Page 112 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2023
P. 112

  112
MENIGES MENING
HENRIK WIRAK ONSRUD Landstillitsvalgt
  FOTO: SILJE OLSEN ENGENES
Klarer vi å ta vare på soldatene våre?
Hvert år kaller Forsvaret inn om lag 10.000 ungdommer til å avtjene førstegangstjenesten. Verneplikten er en lovpålagt plikt. De som lar være å møte til sesjon eller tjeneste, kan
etter militær straffelov straffes med bøter eller fengsel. Så lenge de er inn til tjeneste, er soldatene pålagt å oppholde seg i Forsvarets kaserner, bruke Forsva- rets utstyr og gjennomføre arbeidsopp- gavene som blir gitt. Forsvaret har ansvar
for at disse menneskene blir ivaretatt på en god måte gjennom hele tjenestetiden. Dette innebærer også å sørge for at tje- nesten ikke går negativt ut over soldaten fysisk eller psykisk. Tillitsvalgtordnin- gen i Forsvaret (TVO) opplever likevel at
flere soldater får helseplager i løpet av førstegangstjenesten på grunn av blant annet dårlige boforhold og manglende kvalitet på utstyret de får utdelt.
God ivaretakelse av soldatene handler ikke bare om å ta vare på den enkelte vernepliktige, men også om å bidra til god rekruttering,
«TVO får mange tilbakemeldinger fra soldater som opplever at de blir presset til å jobbe utover Forsvarets arbeidstidsbestemmelser.»
     110   111   112   113   114