Page 76 - Forsvarets Forum nr. 3 2020
P. 76

  Ny stabssjef i Brigade Nord
Oberst Randi Åste Huse overtok 1. juni som ny stabssjef i Brigade Nord. Hun overtar etter Ole Kristian Karlsen.
Oberst Huse kommer nå fra stilling i Forsvarsdepartementet. Hun startet sin militære løpebane i 1994 som UB-elev på Befalsskolen for feltartilleriet. Hun fullførte krigsskolen i 2002 og stabsskolen i 2012.
Hun har hovedsakelig hatt stillinger i artilleriet gjennom hele karrieren, i tillegg til internasjonal tjeneste i Afghanistan og to år i Heimevernet.
Under oppstillingen da hun overtok, sa hun at hun ser frem til å samarbeide med brigadestaben og at hos henne står alltid kontordøra åpen.
– Har dere noe på hjertet, stort eller smått, er det bare å komme innom. Dere er fagfolkene, og jeg håper vi kan eta- blere gjensidig tillit og at vi er ærlige med hverandre.
Hun poengterte også at både avde- lingene i brigaden og overordnede og side- ordnede avdelinger har store forventninger til staben i Brigade Nord.
– Oppgavene står i kø. Ta vare på hverandre, og sørg for at jeg er med i prosessene, sier oberst Randi Åste Huse.
Ammunisjon på tur
Hæren vil håndtere ammunisjonen sin bedre.
Nå har Brigade Nord øvd på å flytte ammunisjonen og lagre den i felt.
   ÅPEN DØRS OBERST: Randi Åste Huse har overtatt som stabssjef i Brigade Nord. FOTO: OLE-SVERRE HAUGLI
HÆREN
Ammunisjonstjenesten i Hæren må gås skikkelig igjennom.
– Hærstaben etablerte derfor i begynnelsen av mai en tverrfaglig arbeidsgruppe «Ammu- nisjon Hæren», sier oberstløytnant Einar Aarbogh, som leder gruppen. Koordinering er en del av arbeidet. Den skal sikre at Hæren og andre avdelinger – for eksempel Forsvarsstaben, Forsvarets operative hovedkvarter og Forsvarets logistikkorganisasjon – forstår situasjonen likt.
Arbeidet skal for det første bidra til bedre kompetanse i ammunisjonstjenesten. For det andre skal det sikre at Hæren får mer stabil tilgang på ammunisjon til utdanning, trening og øving. Og ikke minst skal gruppen bidra til at avdelingene i hæren får fylt opp med bered- skapsammunisjon. Arbeidsgruppen skal levere anbefalingen sin i begynnelsen av juli.
Feltlagring. Under øvelse Torden Rein ønsket Brigade Nord å bruke feltlagring av ammuni- sjon som et øvingsmoment. I øvelsen ble det spilt inn at de ordinære lagrene stod i fare for å bli overtatt av fienden. Derfor ble ammu- nisjonen flyttet til et område lenger unna stridshandlingene.
Stabssersjant Dagfinn Nuncic arbeider med ammunisjonsforvaltning i brigadestaben. Han skryter av den positiviteten som brigaden opp- lever fra Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO).
– Vi la frem dette øvingsmomentet for FLO for noen måneder siden. Vi ønsket å trene på feltforsyning av klasse 5-ammunisjon, forklarer Nuncic.
Samtidig fikk FLO en mulighet til å få trans- portert eldre ammunisjon til regionen. Da kan den brukes som øvingsammunisjon i fremtiden.
InnholldffrraaFFoorrssvvaareret t
 76 JUNI 2020

   74   75   76   77   78