Page 91 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2021
P. 91

   MENIGES MENING
SONDRE SKYTTEREN Hovedtillitsvalgt i Luftforsvaret
 Den mentale stridssekken
 Soldater i førstegangstjeneste har en større risiko for forverret psykisk helse under pandemien.
Forsvaret er en samfunnskritisk funksjon og har under pandemien gjort endringer og tiltak for å opprettholde operativ evne. Tiltakene og restriksjonene er helt nødvendig for å begrense smitte, men forårsaker også en mer krevende tid for soldatene. En undersøkelse gjort av Folkehelseinstituttet i perioden 18. november til 4. desember viste at den psykiske helsen generelt er dårligere i hele samfunnet. Dette gjelder spesielt de steder som opplever mer omfattende smitteverntiltak enn ellers i landet.
Det betyr at soldater i førstegangstjeneste har større risiko for forverret psykisk helse. Til- litsvalgte i Luftforsvaret ser en økende trend med antall soldater med psykiske plager. Der-
med er det viktigere enn noen gang å prioritere soldatenes psykiske helse gjennom et tilfreds- stillende helse-, velferds- og fritidstilbud.
Soldataksjonen er en årlig holdningsska- pende aksjon i regi av Tillitsvalgtordningen (TVO) i Forsvaret. Årets aksjonstema er psy- kisk helse og heter «Vi kjemper våre kamper sammen». Temaet ble bestemt før pandemien brøt ut, og begrunnelsen var at Forsvaret kan bli enda bedre på å ivareta soldatenes psykiske helse. Da pandemien inntraff, ble temaet enda mer aktuelt.
Det stilles høye krav til psykisk robusthet grunnet operative hensyn, men i kjølvannet av reise- og bevegelsesrestriksjoner, streng kohort-politikk og portforbud har soldatene fått en mer utfordrende tilværelse. Forsvaret må passe på sine egne, bruke fagkyndige per- soner og sikre at soldatene får de nødvendige verktøyene til å hjelpe seg selv og andre som sliter. I år er dette særdeles viktig.
«Tillitsvalgte i Luftforsvaret ser et økende antall soldater med psykiske plager»
NB! Les mer om dette på side 96
    Fremtiden har en plass til deg
Fordi morgendagens utfordringer trenger dine løsninger
Se våre studier innen ingeniørfag og maritime fag på hvl.no
        FORSVARETS FORUM 91
    89   90   91   92   93