Page 17 - Forsvarets Forum nr. 3 2020
P. 17

F-35. Som forsvarssjef har jeg fra dag én sagt at min høyeste prioritet på materiellsiden er en vellykket imple- mentering av F-35. Derfor er det glede- lig at dette har gått helt etter planen, og at flyene yter over forventning.
Våre første F-35 ble erklært operative 6. november 2019, og de overtok Høy Luftmilitær Beredskap fra F-16 i år. I mars sto norske F-35 på beredskap for Nato på Island. Dette innebærer at våre nye kampfly allerede løser operative oppgaver, både nasjonalt og internasjo- nalt. Det lover godt for fremtiden.
Privilegium. 17. august trer jeg av etter nesten sju år som forsvarssjef. Det har vært et privilegium å lede en organi- sasjon med så mange motiverte og dyktige ansatte. Jeg er stolt av det jeg har vært en del av, og trygg på at Forsva- ret også i fremtiden løser sine oppgaver på en god måte.
TRER AV: Admiral Haakon Bruun-Hanssen (t.h.)
går av etter sju år som som forsvarsjef i august. Da overtar generalmajor Eirik Kristoffersen stafettpinnen. FOTO: TORBJØRN KJOSVOLD/FORSVARET
Da er det lite klokt å velge det samme sporet med utvikling av fleksible bemanningsløsninger, klokketro på en videre- føring av prinsippene i utdanningsreformen og feie forslag til gode incentiver for å beholde ansatte under teppet.
Det som først og fremst trengs, er mulighet for lokale sjefer til å ha handlingsrom til å ansette motivert personell når det trengs. Gi rom for faglig utvikling over tid og ikke kun forholde seg til nødvendig utdanning akkurat nå. Det må også utvikles strategier for å møte trender og konjunk- turer. Langtidsplanen viderefører imidlertid årelatingen av personellområdet. Om de får fortsette, blir det umulig å nå ambisjonene om vekst i antall ansatte. Vi får håpe på en god behandling til høsten.
Det som er påkrevd, er rask økning av bemanning ute i avdelinger, mer robuste utdanningsmiljø med flere kurs og utdanningsmuligheter raskt, flere plasser på nivådannende utdanninger og incentiver som bidrar til å beholde kompe- tente ansatte.
ansatte
JENS JAHREN Leder for Befalets Fellesorganisasjon
Reformer til det verre
Etter mer enn ti år med store personell- reformer i Forsvaret er resultatet nedslående.
6. januar i år sa forsvarsministeren at det å beholde ansatte var en hodepine. Imidlertid er dette viet svært liten plass i den framlagte langtidsplanen. Det eneste tiltaket
er å åpne for ulik avlønning basert på kompetanse og geo- grafisk arbeidssted. Det viser manglende vilje og forståelse for situasjonen.
Riktig nok er det framhevet noen alternative tiltak for å tilsynelatende styrke robustheten og utholdenheten, men det som trengs, er bedre grunnbemanning av faste ansatte. I alle avdelinger. Økt bruk av reservister og mer samarbeid med sivile er gode tiltak, men de kan aldri løse dagens bemanningsproblem.
  Etter mer enn ti år med store personellreformer er resul- tatet nedslående. Tiltak som skulle gi bedre ståtid, mer robusthet og bedre evne til å
motivere for en lang karriere
fremstår som festtaler mer enn
reelle virkemidler. Det er ikke
en markant endring i ståtid for
de yngre. Utdanningstakten
ute i avdeling har ikke vært så
lav på mange år, noe som er
stikk i strid med målsetningen
med gjennomførte reformer.
Og det er stadig flere som kom-
munisere en vilje til å gjøre noe annet. Det er store huller i alle avdelinger. De må tettes nå og ikke i morgen.
«Det er store huller i alle avdelinger som må tettes nå og ikke i morgen»
  JUNI 2020 17


   15   16   17   18   19