Page 74 - Forsvarets Forum nr. 3 2020
P. 74

  Rein og skarp Torden
De sluttet skarpt. Skarpskytingsøvelsen Torden Rein var den siste store øvelsen for soldatene som dimitteres fra Brigade Nord i sommer.
– Vi prøver å operere smart sammen, sier oberstløytnant Trygve Smidt. Han er ansvarlig for utdanning og øvingsplanlegging i Brigade Nord. Smidt forteller at denne øvelsen er den mest avanserte som Brigade Nord gjør med skarp ammunisjon i løpet av året.
Sensorer sammen. Noe av målet med Torden Rein, eller Thunder Reindeer, er å trene på å utnytte noen av sensorene og våpenplattfor- mene som Sjøforsvaret- og Luftforsvaret dispo- nerer sammen med brigadens egne kapasiteter. Smidt forklarer hvor viktig det er å synkroni- sere de ulike kapasitetene i tid og rom, helt ned på minutter og sekunder.
HÆREN InnholldffrraaFFoorrssvvaareret t 74 JUNI 2020
Torden Rein var den siste store øvelsen for soldatene som skal dimitteres i sommer. Hovedaktivitetene for brigadens avdelinger skjedde i skyte- og øvingsfeltene i Balsfjord, Målselv og Bardu, i tillegg til Andøya for kampluftvernbatteriet i Artilleribataljonen. Sjøforsvaret- og Luftforsvaret opererte i hav- området rundt Andøya og i luftrommet over Troms.
Skjold skjøt mot Mauken. Blant annet del-
tok Sjøforsvaret med korvetten KNM Skjold. Skjold fikk overført data fra Hærens sensorer på bakken og Luftforsvarets sensorer i lufta via Link 16. Så «avfyrte» den et NSM-missil mot et fiendtlig mål i Mauken skytefelt, 128 kilometer unna.
Når forsvarsgrenene kan utnytte ulike kapa- siteter på den måten, blir det mulig å velge mer fritt og fleksibelt mellom ulike typer sensorer og våpen. – Fienden skal føle seg utrygge sier Smidt. – Når han ikke vet om han blir angrepet fra bakken, sjøen eller lufta, gir det stor usikker- het, og han må bruke mye kapasitet på beskyt- telse eller motangrep.
Presis ild. Avdelingene i Brigade Nord brukte også øvelsen til å trene på manøver og hvordan de skal bruke ildgivning og etterretning (ISR), kommando og kontroll.
– Det er også viktig å kontrollere effekten av ildgivingen, sier Smidt. – Vi ønsker å bruke rik- tig type og mengde ildgivning for å minimere
    72   73   74   75   76