Page 83 - Forsvarets Forum nr. 2 / 2021
P. 83

                         vedvarende, irreversibelt struktu- relt forfall. Denne overbevisnin- gen er nå fundert på solide bevis. Et splittet amerikansk politisk styre mislyktes i utarbeidelsen av en nasjonal strategi for lang- siktige investeringer i infrastruk- tur, utdanning og grunnleggende forskning og teknologiutvikling. Trump-administrasjonen ødela amerikanske allianser, oppga fri- handel, trakk USA ut av rollen som verdensleder av etterkrigs- tidens internasjonale orden og lammet den amerikanske, diplo- matiske kapasiteten. Republika- nerne er blitt kapret av ytre høyre, og den amerikanske politiske klassen og velgerne er så dyptgri- pende polariserte at det vil vise seg vanskelig uansett president å skaffe seg støtte for en langsiktig toparti-støttet strategi om Kina. Ifølge Xi er det usannsynlig at Washington får gjenopprettet sin troverdighet og styrke som regio- nal og global leder. Og han setter sin lit til at idet neste tiår skrider fremover, vil andre verdensledere dele hans syn på saken og begynne å innrette sine strategiske posi- sjoner ettersom, og at balansen gradvis skifter over fra Washing- ton til Beijing, fra å vakle mellom de to stormaktene til å hekte seg på Kina.
Men Kina uroer seg for mulig- heten at Washington kan hogge til mot Beijing i årene før ame- rikansk makt endelig oppløses. Xis bekymring er ikke bare en potensiell militærkonflikt, men også ethvert hurtig eller drastisk kutt i økonomiske bånd. I til- legg frykter Kommunistpartiets diplomatkorps at Biden-adminis- trasjonen, idet den innser at USA snart kommer til kort mot kine- sisk makt helt alene, muligens kommer til å inngå effektive koa- lisjoner bestående av land fra den demokratisk-kapitalistiske sfære med uttalt, kollektivt mål om å utligne Kina. Kommunistpartile- dere spesielt frykter at president Joe Bidens forslag om å avholde
et toppmøte med verdens ledende demokratier er et første steg i den retningen, som forklarer hvorfor Kina handlet kvikt i å sikre nye handels- og investeringsavtaler i Asia og Europa før den nye admi- nistrasjonen tiltrådte.
Oppmerksom på denne kombi- nasjonen av valgperiode-risiko og Kinas langsiktige fortrinn vil Xis generelle, diplomatiske strategi mot Biden-administrasjonen bli å redusere spenning, stabilisere det bilaterale forholdet så fort som mulig og ellers gjøre alt i sin makt for å forhindre sikkerhetspolitiske kriser. For å innfri dette målet vil Beijing vurdere å gjenåpne kom- munikasjonslinjene med Was- hington mellom militære på høyt nivå, som i hovedsak ble lukket under Trump-administrasjonen. Xi kan i tillegg kanskje komme til å kalle sammen til en vanlig, politisk dialog på høyt nivå, selv om Washington ikke vil være interessert i å gjenopprette den amerikansk-kinesiske strategiske og økonomiske dialogen, som fun- gerte som hovedkanalen mellom de to landene inntil den kollapset i handelskrigen i 2018-19. Til sist vil Beijing muligens stagge sin mili- tære aktivitet i nær fremtid i områ- der hvor Folkets frigjøringshær ligger og gnikker tett inntil ameri- kanske styrker, spesielt i Sør-Kina- havet og rundt Taiwan, forutsatt at Biden-administrasjonen oppgir politiske høynivå-delegasjoner til Taipei, som ble et kjennemerke på Trump-administrasjonens siste år. For Beijings del, derimot, handler dette om endring av taktikk, ikke
strategi.
Ettersom Xi forsøker å trappe
ned spenninger i denne valgperi- oden, blir han nødt til å avgjøre om han vil fortsette sin kompro- missløse strategi mot Australia, Canada og India, som er venner eller allierte av USA. Dette har innebåret en kombinasjon av dypfryst diplomati og økono- misk tvang – og, i Indias tilfelle direkte, militær konfrontasjon. Xi kommer til å vente på klarsignal fra Washington om at en del av kostnadene knyttet til stabiliserin- gen av den amerikansk-kinesiske relasjonen vil måtte bli en slutt på slike pressmidler mot amerikan- ske partnere. Hvis ikke et slikt signal dukker opp – det var intet under president Donald Trump – vil Beijing drive butikken som før.
I mellomtiden kommer Xi til å jobbe med Biden om klima- endringer. Xi forstår at dette er i Kinas interesse på grunn av lan- dets økende sårbarhet overfor ekstremvær. Han innser også at Biden har en mulighet til å skaffe seg internasjonal anerkjennelse hvis Beijing samarbeider med Washington om klimaendringer, gitt tygnden av Bidens egne kli- maløfter, og han er klar over at Biden ønsker å være kapabel til å demonstrere at hans engasjement med Beijing resulterte i reduksjo- ner i kinesiske utslipp. Slik Kina ser det, vil disse faktorene gi Xi litt overtak mot Biden i det store bildet. Og Xi håper at mer sam- arbeid om klimaet vil bidra til å stabilisere den amerikansk-ki-
    


   81   82   83   84   85