Page 77 - Forsvarets Forum nr. 3 2020
P. 77

 Kapteinløytnant Per Helge Nilsen
fra den regionale logistikkledelsen
hos FLO i nord sier at når de snakker sammen og jobber sammen, så styrker det samarbeidet mellom brigaden og FLO. – Vi har gjort oss flere erfaringer som vi tar med videre i samarbeidet. All erfaring, selv den dårlige, blir god når vi bruker konklusjonene i det videre samarbeidet, sier Nilsen.
22 barrikader. Maskintroppen i inge- niørkompani nummer 4 fra Ingeni- ørbataljonen bygde 22 barrikader av grus under øvelsen. Troppen tok i bruk gravemaskiner, dumpere, lastevogner, veihøvel og bulldoser.
I hver barrikade kan det plasseres containere eller lasteflak med ammu- nisjon. Barrikadene er formet som åpen firkant med trapesformede «vegger», slik at det er mulig å rygge inn med lastebil for å losse ammunisjon.
barrikade gjør at denne feltmessige lagringen er sikker. Både mot angrep og en mulig kjedereaksjon hvis det skulle oppstå brann eller eksplosjon i ammu- nisjonen innenfor en av barrikadene.
6100 tonn grus. Hver barrikade rom- mer 185 kubikkmeter med grus. Det betyr at hele anlegget består av 4070 kubikkmeter, eller 6100 tonn.
Stridstrenbataljonen i brigaden dri- ver ammunisjonsforvaltningen i det daglige. Ammunisjonsfolkene der har planlagt dette anlegget for feltlagring og sørger som vanlig for transport til og fra, mottak, håndtering, lagring, effek- tuering av bestillinger og mottak av returammunisjon.
Presse- og informasjonsbefal ØIVIND BAARDSEN
Grusen og avstanden mellom hver
4000 KUBIKK GRUS: Maskintroppen bygde 22 barrikader med gravemaskiner, dumpere, lastevogner, veihøvel og bulldoser. FOTO: OLE-SVERRE HAUGLI
Verneombudet er en ansatt som bryr seg litt ekstra om arbeidsplassen.
Ditt verneombud
Alle avdelinger i Hæren har et verneombud som er valgt til å representere alt personell i arbeidsmiljøsaker. Han eller hun har tatt på seg et verv ut over det å være ansatt. I Hæren har vi verneombud i alle kompani-, batteri- og eskadronsenheter. I hver bataljon har vi et hovedverneombud. I Operasjonsstøtteavdelingen har vi verneombud på hvert arbeidsområde, som for eksempel kjøkken eller skytefelt. På denne måten har alle sjefer et verneombud på sitt nivå.
Verneombudet skal påse at arbeidsmiljøet i avdelingen er trygt, helsefremmende og med en velferdsmessig standard som er lik det vi finner i samfunnet rundt oss. Hvis det ikke er det, kan verneombudet ta opp saken med ledelsen og i ytterste konsekvens stanse arbeid dersom det er fare for liv og helse. Dette betyr at du kan komme til verneombudet med spørsmål om alt fra mob-
bing og trakassering til manglende verneutstyr.
Alt personell har plikt til å med- virke til et godt arbeidsmiljø. Og fordi verneombudet representerer personellet, har derfor enhver sjef ansvaret for å ta verneombudet med på råd. Dette kan for eksempel være ved gjennomføring av undersøkel- ser, risikovurderinger, anskaffelser og byggeprosesser. Sjefene har også
ansvar for å få verneombudet på banen dersom det har skjedd en ulykke eller uønsket hendelse. Et godt samar- beid gir resultater.
Noen ganger blir en sak for stor for en avdeling, eller du får kanskje ikke den hjelpen du trenger på ditt nivå. Da skal du løfte saken til et hovedverneombud. Hovedver- neombudet vil da kunne hjelpe til å finne løsning. Saken havner ikke hos en høyere sjef før det er helt nødvendig. Det er nemlig et gyllent prinsipp at saker skal løses på lavest mulig nivå.
Noen eksempler på saker som vernetjenesten har job- bet med.
• Skader i forbindelse med nærkamp
• Inneklima på kaserner og arbeidsplasser
• Mangler i personlig bekledning og utstyr
• Aktive hørselvern til alle
• Dårlig sikkerhet i feltvogner
• Tilfredsstillende standard på vaktrom (IB og DHO) • Klemfare i Leopard 2
• Innføring av nytt materiell
• Hvordan vi i Hæren behandler mobbing og trakasseringssaker
Har du spørsmål om arbeidsmiljøsaker i Hæren, så ikke nøl med å ta kontakt.
her&nå
Major
THOMAS NORMAN HANSEN Hovedverneombud
«ALT PERSONELL
HAR PLIKT TIL Å
MEDVIRKE TIL
ET GODT
ARBEIDSMILJØ»
  JUNI 2020 77
  
   75   76   77   78   79