Page 81 - Forsvarets Forum nr. 3 2020
P. 81

 viktig for alle involverte å vere på og følgje med.
Mønstringa er i hovudsak for å klarere mannskapet på KV Andenes, men er også ei fin moglegheit for mengdetrening som dei elles ikkje får. Det er det også for mannskapet på NH90-helikopteret.
– 103 landingar gjennomført, så eg trur teknikken byrjar å sitte no, seier fartøysjef Ståle Mauland og ler.
Hever seg. Med så mange landingar gjennomført er også skipssjefen på KV Andenes einig i at utbyttet av møn- stringa har vore bra:
– Mønstringa av helikopteroperasjo- nar er ei gyllen moglegheit til å lære. Under ei mønstring får vi trena mykje, og det er merkbart at ferdighetene til mannskapet hever seg eit nivå, seier Jan Berge Haugland.
Mannskapet på KV Andenes er no klarert for helikopteroperasjonar og kan fortsette å bruke helikopter som eit nyttig hjelpemiddel om bord.
Presse- og informasjonssoldat HELENE SYNES
MENGDE: NH90-helikopteret har landa 103 gongar på KV Andenes. Teknikken byrjar å sitte. FOTO: HELENE SYNES
KNM Harald Haarfagre har i den siste perioden fått mye fokus på hvordan vi gjennomfører rekrutt- skole under en pandemi.
Rekruttskole under pandemien
Som sjef for KNM HH ønsker jeg å informere dere lesere om hva slags avdeling KNM HH, er og hvilke opp- drag vi løser;
KNM HH er en utdanningsavdeling for militær kompetanse. Ved KNM HH utvikles og gjennomføres grunnleggende soldat-, fag-, og nivådannende utdanning for hele Forsvaret, der de største leveransene er til Sjøfor- svaret og Luftforsvaret. I tillegg har avdelingen ansvaret for grunnleggende og videregående konstabelutdanning i Sjøforsvaret og en rekke kurs og sertifiseringer innen styrkebeskyttelse, sanitet og håndvåpen.
«OPPDRAGSLØSNINGEN UNDER COVID-19 VISER TYDELIG AT INSTRUK- TØRENE ER DYKTIGE OG EVNER Å TA DE RIKTIGE VURDERINGENE SELV UNDER KREVENDE FORHOLD»
KNM HH løser oppdrag for alle militære avdelinger i vår region med operativ og administrativ støtte og spesielt innen vakthold og sikring. KNM HH har ansva- ret for vakthold og sikring ved Madla, Jåtta, Sola og Ulsnes.
Et annet stort oppdrag er vert- slandstøtte til Nato Joint Warfare Centre, der KNM HH støtter med ressurser slik som overnatting
i Madla leir for Nato-soldater, transport, forpleining og vakt- hold og sikring.
Vernepliktige soldater er bærebjelken i det norske for- svaret, og Forsvaret er avhengig av vernepliktige for å kunne bemanne avdelinger og løse oppdrag.
Det er derfor av avgjørende betydning at de verneplik- tige får en god utdannelse der de tilegner seg gode hold- ninger, gode ferdigheter og god motivasjon og utvikler en vilje til å prestere og til å vinne. Ikke minst er dette viktig ettersom flere av våre vernepliktige soldater vel- ger en videre karriere i Forsvaret etter endt verneplikt.
For å være i stand til å gi soldatene denne utdannelsen er vi avhengige av dyktige instruktører med gode ferdig- heter og høy kompetanse som er gode forbilder og utø- ver godt lederskap.
Oppdragsløsningen under covid-19 viser tydelig at instruktørene er dyktige og evner å ta de riktige vurde- ringene selv under krevende forhold som en pandemi er.
Målet til KNM HH er å tilføre fremtidens soldater de påkrevde kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør dem rustet til å møte krigens krav og bidra til å øke Forsvarets kampkraft.
her&nå
Kommandør
RONNY KRISTOFFERSEN Sjef KNM Harald Haarfagre
  JUNI 2020 81
   

   79   80   81   82   83