Page 74 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2024
P. 74

FORSVARETS FORUM
74
vil det være vanskelig å hindre angrep
fra Russland, som har omtrent 340 000
utplasserte soldater i Sør-Ukraina. Logis-
tiske utfordringer har begrenset deres
offensive muligheter gjennom store
deler av krigen, i tillegg til det store antal-
let døde og sårede – opptil 1000 hver dag
under de tyngste kampene – som tvang
Russland til å sende personell uten god
nok trening til frontlinjen. Selv om dette
ikke stoppet russiske forsøk på offen-
sive manøvrer, var effektiviteten deres
begrenset.
For Ukrainas del er utfordringen å
sette i gang lokale offensiver mens de
opprettholder en defensiv taktikk. Om
det russiske militæret lider færre tap,
vil det forbedre evnene til deres utplas-
serte styrker. Et redusert press på front-
linjene vil gi Russland flere fordeler:
Erfarne tropper vil kunne brukes til å
trene rekrutter, og nye offensiver kan
iverksettes i løpet av andre halvdel av
2024. I tillegg vil russiske styrker kunne
konsentrere seg om områder hvor de kan
etablere en mer fordelaktig geometri på
slagmarken og påføre Ukraina større tap
og forsterke befestningene sine. Dette
vil gjøre fremtidige ukrainske offensive
operasjoner vanskeligere. Ukraina må
forsøke å utnytte russisk utmattelse til
det fulleste, selv med en defensiv taktikk.
HVA KOMMER FØRST?
Den ukrainske regjeringen og dens sam-
arbeidspartnere må være realistiske når
det kommer til hva slags materiell og
trening det er mulig å gi, og når det kan
tilbys. Vesten har sløst bort tidsfordelen
sin over de siste to årene – de godtet seg
over russiske tilbakeslag i 2022–23 og
innbilte seg at det er mulig å unngå en
langvarig konflikt. I stedet for å forsterke
industri i Nato-medlemslandene har de
hovedsakelig sendt Ukraina ammuni-
sjon fra nasjonale beholdninger og det
internasjonale markedet. Nå begynner
beholdningene å gå tomme. For å opp-
rettholde lokal ildoverlegenhet krever
Ukraina rundt 2.3 millioner granater i
året. Vesten vil ha vansker med å skaffe
halvparten av dette i 2024.
Oppmerksomheten rettes for det
meste mot knappheten på granater,
men dette er langt fra det eneste Ukraina
mangler. For å gjenoppta offensiv kapasi-
tet og beskytte mot russiske angrep må
rundt 1800 rør skiftes årlig på ukrainsk
artilleri, og de få europeiske produsen-
tene klarer ikke møte etterspørselen.
De mange donerte kjøretøyene trenger
også regelmessig forsyning av reserve-
deler. Det er også et vedvarende behov
for anti-ballistisk luftforsvar: Russland
produserer nå over 100 krysser- og ballis-
tiske missiler og 300 droner pr. måned.
For å begrense skadeomfanget til disse
våpnene vil Ukraina fortsatt trenge forsy-
ninger av vestlige luftforsvarssystemer.
Om Vesten ikke øker produksjonen, vil
Russland få overtaket.
I frykt for at årets presidentvalg skal
stoppe amerikansk støtte til Ukraina,
har Volodymyr Zelenskyj uttalt at alt
ukrainsk territorium må frigjøres innen
oktober i år. Dette er umulig gitt tilgjen-
geligheten på materiale og tiden det tar
å trene opp ukrainske tropper. Men det
er også urimelig å kreve en detaljert og
langsiktig plan fra Ukrainas generaler
før Vesten forplikter seg til å sende mer
støtte – de kan ikke avgjøre hva slags
operasjoner som kan gjennomføres når
det er usikkert hva slags materiale som
vil være tilgjengelig. Forberedelsene til
krigens neste fase har blitt et kyllin-
gen-eller-egget -spørsmål for Ukraina
og USA.
«For å gjenoppta offensiv kapasitet og beskytte mot russiske
angrep må rundt 1800 rør skiftes årlig på ukrainsk artilleri, og de få
europeiske produsentene klarer ikke møte etterspørselen»
VÅPEN: Artillerigranater til M109 selvdrevet artillerikjøretøy ved frontlinjen. I januar 2024
har det vært kraftige sammenstøt mellom russiske og ukrainske styrker rundt Bakhmut
i Donetsk oblast. FOTO: IGNACIO MARIN, ANADOLU, NTB
K R O N I K K   72   73   74   75   76