Page 46 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2023
P. 46

 AKTUELT | FORSVARETS ARKIVER
46
 av og til får vi henven- delser om at noen har kommet over fysiske arkiv, sier leder Fins- veen.
Da må saksbehand- lerne kartlegge hva de har fått i hendene, og gi råd rundt hva som skal bevares og sendes til bortsettingsarkivet på Jørstadmoen.
Det består av nesten 2 kilometer i hyllemeter, som er en måleenhet for bøker på rad og rekke. Der ligger også mellom 1700 og 2000 DVD-er og CD-er, i tillegg til mellom 30 og 40 hard- disker med innhold fra forskjellige deler av Forsvaret.
Arkivekspert og professor Herbjørn Endresen sier hovedbe- kymringen innen arki- vering for tiden gjelder filformater, heller enn lagringsmedier.
«Dette kunne vi drevet med 24 timer i døgnet, menviharganskemyeannetågjøreogså.» STIAN HAUGE, LEDER FOR HISTORISK
AVDELING JØRSTADMOEN
matene lever og kan konvertere det til formater som ikke blir ødelagt.
Finsveen sier det som kan ligge av informasjon, er «veldig viktig», og at de ønsker fortgang i arbeidet.
– Det er kjempeviktig med tanke på å ta vare på både rettsvern for dem som har vært ute, rettskrav og historie. Så vet man ikke om noe har gått tapt, men at det har blitt liggende lenger enn anbefalt, det kan vi si, sier hun.
STORT SPRANG
Det jobbes med å få på plass et prosjekt der to personer skal jobbe spesielt med dette i to år framover for å «ta av toppen», ifølge avdelingsdirektør i Ferd, Thomas Fosse. Ferd ble etablert 1. august i fjor og er Forsvarets avdeling for regelverk og doku- mentasjonsforvaltning. Fosse og Ferd har ansvar for DA.
Han forteller at det skal gjøres forbe- dringer fremover. Blant annet skal Forsva- rets gamle arkivsystem DocuLive byttes ut med et nytt system ved navn P360 i løpet av våren 2024.
Dette blir kanskje vel arkivfaglig for den jevne leser, men grunnleggende betyr overgangen til P360 at systemet for å hente inn dokumenter er mer automati- sert og vil gjøre jobben enklere for arkiva-
rene. Dermed skal de kunne legge mer vekt på kvalitetssikring og veiledning.
Utfordringen med at lagringsmediene ikke har blitt forvaltet på en trygg måte har imidlertid vært kjent for Forsvaret i over ti år, kommer frem i et brev Forsvarets forum har fått innsyn i. At ting tar tid, sier Fosse at handler om ressur- ser.
Det skal være gode rutiner for hva som skal dokumenteres på utenlandsoppdrag, og i dag lagres det meste digitalt på Forsvarets egen plattform FISBa- sis. Både Fosse og Fins- veen mener det har blitt lagt større vekt på hvor viktig arkiv og dokumentasjon av hendelser er de siste årene.
– De skal kunne leses også når man skifter ut operativsystemer og slikt. At man fortsatt kan lese, forstå og tolke dataene, er en større bekymring enn de tekniske lagringsmediene, sier Endresen.
Det er ikke sikkert at dataene som lig- ger på de gamle harddiskene, er lesbare. Det vil arkivarene først på svar på når de kan se på dem med rett utstyr.
Ingen vet foreløpig hvor mye innhold som befinner seg på disse lagringsenhe- tene. De har ikke blitt åpnet på mange år. Mye av innholdet fra spesielt harddiskene skal stamme fra tidligere utenlandsope- rasjoner.
– Det er enorme mengder informasjon, og måten man kan gjøre dette på når man ikke har en løsning å overføre det til, er at det må skje en overkopiering. CD-er må kopieres hvert femte år, så det er jo en gedigen jobb, sier Finsveen.
Det krever verktøy, ressurser og tid som seksjonen ikke har hatt til nå, og der- for har de ikke kunnet gjøre de grepene som må til for å sikre at informasjonen ligger trygt i lang tid framover. Men snart kan vinden snu – i alle fall litt.
Nylig har arkivarene fått tillatelse og utstyr til å åpne og gå gjennom innhol- det. Informasjonen skal overføres til en løsning som tar backup og sikrer at for-
UNDERBEMANNING OG KASSERINGER
Slik har det ikke alltid vært. Ved nedleg- ging av leirer har Forsvaret en historie med å tømme arkivene som sto der. Eller brenne dem.
På begynnelsen av 2000-tallet skulle deriblant 41 mapper fra alle Unifil-kon- tingentene mellom 1978 og 1998 gå opp i røyk, ifølge Forsvarets forums opplysnin- ger. Det er samme periode som veteran Jøran Dahl var ute på oppdrag. En ansatt i Forsvaret berget arkivene og fikk dem tatt hånd om av arkivtjenesten.
Destruering eller brenning av arkiver har ikke vært uvanlig. Det er ikke alt som regnes som arkivverdig, og det som ikke gjør det, destrueres gjerne før resten sen- des til Riksarkivet. Men dette er hverken første eller siste gang arkiver med poten- siell viktig informasjon skulle ødelegges.
Særlig store deler av Forsvarets gra- derte arkiver fra 1945 til 1955 ble kas- sert, eller ødelagt, på godt norsk, ifølge en NOU fra 1990 om Forsvarets arkiver. Spesielt Hærens arkiver ble offer for dette. Perioden var «svært viktig når det gjelder utformingen av etterkrigstidens forsvars- og utenrikspolitikk», og de omfattende kassasjonene har ledet til ugjenkallelige tap av viktige kilder, konkluderes det med i NOU-en.


   44   45   46   47   48