrke Forsvarets operative evne. De tillitsvalgte er klare på at man må gjøre økonomiske prioriteringer for at levestandarden blir god nok.
– Vi må prioritere det personellet man har, i stedet for å bygge splitter nye shelter for F-35, sier Hyldmo.
Natvig forteller at det er en vanskelig avveiing da man åpenbart trenger shelter til F-35. Men det er ikke bare penger det
 ARENDALSUKA: Landstillitsvalgte Anette Hyldmo og Eirik Sjøhelle Eikesund møtte viseadmiral Elisabeth Natvig. FOTO: OLE KÅRE EIDE

   110   111   112   113   114