Page 42 - Forsvarets Forum nr. 2 / 2021
P. 42

                 42
FORSVARET VET IKKE HVORDAN
Hver gang norske soldater drar i krig, rammes minst like mange hjemme. Men de vet Forsvaret altfor lite om.
«Det er en klar sammenheng mellom samlivsbrudd og antall deployeringer», sa Forsvarets samlivsun- dersøkelse fra 2011.
Omtrent halvparten av dem som har vært ute i internasjonal operasjon tre eller flere ganger, har vært gjennom et samlivsbrudd, sto det i undersøkel- sen. Og andelen samlivsbrudd er langt høyere enn det er i befolkningen forøvrig.
Problemet er at Forsvaret ikke vet hvordan det er i dag. Ti år gamle tall er de eneste Forsvaret har å vise til.
noen kjennetegn, sier Arnfinn J. Andersen og Belinda Ekornås i NKVTS.
– Blant dem som har vært i internasjonale ope- rasjoner og opplevd dramatiske hendelser, vil det i noen tilfeller også for de som er hjemme medføre økte belastninger.
PSYKISK HELSE
Studier fra utlandet viser at partners deltakelse i internasjonale operasjoner kan gå utover fami- lien, forklarer de. Men de vet for lite om hvordan
– Mye har endret seg siden 2011, sier Hilde Lindboe i Forsva- rets personell- og vernepliktsen- ter.
– Vi trenger mer kunnskap. Vi vet for lite om hva som trengs, og hva som virker.
SER MOT DANMARK
Det skal Forsvaret få nå. Ny sam- livsundersøkelse skal etter pla- nen starte opp i 2021. Og i 2019 begynte Nasjonalt kunnskapssen- ter om vold og traumatisk stress (NKVTS) på prosjektet Veteranfa- milier og psykisk helse. Det skal fullføres innen 2023 og skal blant annet se på hvilke konsekvenser det får for familier at familiemed- lemmer deltar i internasjonale operasjoner.
hverdagslivet påvirkes. Og de vet lite om hvordan dette er for norsk militærpersonell og deres familier. Derfor kommer det nye prosjektet nå.
PROSJEKTET STILLER TRE SPØRSMÅL:
Hvordan oppfatter veteraner og deres familiemedlemmer egen helse og livskvalitet i lys av del- tagelse i internasjonale operasjo- ner?
Hvilke faktorer har betyd- ning for familiens mestring av hverdagslivet før, under og etter deployering?
Hvordan kan veteraner og deres familier følges opp best mulig?
– Forsvaret har noe kunnskap om veteraner og psykisk helse, nå ønsker vi å styrke kunnskapen om de som er hjemme. Vi vil se på og komme med inn- spill til hvordan vi kan gjøre disse familiene enda mer robuste, sier han.
– Vi håper å gi Forsvaret og sivilsamfunnet kunn- skap slik at de kan hjelpe de som er hjemme, til å mestre bedre de eventuelle utfordringene de møter i hverdagen, sier Arnfinn Andersen.
– Det vi ser, er at mange takler én større utfordring som de er forberedt på. Det er verre når det kommer andre utfordringer i tillegg.
I denne utgaven av Forsvarets forum møter du flere som forteller om hvordan det er å være hjemme når den du elsker, drar i krig. Og selv om det norske Forsvaret ikke vet nok om hvordan de har det, vet blant annet danskene litt. I en dansk studie står det:
«Internasjonale operasjoner gir risiko for for- høyet familiestress, økt konfliktnivå og økt skills- missestatistikk.»
Også NKVTS peker på Danmark.
– Det som går igjen i de danske studiene, er at forsvarsfamilier ofte er ressurssterke, men at de har
«Vi trenger mer kunnskap. Vi vet for lite om hva som trengs og hva som virker» HILDE LINDBOE
DOKUMENT | HJEMMEFRONTEN   40   41   42   43   44