Page 82 - Forsvarets Forum nr. 3 2020
P. 82

  Musiker- spesialistene
Snart har alle luftforsvarsmusikerne konvertert fra offiserer til spesialister.
Som en del av omstillingen med Ordning for militært tilsatte – OMT – gjøres musikerstillin- gene om fra offiser til spesialist.
– Konverteringen hos oss har vært en del av en felles prosess i Forsvarets musikk (FMUS),og foregikk parallelt i alle korpsene i Forsvaret, sier major Camilla Aicher, sjef for Luftforsvarets musikkorps (LFMK).
Først ble det bestemt at stillingene skulle endres. Så begynte arbeidet med å konvertere hver enkelt musiker.
– I Forsvarets musikk har til sammen over 95 prosent av personellet nå konvertert, og det helt frivillig, sier major Camilla Aicher.
OMT passer bra. Arbeidsgiver og arbeidstager- organisasjonene har hatt en god dialog og prosess.
– Det var litt skepsis blant de ansatte til OMT
LUFTFORSVIAnnRhoEldTfra ForsvInarnehtold fra Forsvaret 82 JUNI 2020
og konverteringen, men da musikerne fikk klarsignal fra fagorganisasjonene, var det greit. Vi fikk god informasjon og fikk forklart at dette passer bra i jobben vi gjør. Vi har en veldig hori- sontal karriere, og OMT passer bra sånn sett. Det sier stabssersjant Runar Værnes, som er tillits- valgt blant musikerne i LFMK.
Camilla Aicher trekker frem rollen fagfore- ningene har spilt i innføringen av OMT i Luft- forsvarets musikkorps. Hun mener at rådene derfra har bidratt positivt.
Suksessoppskriften. – Spesielt i den siste fasen bidro fagforeningene med å snu skepsisen. Der- som de tillitsvalgte hadde frarådet konvertering, tror jeg det hadde gitt betydelige utfordringer i prosessen, sier Camilla Aicher.
Hun mener at en ryddig prosess med flere informasjonsmøter og god dialog med musi-
kerne har vært viktig for å lykkes. LFMK har vært tydelige på hvordan OMT og konvertering av personellet påvirket musikernes vilkår og hvilke konsekvenser det fikk.
Godt synlige. – Luftforsvarets musikkorps går foran som gode eksempler. Dette er jo også en avdeling som er veldig synlig, og de vises godt. Det er lojalt at de gjør det og går frem og kon- verterer til den søylen de hører hjemme i, sier Luftforsvarets sjefssersjant, sersjantmajor Chris- tian Aage Olsen.
LFMK er mye ute hos andre forsvarsgrener og blant sivile. Synligheten er med på å vise frem den nye personellkategorien i Forsvaret, også utenfor forsvarssektoren.
– Dette er smart. – Alle som setter seg inn i hva OMT innebærer, forstår jo at dette faktisk er
95 PROSENT: I Forsvarets musikk har over 95 prosent av personellet nå konvertert. FOTO: CARMINA GRANLY/FORSVARET
 
   80   81   82   83   84