Page 113 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2023
P. 113

 ANNONSE
   PSS Securitas er landets største leverandør av ordensvektere til uteliv og arrangement.
Fra 01.01.2018 kom det nye krav til utdan- ning. Vi utdanner flest vektere i landet, og har egen skoleavdeling med avdelinger fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør.
 Ønsker du å bli
ORDENSVEKTER
– eller ønsker mer informasjon om yrket eller å høre muligheter for utdanning der du bor?
Skann QR koden for å bli kontaktet.
Husk at du også kan søke om å få utdanningsstipend i forsvaret.
  PSS
    styrke Forsvarets legitimitet i samfunnet og sikre den operative evnen. Mange soldater opplever at den fysiske og psykiske belast- ningen i førstegangstjenesten er høy. Fysisk overbelastning er i dag en av hovedgrun- nene til for tidlig dimisjon. I tillegg til høy belastning er dagens kaserner, sanitæran- legg og idrettsfasiliteter ikke dimensjonert for den nåværende soldatmassen. TVO opp- lever at både mangel på plass og kvaliteten på fasilitetene er for dårlig.
Regjeringen viser i Prop 1 S (2022–2023) at den ønsker å øke antall vernepliktige som blir kalt inn til førstegangstjeneste. En økning av soldatmassen kan senke belast- ningen på den enkelte ved at oppdraget blir fordelt på flere mennesker. Samtidig vil dette legge et ytterligere press på et For- svar som allerede er underdimensjonert med tanke på fasilitetene som tilbys de ver- nepliktige. Dersom en økning av soldatmas- sen skal gjennomføres, mener TVO at det er en viktig forutsetning at den helhetlige organiseringen og ivaretakelsen av de før- stegangstjenestegjørende forbedres.
En økning i soldatmassen, uten en pro- porsjonal økning i ressursene som settes av til bedre boforhold, samt mer befal og annet støttepersonell som følger opp soldatene, vil gå direkte utover soldatenes ferdigheter, trivsel og trygghet. Tjenestegjørende solda- ter trenger utdannelse, daglig oppfølging og at deres grunnleggende behov dekkes. TVO får mange tilbakemeldinger fra sol- dater som opplever at de blir presset til å jobbe utover Forsvarets arbeidstidsbestem- melser. Forsvaret har ingen felles prosedyre på å kartlegge hvor mye soldatene inne til førstegangstjeneste jobber, og hvor det skjer avvik fra bestemmelsene. Det er TVOs opp- fatning at personellet i Forsvaret pr. i dag ikke er dimensjonert for oppdraget som er gitt. Ambisjonsnivået må samsvare med personellet som er satt til å gjennomføre arbeidet, og midlene som settes av til å ta vare på disse.
Forsvaret har ansvar for å ta vare på ung- dommene de kaller inn til tjeneste, og som setter av opptil 18 måneder av sitt liv til å avtjene sin plikt for staten. For at Forsvaret skal være et trygt sted å være for alle, må helhetlig ivaretakelse prioriteres. Dette vil kreve økte midler til mer personell, utdan- ning, bedre boforhold og utstyr til soldatene. I Prop. 1 S (2022–2023) slår regjeringen fast at personellet er Forsvarets viktigste ressurs. Dette må etterleves.


   111   112   113   114   115