Page 56 - Forsvarets Forum nr. 3 / 2021
P. 56

56
 FORSVARETS FORUM
ven i nye store spillet mellom USA, Kina og Russland trodde afghanske ledere at de kunne vikle USA inn i Afghanistan i en ikke-tidsbestemt forpliktelse. De så liten grunn til å reformere det afghanske forsvaret eller tilfredsstille behovene til van- lige afghanere. USA og resten av det internasjonale samfunnet prioriterte på den andre siden aldri å legge press på Kabul for å gjøre det heller. Ei hel- ler fikk de Pakistan til å slutte med sin sterke støtte til Taliban, som artet seg på et utall måter. Og dermed økte opprørernes makt jevnt og trutt.
Svakhetene til afghanske myndigheter skapte et dilemma for etterfølgende amerikanske pre- sidentadministrasjoner. På den ene siden kunne Washington sette en frist for uttrekning, men da ville Taliban simpelthen ventet til ame- rikanske styrker var borte med å sette i gang en fullskala offensiv mot den afghanske hæren. Og det fantes ingen garantier for at afghanske politikere ville tatt fristen seriøst,
de trodde at Afghanistan var geostra- tegisk viktig, og de hadde bevitnet flere amerikanske presidentadmi- nistrasjoner som gikk tilbake på uttrekning. Derfor var det ingen garantier for at afghanske myndig- heter og politikere ville nedpriori- tert sine særinteresser til fordel for nasjonale interesser og begynne på forsinkede reformer som ville ha for- beredt dem på å sikre landet på egen- hånd. På den andre siden hadde ikke USA satt dato for uttrekningen, men
i stedet gjort den betingelsesba- sert – som Trump-administra- sjonen erklærte i 2016 at den ville gjøre selv om det senere viste seg at presidenten selv aldri lot seg overbevise av planene – da ville afghanske politikere og myndig- heter hatt enda færre insentiver for å endre sine kontraproduktive meto- der.
Ved å motsette seg maktreduk- sjon på noen som helst reell måte eller å godta endringer i landets poli-
    54   55   56   57   58