Page 107 - Forsvarets Forum nr. 2 / 2021
P. 107

         KVIFOR IKKJE VARSLE? Den desidert vanlegaste årsaka til at ein ikkje vel å varsle er at ein tenkjer at det ikkje var viktig nok, står det i undersøkinga. Ei anna årsak er at dei ikkje trur det kjem til å betre situasjonen vedkomande står i. De som valde å varsle, valde i hovudsaka å seie frå til nærmaste leiar, deretter til medsoldatar eller kollegaer.
 MOBBING
 VARSLING OM MOBBING
STORE MØRKETAL I: Blant kvinnelege meinige og lærlingar var det 56 prosent som ikkje varsla.
 MOBBING: Av dei som rapporterer om mobbing, varsla rundt 50 prosent at dette skjer ofte. Tala er frå alle deltakarane i undersøkinga – ikkje berre meinige og lærlingar. Fordelinga er tilnærma identiske på kvinner og menn – ca. 50 prosent på begge – slik at dei er slått saman i grafikken.
SEKSUELL TRAKASSERING
56 prosent av kvinner varslar ikkje
44 prosent av kvinner varslar
 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
63 prosent av menn varslar ikkje
37 prosent av menn varslar
STORE MØRKETAL II: Blant mannlege meinige- og studentar var det 63 prosent som ikkje varsla om tilfelle der dei hadde opplevd mobbing.
         100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
78 prosent av kvinner varslar ikkje
22 prosent av kvinner varslar
86
Enkelte gonger
Ofte / veldig ofte
VARSLING OM SEKSUELL TRAKASSERING
STORE MØRKETAL III: Blant kvinner som opplevde seksuell trakassering, seier heile 78 % at dei ikkje varsla om hendinga.
KVINNER: Blant kvinnene som har rapportert at dei har opplevd seksuell trakassering, svarar 14 prosent av respondentane at dei opplever seksuell trakassering ofte. Resterande 86 prosent svarar at det er noko dei har opplevd enkelte gonger. Desse tala gjeld alle som har svart på undersøkinga.
SEKSUELL TRAKASSERING
14
       90,5
Enkelte gonger
Ofte / veldig ofte
STORE MØRKETAL IV: Blant menn var det 90 prosent som ikkje varsla om seksuell trakassering.
10 prosent av menn varslar
9,5
 MENN: Blant menn som har opplevd seksuell trakassering, er delen noko lågare. 9,5 prosent svarar at dette er noko dei har opplevd ofte.
90 prosent av menn varslar ikkje
 FORSVARETS FORUM
107
 U
%
K
5
E
,
N
0
T
L
5
E
G
G
/
E
D
L
A
D
G
E
L
N
E
G
Å
M
4
9
,
5
%

   105   106   107   108   109